Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, 2021

Oι προσλήψεις που «τρέχουν»

Oι προσλήψεις που «τρέχουν»

dimosio-ergasia1Τις προσλήψεις στο Δημόσιο που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα δημοσιεύει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Πρόσληψη Διδακτικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017

Προκήρυξη Προσλήψεων με Επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017

Υποβολή αιτήσεων: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Κοσμητεία, Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού Χατζηκυριάκειο – 18539 Περαιάς

Προθεσμία υποβολής: έως 26-9-2016 ώρα 15.00

Πληροφορίες: Τηλ. 210-4581309 και 210-4581644

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Υπηρεσία Ασύλου: Πρόσληψη 44 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην Αθήνα, για την υλοποίηση της δράσης «Διασφαλίζοντας μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία Ασύλου, στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας» της ΗΟΜΕ/2016/AMIF/AG/EMAS/0039 συμφωνίας χρηματοδότησης από τα επείγοντα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ έτους 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΩ ΚΩΣ
ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΣ
ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ
ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών) 14

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την ΣΟΧ6/2016, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988583).

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Υπηρεσία Ασύλου: Πρόσληψη 11 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για τις ανάγκες του Περιφερειακού Γραφείου Σάμου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Διασφαλίζοντας μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία Ασύλου, στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας» της ΗΟΜΕ/2016/AMIF/AG/EMAS/0039 συμφωνίας χρηματοδότησης από τα επείγοντα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ έτους 2016.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ
ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών) 11

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την ΣΟΧ7/2016, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988583).
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) – Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ

Μια (1) θέση ψυχολόγου, δύο (2) θέσεις κοινωνιολόγων και δύο (2) θέσεις ιατρών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο “CARE: Common Actions for REfugees and other migrants’ health” ΚΩΔ. 833, (WP7) με αντικείμενο την εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης μεταναστευτικών ροών, πολιτισμικής διαμεσολάβησης και ψυχικής υγείας, σε στελέχη υπηρεσιών υγείας, αστυνομικών, λιμενικών, πολιτιστικών διαμεσολαβητών, για την φροντίδα μεταναστών και προσφύγων και την προσαρμογή στα ελληνικά του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού (Κωδικοί Θέσεων: Α.1, Α.2, Α.3).

-Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα Βιογραφικά τους Σημειώματα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.esdy-cvs.gr/ αναφέροντας τον κωδικό θέσης (στο πεδίο «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης»). Τα Βιογραφικά Σημειώματα που θα υποβάλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (email, έντυπη μορφή, ταχυδρομείο κ.λπ.) δεν θα γίνονται αποδεκτά.

-Προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής και βιογραφικών στοιχείων είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης – ανάρτησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Δ.Υ.

-Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής και βιογραφικών στοιχείων λήγει την 30/9/2016.

-Με την υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής και των βιογραφικών στοιχείων, οι υποψήφιοι αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

-Η ενημέρωση σχετικά με την τελική επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας (www.esdy.edu.gr ) της Αναθέτουσας Αρχής.

Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων ήτοι: τρία(3) άτομα ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και τρία(3) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο(2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να καταθέτουν δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Σωτηριάδου 6, 1Ο όροφο –ΠΑΤΡΑ από 16/09/2016 έως και 22/09/2016 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610279238.

Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Νέας Ιωνίας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (04) άτομα καλλιτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας του Ν. Αττικής , με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση των καλλιτεχνικών εργαστηρίων του ΟΠΑΝ και του Ωδείου Δήμου Νέας Ιωνίας».

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ηρακλείου 268, 1 όροφος ,Τ.Κ. 14231 Νέα Ιωνία, τηλ. 210-2777721, 210-2759768.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης κωδικού θέσης στο έντυπο της αίτησης, ο υποψήφιος δεν απορρίπτεται αλλά θεωρείται ότι έχει επιλέξει όλους τους κωδικούς θέσης της οικείας ανακοίνωσης, για τους οποίους διαθέτει τα αντίστοιχα προσόντα και με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτήν.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 17-09-2016 έως και 26-09-2016, τις ώρες 09:00 έως 14:00.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, δηλ. μέχρι 26-09-2016.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΟΠΑΝ (www.opandni.gr )

Ε.Μ Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 4 καθηγητών

Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 822/5.9.2016 τ.Γ’ δημοσιεύθηκαν Προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών ως εξής : ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΤΟΜΕΑΣ: «ΡΕΥΣΤΩΝ». Αριθμ.Προκήρυξης 11906/14.6.2016

• Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική και πειραματική μελέτη εσωτερικών και εξωτερικών περιβαλλοντικών ροών εφαρμοζόμενων σε τεχνολογίες της επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού».

