Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, 2021

Oι αλλαγές στα νέα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

Oι αλλαγές στα νέα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

ergasia-theseis-580x435Τις προαναγγελθείσες αλλαγές στααναμενόμενα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας αποτυπώνει ΚΥΑ του υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή, αναπληρωτή Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορου Βερναρδάκη, υφυπουργού  Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατροάγκαλου, αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη. Πρόκειται για αλλαγές που αφορούν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα κατάρτισης των ωφελούμενων, την παράταση του διαστήματος εργασίας, το ύψος της αποζημιώσης αλλά και τη νυχτερινή εργασία και το επίδομα μετεγκατάστασης που αφορούν όσους προσληφθούν στα hot spots.

Με την ΚΥΑ τροποποιείται πλαιότερη με  αρ. 6.1714/5.1504 (ΦΕΚ 424/ Β’/22-02-2016) και προκύπτουν οι εξής αλλαγές:

-Ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων δύναται να περιλαμβάνει και δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων (κατάρτιση, συμβουλευτική, επιμορφωτικά σεμινάρια κ.λπ.), με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας οι οποίες εξειδικεύονται στις εκάστοτε Προσκλήσεις που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της Δράσης για την απασχό- ληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις ως άνω δράσεις κα λύπτεται από το πρόγραμμα».

-Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των Ωφελουμένων δύναται να παραταθεί έως ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πέραν της προβλεπόμενης από την Πρόσκληση συνολικής χρονικής διάρκειας έκαστου Προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπομένου από την Πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων. Στις περιπτώσεις αυτές η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους

-Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που Ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας πέραν των δεκατριών (13) ημερών συνολικώς, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8.4, παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους μέχρι του ανώτατου ορίου των ημερομισθίων που προβλέπεται από την εκάστοτε Πρόσκληση, εντός του χρονικού περιορισμού που αναγράφεται ανωτέρω, υπό 2.4».

-Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων που αφορούν ειδικώς στη στελέχωση των σημείων (hot spots) παροχής υπηρεσιών (Α’) υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, που συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ, επεκτείνεται κατά τρεις μήνες. Η χρηματοδότηση της τρίμηνης χρονικής επέκτασης καλύπτεται από πόρους του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. Επιπλέον για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων δύναται να καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση μετεγκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα».

-Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ): φορέας αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των Ωφελουμένων και την κατάρτιση του Πίνακα Ωφελουμένων, τη σύζευξη των Ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των Επιβλεπόντων Φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί από το Δικαιούχο, τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων στους Επιβλέποντες Φορείς, τις δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους και την καταβολή των αμοιβών στους Ωφελουμένους συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος μετεγκατάστασης όπου αυτό προβλέπεται και των ασφαλιστικών εισφορών στους Επιβλέποντες Φορείς».

-Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εντός 10 εργάσιμων ημερών, εγκρίνεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο οποίος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ και στον πίνακα ανακοινώσεων εκάστου Επιβλέποντα Φορέα».

-Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να κοινοποιεί άμεσα στον ΑΣΕΠ τα σχετικά δικαιολογητικά/έγγραφα που απαιτούνται για να προβεί στις προβλεπόμενες από τις αρμοδιότητές του ενέργειες στο πλαίσιο των συγκεκριμένων δράσεων».

-Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος των Ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο Επιβλέπων Φορέας στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα και τις ασφαλιστικές εισφορές (Φορέα – Ωφελουμένου). Συγκεκριμένα, για κάθε Ωφελούμενο που θα τοποθε- τηθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

α) σε 19,81 ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για Ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω, και σε 24,76 ευρώ ημερησίως για βραδινή απασχόληση αντίστοιχα και όχι υψηλότερες από 619 ευρώ μηνιαίως.

β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για Ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών, και σε 21,59 ευρώ ημερησίως για βραδινή απασχόληση αντίστοιχα και όχι υψηλότερες από 539,75 ευρώ μηνιαίως.

Η βραδινή εργασία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για τους ωφελούμενους που θα κληθούν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (Hot spots)».

-Για βραδινή απασχόληση επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται, το μη μισθολογικό κόστος που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές Ωφελούμενου – Φορέα, και το οποίο για τους ανέργους άνω των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 293,46 ευρώ και για τους ανέργους κάτω των 25 ετών το ποσό των 255,88 ευρώ».

-Επίδομα Μετεγκατάστασης ωφελουμένων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα που τοποθετούνται σε κέντρα παροχής υπηρεσιών Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (hot spots)

  1. Στόχος είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων στους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, προκειμένου να μετακινηθούν από την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους προς τα κέντρα παροχής υπηρεσιών Α΄υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (hot spots).
  2. Δικαιούχοι του επιδόματος μετεγκατάστασης είναι οι ωφελούμενοι του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα που μετακινούνται από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους και εγκαθίστανται σε περιοχές όπου λειτουργούν κέντρα παροχής υπηρεσιών Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (hot spots), εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής (πλην των Δήμων Λαυρεωτικής, Κυθήρων και Τροιζηνίας) και του Πολεοδομικού συγκροτήματος

της πόλεως Θεσ/νίκης. Η έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου πρέπει να βρίσκεται εκτός των περιοχών των hot spots, γεγονός που προκύπτει από τη διεύθυνση της κατοικίας που έχει δηλώσει ως εγγεγραμμένος άνεργος στο ΚΠΑ2 και ισχύει κατά τη δημοσίευση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  1. Το επίδομα μετεγκατάστασης καταβάλλεται στις περιπτώσεις ωφελουμένων που ο τόπος μετεγκατάστασής τους απέχει τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους εντός της ηπειρωτικής χώρας, προϋπόθεση που ισχύει και για μετεγκατάσταση εντός των νησιών. Στην περίπτωση μετεγκατάστασης στην ηπειρωτική χώρα από τη νησιωτική χώρα ή από την νησιωτική χώρα προς την ηπειρωτική χώρα, η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 ναυτικά μίλια, ενώ από νησί προς νησί δεν τίθεται όριο.
  1. Οι δικαιούχοι είναι επιτυχόντες του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, οι οποίοι τοποθετούνται στα hot spots και με αίτησή τους στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) υποδοχής αιτούνται την καταβολή του επιδόματος. Το επίδομα καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα τοποθετούνται στα σημεία αυτά και όχι πλέον του 8μηνου, που προβλέπεται ως διάρκεια του προγράμματος. Τα σχετικά απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του ως άνω επιδόματος θα προσδιορίζονται στις εκάστοτε προσκλήσεις.
  1. Το ποσό ανέρχεται σε διακόσια (200) ευρώ το μήνα για 25 ημέρες ασφάλισης. Το ποσό αυτό περικόπτεται σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας κατά το 1/25 ανάλογα με τις ημέρες απουσίας. Η διάρκεια καταβολής του επιδόματος συμπίπτει με τη διάρκεια του προγράμματος, ήτοι τους (8) οκτώ μήνες.

KOIΝΩΦΕΛΗΣ ΚΥΑ

http://www.aftodioikisi.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.