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.ΤΟΜΕΑΣ: «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ». Αριθμ.Προκήρυξης 11678/10.6.2016

• Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Κυματικά Φαινόμενα και Τεχνολογικές Εφαρμογές στη Ναυτική και Θαλάσσια Υδροδυναμική. Υδροακουστική».

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ΤΟΜΕΑΣ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ». Αριθμ.Προκήρυξης 11675/10.6.2016

• Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Ασυρμάτων Επικοινωνιών-Συστήματα Κινητού Υπολογισμού».

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΤΟΜΕΑΣ: «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ». Αριθμ.Προκήρυξης 12575/22.6.2016

• Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Στατική – Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών και Βελτιστοποίηση».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 11 -11-2016.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο αρθ. 4 παρ. 2 και 3 της υπ’αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 ΚΥΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Σχολών στα εξής τηλέφωνα :
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: 210 – 772 1347
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών : 210 – 772 1938
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών : 210 – 772 3997
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών: 210 – 772 3451

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 3 καθηγητών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Βιόπολις, 41500 Λάρισα, Πληροφορίες: κ. Αρετή Κοντογιάννη τηλ. 2410685703, FAX: 2410685546.
ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμβρυολογία», (Αρ. Προκ. 9419/16/ΓΠ/08-06-2016, ΦΕΚ 790/25-08-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΗΙ6469Β7Ξ-ΨΔΗ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001476520

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία», (Αρ. Προκ. 9408/16/ΓΠ/08-06-2016, ΦΕΚ 813/31-08-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6Υ1Δ469Β7Ξ-30Χ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001476615

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Κοραή 43, 38333 Βόλος, Πληροφορίες: Βέργου Πηνελόπη, τηλ. 2421074913/2421074771, FAX: 2421074772.

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση (Management)», (Αρ. Προκ. 9346/16/ΓΠ/08-06-2016, ΦΕΚ 813/31-08-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ψ9ΣΑ469Β7Ξ-Α01, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001476772

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 07-11-2016.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr).

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης, δημοσιεύτηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 830/07-09-2016 (τεύχος τρίτο) η προκήρυξη, μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα «Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας» (ΑΔΑ: 7ΡΞΓ46ΨΖΣΘ-3Ρ3).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 1504138

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 16/11/2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα «Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας» με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Ιστορία»(ΕΛΠ11)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης (δημοσίευσης) στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ», να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητάς τους ηλεκτρονικά μέσω ως άνω συστήματος (https://apella.minedu.gov.gr ), με την ταυτόχρονη υποβολή και με την αυτή μορφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ως και εκείνων, που σύμφωνα την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΠ-2263 Κανονιστική Πράξη του ΕΑΠ με θέμα «Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» (ΦΕΚ 956/19-04-2013/τ.Β΄) αποδεικνύουν την συνδρομή των προϋποθέσεων στο πρόσωπο των υποψηφίων για την κατάληψη της προκηρυσσόμενης θέσης (άρθρο 14, παρ. 5 του Ν. 1268/1982).

Στη συνέχεια η υποβληθείσα ως άνω αίτηση με το σύνολο των δικαιολογητικών της, και εντός της ως άνω δίμηνης προθεσμίας, υποβάλλεται, αφ’ ενός μεν και σε έντυπη μορφή σε ένα αντίγραφο, αφ΄ ετέρου δε και σε ψηφιακή μορφή, ή σε άλλο αποθηκευτικό μέσο, σε είκοσι (20) αντίγραφα, στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών (Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26335,Πάτρα, τηλ. 2610 367688, E-mail: sas@eap.gr )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
2. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Όλα εκείνα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την συνδρομή των προϋποθέσεων στο πρόσωπο των υποψηφίων για την κατάληψη της προκηρυσσόμενης θέσης. όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 5 του Ν. 1268/1982.
7. Αντίγραφα βεβαιώσεων που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως μετάδοση της γνώσης και την δια βίου μάθηση.
8. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υποβάλλονται γνωματεύσεις
α)παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.4210/21-11-2013(ΦΕΚ 254Α )
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Επισημαίνεται, ότι η προβλεπόμενη ανωτέρω δίμηνη προθεσμία είναι αποκλειστική για την υποβολή της αίτησης και στις δύο περιπτώσεις (τόσο ηλεκτρονικά, όσο και σε έντυπη μορφή), μετά των αναγκαίων ως άνω δικαιολογητικών, σε περίπτωση δε διαφοροποίησης της ημερομηνίας δημοσίευσης της Προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο από αυτή της έναρξης της αποκλειστικής προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, θα υπερισχύει η αναγραφόμενη στο σύστημα η ημερομηνία έναρξης- λήξης, δηλ. από 16/09/2016 έως 16/11/2016.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης, δημοσιεύτηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 830/07-09-2016 (τεύχος τρίτο) η προκήρυξη, μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα «Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας» (ΑΔΑ: 6ΞΜΝ46ΨΖΣΘ-ΨΟΧ).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 1504243

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 16/11/2016.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα «Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας» με γνωστικό αντικείμενο «Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας»(ΕΛΠ12)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης (δημοσίευσης) στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ», να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητάς τους ηλεκτρονικά μέσω ως άνω συστήματος (https://apella.minedu.gov.gr ), με την ταυτόχρονη υποβολή και με την αυτή μορφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ως και εκείνων, που σύμφωνα την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΠ-2263 Κανονιστική Πράξη του ΕΑΠ με θέμα «Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» (ΦΕΚ 956/19-04-2013/τ.Β΄) αποδεικνύουν την συνδρομή των προϋποθέσεων στο πρόσωπο των υποψηφίων για την κατάληψη της προκηρυσσόμενης θέσης (άρθρο 14, παρ. 5 του Ν. 1268/1982). Στη συνέχεια η υποβληθείσα ως άνω αίτηση με το σύνολο των δικαιολογητικών της, και εντός της ως άνω δίμηνης προθεσμίας, υποβάλλεται, αφ’ ενός μεν και σε έντυπη μορφή σε ένα αντίγραφο, αφ΄ ετέρου δε και σε ψηφιακή μορφή, ή σε άλλο αποθηκευτικό μέσο, σε είκοσι (20) αντίγραφα, στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών (Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26335,Πάτρα, τηλ. 2610367688, E-mail: sas@eap.gr )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
2. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Όλα εκείνα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την συνδρομή των προϋποθέσεων στο πρόσωπο των υποψηφίων για την κατάληψη της προκηρυσσόμενης θέσης. όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 5 του Ν. 1268/1982.
7. Αντίγραφα βεβαιώσεων που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως μετάδοση της γνώσης και την δια βίου μάθηση.
8. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υποβάλλονται γνωματεύσεις
α)παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.4210/21-11-2013(ΦΕΚ 254Α )
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Επισημαίνεται, ότι η προβλεπόμενη ανωτέρω δίμηνη προθεσμία είναι αποκλειστική για την υποβολή της αίτησης και στις δύο περιπτώσεις (τόσο ηλεκτρονικά, όσο και σε έντυπη μορφή), μετά των αναγκαίων ως άνω δικαιολογητικών, σε περίπτωση δε διαφοροποίησης της ημερομηνίας δημοσίευσης της Προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο από αυτή της έναρξης της αποκλειστικής προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, θα υπερισχύει η αναγραφόμενη στο σύστημα η ημερομηνία έναρξης- λήξης, δηλ. από 16/09/2016 έως 16/11/2016.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 829/07-09-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 16580/22-6-2016 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία» του Παθολογικού Τομέα.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 10-11-2016.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001487337

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα 26510-07924, και 07201 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Ορχομενού, που εδρεύει στον Ορχομενό της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Νηπιαγωγοί, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ. Ορχομενού
1ΔΕ Β. Βρεφονηπιοκόμου, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ. Ορχομενού
1ΔΕ Μάγειρας, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ. Ορχομενού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ορχομενού, 28ης Οκτωβρίου 50, Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Ορχομενός, Τ.Κ. 323 00, Βοιωτία, (υπόψη κ. Μιχαλοστάμου Στάμου), με την ένδειξη: Αίτηση Συμμετοχής για πρόσληψη στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.
Πληροφορίες στα τηλ. : 22613 51105 και 22613 51129.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-09-2016 έως και 29-09-2016.

Πανεπιστήμιο Κρήτης.: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Σχολή Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εδρεύει στην Π.Ε. Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, για τη διεξαγωγή διδασκαλίας μαθημάτων του έργου Κ.Α. 4561 με τίτλο: «Υποτροφίες Γεωργίου Ιωάννου και Στυλιανής Κατσαράκη» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (χειμερινό εξάμηνο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ανάθεσης έργου, εξάμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου, πανεπιστημιακού υποτρόφου με ειδίκευση στην «Kοινωνική Πολιτική και Μετανάστευση» για τη διδασκαλία στους Φοιτητές-τριες του Τμήματος των μαθημάτων: «Κοινωνική Πολιτική» και «Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης» και την παροχή υπηρεσιών διδακτικού/ερευνητικού έργου.

Οι υποψήφιοι εκτός από τη διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθημάτων θα μπορούσαν να αναλάβουν την επίβλεψη εργασιών σε ειδικά θέματα κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, συγκριτικών πολιτικών μετανάστευσης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ασύλου στην ΕΕ, πολυπολιτισμικότητας και ιδιότητας του πολίτη, διεθνών διαστάσεων της κοινωνικής πολιτικής, κοκ. Βαρύτητα θα δοθεί α) στο δημοσιευμένο έργο, β) στην δυνατότητα των υποψηφίων να αξιοποιήσουν τη διεθνή ερευνητική εμπειρία τόσο στα μαθήματα που θα αναλάβουν ή σε ανάλογες ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος, και γ) στην ικανότητα να αναδείξουν τους κοινούς προβληματισμούς ανάμεσα στα δυο πεδία της κοινωνικής και της μεταναστευτικής πολιτικής και να προάγουν τη διεπιστημονική προσέγγιση του μεταναστευτικού φαινομένου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
regist@social.soc.uoc.gr

Το έντυπο αίτησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 77466 στη Γραμματεία του Τμήματος όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κ. Μαρίνα Μουνδριανάκη).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-09-2016.

Πανεπιστήμιο Κρήτης.: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Σχολή Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εδρεύει στην Π.Ε. Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, για τη διεξαγωγή διδασκαλίας μαθημάτων του έργου Κ.Α. 4561 με τίτλο: «Υποτροφίες Γεωργίου Ιωάννου και Στυλιανής Κατσαράκη» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (εαρινό εξάμηνο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ανάθεσης έργου, εξάμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου, πανεπιστημιακού υποτρόφου με ειδίκευση στη «Μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας με έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους» για τη διδασκαλία στους Φοιτητές-τριες του Τμήματος των μαθημάτων: «Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα» (Σεμινάριο) και το Φροντιστήριο του υποχρεωτικού μαθήματος «Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας: Ποσοτικές Μέθοδοι» και την παροχή υπηρεσιών διδακτικού/ερευνητικού έργου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
regist@social.soc.uoc.gr

Το έντυπο αίτησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 77466 στη Γραμματεία του Τμήματος όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κ. Μαρίνα Μουνδριανάκη).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-09-2016.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα της Π.Ε. Κέρκυρας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, «στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30-11-2016, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Γεωπόνοι και ελλείψει αυτών
2ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της

Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού, Σαμάρα 13, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα, (υπόψη κ. Γαλιδάκη Αγγελικής).
Πληροφορίες στο τηλ. : 26613 62321.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-09-2016.

ΕΛ.ΤΑ.-Π/κή Δ/νση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας), που εδρεύουν στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας Διανομής – Διαμετακομιστικού Σταθμού Λαμίας, των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. με έδρα τη Λαμία της Π.Ε. Φθιώτιδας, ανακοινώνουν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Διανομέας, Μονάδα Διανομής- Διαμετακομιστικός Σταθμός Λαμίας, Λαμία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε:

α) αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Μονάδα Διανομής – Διαμετακομιστικός Σταθμός Λαμίας, Παπαποστόλου 61, Τ.Κ.351 00, Λαμία, Φθιώτιδα. Πληροφορίες στο τηλ.: 22310 22217, (αρμόδια: κ. Μαυροειδή Ηλιάνα). είτε:

β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα, Θεσσαλία, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ. 55/2016.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2410 237381.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-09-2016 έως και 26-09-2016.

ΕΛ.ΤΑ.-Π/κή Δ/νση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας), που εδρεύουν στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ταχυδρομικού καταστήματος Ιτέας Φωκίδας των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. με έδρα την Ιτέα της Π.Ε. Φωκίδας, ανακοινώνουν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Διανομέας, Ταχυδρομικό Κατάστημα Ιτέας Φωκίδας, Ιτέα Φωκίδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε:

α) αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ταχυδρομικό Κατάστημα Ιτέας Φωκίδας, 28ης Οκτωβρίου & Μπαλή, Τ.Κ. 332 00, Ιτέα, Φωκίδα. Πληροφορίες στο τηλ.: 22650 32282, (αρμόδιος: κ. Κατσούλης Μάρκος).
είτε:

β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα, Θεσσαλία, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ. 58/2016.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2410 237381.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-09-2016 έως και 26-09-2016.

ΕΛ.ΤΑ.-Π/κή Δ/νση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας), που εδρεύουν στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ταχυδρομικού καταστήματος Αράχοβας των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. με έδρα την Αράχοβα της Π.Ε. Βοιωτίας, ανακοινώνουν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Διανομέας, Ταχυδρομικό Κατάστημα Αράχοβας Βοιωτίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε:

α) αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση:Ταχυδρομικό Κατάστημα Αράχωβας, Πλατεία Ξενία, Τ.Κ. 320 04, Αράχωβα, Βοιωτία. Πληροφορίες στο τηλ.: 22670 31253, (αρμόδια: κ. Στιβακτά Ευθυμία). είτε:

β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα, Θεσσαλία, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ. 57/2016.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2410 237381.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-09-2016 έως και 26-09-2016.

ΕΛ.ΤΑ.-Π/κή Δ/νση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας), που εδρεύουν στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοινώνουν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Διανομέας, Κατάστημα Σκιάθου, Σκιάθος, Μαγνησία
1ΔΕ Διανομέας, Μονάδα Διανομής Βόλου, Βόλος, Μαγνησία
1ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, Κεντρικό Κατάστημα Βόλου, Βόλος, Μαγνησία.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε:

α) αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:
1) Μονάδα Διανομής Βόλου, Δημητριάδος & Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 370 00 Βόλος, Μαγνησία (αρμόδιος κ. Γιαννουσάς Κων/νος).
Πληροφορίες στο τηλ.: 24210 76419.
2) Κεντρικό Κατάστημα Βόλου, Δημητριάδος & Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 380 01 Βόλος, Μαγνησία, (αρμόδιος κ. Καπάτος Κων/νος).
Πληροφορίες στο τηλ.: τηλ.: 24210 22750.
3) Κατάστημα Σκιάθου, Παπαδιαμάντη 67, Τ.Κ. 370 02, Σκιάθος, Μαγνησία
(αρμόδιος κ. Κόλλιας Αντώνιος).
Πληροφορίες στο τηλ.: 24270 22011.
είτε:

β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα, Θεσσαλία, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ. 54/2016.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2410 237381.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-09-2016 έως και 26-09-2016.

Δήμος Μεταμόρφωσης: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2017, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί Δ. Μεταμόρφωσης, Μεταμόρφωση, Αττική
2ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί Δ. Μεταμόρφωσης, Μεταμόρφωση, Αττική
1ΔΕ Μάγειρας, Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί Δ. Μεταμόρφωσης, Μεταμόρφωση, Αττική
2ΥΕ Καθαριστές-τριες, Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί Δ. Μεταμόρφωσης, Μεταμόρφωση, Αττική.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι.Ράλλη & Δημαρχείου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Κ. 144 52, Μεταμόρφωση, (υπόψη κ. Παπαθωμοπούλου Ευτυχίας ή κ. Βασιλάκη Αφροδίτης). Πληροφορίες στο τηλ. : 213 2012900.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-09-2016 έως και 23-09-2016.

Ν.Π.Δ.Δ. ««Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού Ρόδου –Δ.Ο.Π.Α.Ρ.»: Πρόσληψη 27 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. ««Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού Ρόδου –Δ.Ο.Π.Α.Ρ.», που εδρεύει στη Ρόδο της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για τη λειτουργία του Ωδείου και των εργαστηρίων Δ.Ο.Π.Α.Ρ. μαζί με τα παραρτήματα-αποκεντρωμένα τμήματά του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Α)ΩΔΕΙΟ
1Καθηγητής Κλασικής Κιθάρας, 10 μήνες
1Καθηγητής Πιάνου, 10 μήνες
1Καθηγητής Κλασικού Βιολιού, 10 μήνες
2Καθηγητές Κρουστών (η μία θέση στο Παράρτημα της πόλης της Ρόδου και η δεύτερη στην Ανατολική πλευρά του νησιού με έδρα τη Δ.Ε. Αφάντου), 10 μήνες
2Καθηγητές Μουσικής Προπαίδειας, 10 μήνες
1Καθηγητής Σαντουριού, 10 μήνες
2Καθηγητές Λύρας-Λαούτου, 10 μήνες
1Καθηγητής κόντρα μπάσου-βιολοντσέλου, 10 μήνες
1Καθηγητής Μονωδίας-κλασικού και έντεχνου τραγουδιού, 10 μήνες
1Καθηγτής αρμόνιου, 10 μήνες
1Καθηγτής μπουζουκιού.

Β)ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

4 Καθηγητές Ζωγραφικής (2 θέσεις στην πόλη της Νήσου Ρόδου, μία στην Ανατολική πλευρά και μία θέση στη Δυτική Πλευρά, 8 μήνες
1Καθηγητής Χαρακτικής, 8 μήνες
1Καθηγητής Καλλιτεχνικής Κεραμικής, 8 μήνες
1Δάσκαλος φωτογραφίας, 8 μήνες
2Δάσκαλοι Θεατρικών Εργαστηρίων-Θεατρικών Σπουδών, 8 μήνες
2Καθηγητές Αγιογραφίας μία στην Ανατολική πλευρά του νησιού και μία θέση στη Δυτική Πλευρά του νησιού, 8 μήνες
2Δάσκαλοι χορού-χορευτής (Διδασκαλία ZUMBA-LATIN), 8μήνες.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς συστημένα (σφραγίδα και απόδειξη ταχυδρομείου) στην ταχ. διεύθυνση:
«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού Ρόδου –Δ.Ο.Π.Α.Ρ.», Γραφείο Προσωπικού, Διαγοριδών 3, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος.

Πληροφορίες στο τηλ.: 22410 26385 εσωτερικό 4 (εργάσιμες ημέρες και ώρες) και στην ιστοσελίδα: http://sites.diavgeia.gov.gr/dopa_rodou

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-09-2016 έως και 26-09-2016 (08.00π.μ. – 15.00μ.μ.), (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Τ.Ε./Γ.Γ.Ε.Τ.): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος GA 723120 ACCESS4SMES, στελέχους διοικητικής υποστήριξης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανακοινώνει την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 3μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, ενός (1) ατόμου στη θέση Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης / υποστήριξης γραφείου με κατάλληλη τεχνογνωσία και έδρα το Δ. Αμαρουσίου της Π. Αττικής.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή Αντικείμενο Εργασιών:

Α) Γραμματεία (τηλεφωνικό κέντρο, διαχείριση αλληλογραφίας, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου, φωτοαντίγραφα, σάρωση εγγράφων), επιμέλεια και προετοιμασία κειμένων, επιστολών προσκλήσεων και επικοινωνιών, αποστολή αυτών

Β)Εργασίες διοικητικής υποστήριξης π.χ. προετοιμασία και διεκπεραίωση ταξιδίων, υποστήριξη λειτουργίας γραφείου (προμήθειες αναλωσίμων κ.α.)

Γ) Συνεργασία και επικοινωνίες με υπηρεσίες ΓΓΕΤ, λοιπά εποπτευόμενα κέντρα της ΓΓΕΤ, λοιπούς φορείς της Πολιτείας και του οικοσυστήματος ΕΤΑΚ

Δ) Εργασίες υποστήριξης διοργάνωσης εκδηλώσεων

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: praxi@help-forward.gr

Πληροφορίες στην κ. Ζωή Θεοδωροπούλου, e-mail: praxi@help-forward.gr

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 30-09-2016 (ώρα 17.00μ.μ.).

ΕΛ.ΤΑ.-Π/κή Δ/νση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας), που εδρεύουν στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. με έδρα την Π.Ε. Εύβοιας, ανακοινώνουν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Διανομέας, 8 μήνες 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης, Κατάστημα Νέας Αρτάκης Εύβοιας
2ΔΕ Διανομείς, 8 μήνες 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης, Μονάδα Διανομής Χαλκίδας Εύβοιας
1ΔΕ Διανομέας, 8 μήνες 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης, Κατάστημα Λουτρών Αιδηψού Εύβοιας
1ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 8 μήνες 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, Κεντρικό Κατάστημα Χαλκίδας Εύβοιας
1ΔΕ Οδηγός, 8 μήνες πλήρους απασχόλησης, Μονάδα Διανομής Χαλκίδας Εύβοιας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε:

α) αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε μία από τις ακόλουθες Μονάδες Ταχυδρομικού Έργου:
1)Κεντρικό Κατάστημα Χαλκίδας, Καραμουρτζούνη 11, Τ.Κ. 341 00, Χαλκίδα, Εύβοια.
Πληροφορίες στο τηλ.: 22210 76511, (αρμόδιος: κ. Τρίκας Αριστείδης).
2)Κατάστημα Νέας Αρτάκης, Καραολή 6, Τ.Κ. 346 00, Νέα Αρτάκη, Εύβοια.
Πληροφορίες στο τηλ.: 22210 42116, (αρμόδιος: κ. Καγκέλης Δημήτριος).
3) Μονάδα Διανομής Χαλκίδας, Καραμουρτζούνη 11, Τ.Κ. 340 00, Χαλκίδα, Εύβοια.
Πληροφορίες στο τηλ.: 22210 82111, (αρμόδιος: κ. Χονδρός Νικόλαος).
4)Κατάστημα Λουτρών Αιδηψού, 25ης Μαρτίου 25, Τ.Κ. 343 00 Λουτρά Αιδηψού,
Αιδηψός, Εύβοια.
Πληροφορίες στο τηλ.: 22260 22252, (αρμόδιος: κ. Αναγνώστου Ευστάθιος).
είτε:

β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα, Θεσσαλία, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ. 56/2016. Πληροφορίες στο τηλ.: 2410 237381.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-09-2016 έως και 26-09-2016.

ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 730/Θ.34ο/31.08.2016 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Γ884691Ο3-ΤΘΩ, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «TAPPS, Trusted Apps for open CPS, EU Horizon 2020», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο πλαίσιο του προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020) σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για εφαρμογές : Trusted Apps for open Cyber-Physical Systems (CPS).
Η πλατφόρμα θα παρέχει λύσεις για εξασφάλιση ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο τόσο από το υλικό όσο και από τις υποστηριζόμενες εφαρμογές.
Η πλατφόρμα θα παρέχει ένα App Store και ένα σύνολο εργαλείων για ανάπτυξη αξιόπιστων εφαρμογών συμπεριλαμβάνοντας εργαλεία επαλήθευσης.
Η πλατφόρμα και οι εφαρμογές θα επαληθευτούν σε περιβάλλον ιατρικών εφαρμογών και στον τομέα της αυτοκίνησης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1:

Σχεδίαση και υλοποίηση ελεγκτή CANbus σε προγραμματιζόμενη λογική, ολοκλήρωση δικτύου-σε-τσιπ με ελεγκτή πρόσβασης σε προγραμματιζόμενη λογική. Ανάπτυξη οδηγών λειτουργικού συστήματος για τους παραπάνω ελεγκτές για πλατφόρμα ενσωματωμένων επεξεργαστών γενιάς ARMv8.

1 Πτυχιούχος Πληροφορικής ή κάτοχος Διπλώματος στη Μηχανική Η/Υ ή Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Η Διάρκεια Σύμβασης είναι από την ημερομηνία εγκρίσεως έως 30-06-2017 ( Η σύμβαση θα έχει δυνατότητα παράτασης έως 31-12-2017) και οι Ανθρωπομήνες: έως 4,8.
Τόπος Απασχόλησης: Ηράκλειο Κρήτης.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στην ταχ. διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 710 04, Τ.Θ. 1939, Ηράκλειο, Κρήτη.

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:
ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης
(Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης,
Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Τ.Θ. 1939, Ηράκλειο Κρήτης),
Για το Πρόγραμμα: «TAPPS, Trusted Apps for open CPS, EU Horizon 2020»
Αρ. Πρωτ. 1918/Φ.30.1/13.09.2016
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:
Διεύθυνση και Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):
Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, στο τηλ. 2810 379868
Ε-mail: kornaros@ie.teicrete.gr
(Επιστημονικά Υπεύθυνος: κ. Γεώργιος Κορνάρος)
Για ερωτήματα σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών
στο τηλ.: 2810 379161, (αρμόδια κ. Κλαίρη Νικηφόρου)
Ε-mail: kleoniki21@staff.teicrete.gr .

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 28-09-2016
(09.00π.μ.- 15.30μ.μ.).

ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 730/Θ.15ο/31.08.2016 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 6O9Σ4691Ο3-633, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «ENTOMATIC –Novel and stand-alone integrated pest management tool for remote count and bioacoustic identification of the Olive Fly (Bactrocera Oleae) in the field», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης, επεξεργασίας και μετατροπής ψηφιακών οπτο-ακουστικών σημάτων για βιοακουστική αναγνώριση του εντόμου Bactrocera oleae (Dacus oleae) και η ενσωμάτωση τους σε τυπικές παγίδες του εντόμου. Το έργο θα περιλαμβάνει τόσο την ανάπτυξη του απαραίτητου υλικού (εξειδικευμένης πλατφόρμας και αισθητήρων χαμηλής κατανάλωσης) όσο και του λογισμικού για την υλοποίηση της παραπάνω μεθόδου. Επίσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη ασφαλούς μηχανισμού επικοινωνίας μέσω δικτύου αισθητήρων για τη μετάδοση των πληροφοριών που θα συγκεντρώνει η παραπάνω πλατφόρμα. Οι μετρήσεις του έργου ενσωματώνονται σε σύστημα GIS.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1:
Συμμετοχή στις ακόλουθες Δράσεις:
α) WP2: Design & Development of Bioacoustic ID system
β) WP3: Design & Development of ENTOMATIC trap
1 ΠΕ Φυσικός
Η Διάρκεια Σύμβασης είναι από την ημερομηνία εγκρίσεως έως 31-12-2016
και οι Ανθρωπομήνες: έως 2.
Τόπος Απασχόλησης: Ηράκλειο Κρήτης.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στην ταχ. διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 710 04, Τ.Θ. 1939, Ηράκλειο, Κρήτη.

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:
ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης
(Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης,
Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Τ.Θ. 1939, Ηράκλειο Κρήτης),
Για το Πρόγραμμα: « ENTOMATIC – Novel and stand-alone integrated pest management tool for remote count and bioacoustic identification of the Olive Fly (Bactrocera Oleae) in the field»
Αρ. Πρωτ. 1916/Φ.30.1/13.09.2016
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:
Διεύθυνση και Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):
Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, στο τηλ. 28310 21911
Ε-mail: potamitis@staff.teicrete.gr
(Επιστημονικά Υπεύθυνος: κ. Ηλίας Ποταμίτης)
Για ερωτήματα σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών
στο τηλ.: 2810 379161, (αρμόδια κ. Κλαίρη Νικηφόρου)
Ε-mail: kleoniki21@staff.teicrete.gr .

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 28-09-2016
(09.00π.μ.- 15.30μ.μ.).

Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου, που εδρεύει στον Αντικάλαμο Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων του, ανακοινώνει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη στους έχοντες πλήρη προσόντα).

1) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (με έδρα την Καλαμάτα)
α) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών τηλ.:27210 45123
β) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής τηλ.:27210 45151

2) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (με έδρα την Καλαμάτα)
α) Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων τηλ.:27210 45135
β) Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων τηλ.:27210 45132

3) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (με έδρα την Καλαμάτα)
Τμήμα Λογοθεραπείας τηλ.:27210 45320

4) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (με έδρα τη Σπάρτη)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. τηλ.:27310 82240

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αίτησή τους (έντυπα αιτήσεων δίνονται στις Γραμματείες του κάθε Τμήματος ή την ιστοσελίδα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος επιλογής τους.

Πληροφορίες στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων και στον ιστότοπο: http://www.teikal.gr .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-09-2016 έως και 26-09-2016.
(09.00π.μ.- 14.00μ.μ.).

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο/ΕΛΚΕ: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, που εδρεύει στο Δ. Καλλιθέας Αττικής, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 337/19-07-2016 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Κατανοώντας τους μηχανισμούς τροφής-εντέρου- εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της ζωής στη ρύθμιση της πείνας και του κορεσμού για την υγεία- Full4Health», με κωδικό ΚΕ 351, το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος, διάρκειας από την υπογραφή της έως και 26-06-2017 με παράταση εφόσον κριθεί απαραίτητο μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφασης του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 ΤΕ Διαιτολόγος- Διατροφολόγος με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών,
2 ΠΕ Διαιτολόγοι- Διατροφολόγοι
1 ΠΕ Ιατρός
1 ΔΕ Τμήματος Ειδικού Εφαρμογών Διαιτητικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με οποιοδήποτε τρόπο στην ταχ. διεύθυνση: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας , Πρωτόκολλο, Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα.
Οι αιτήσεις οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικά θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση – το έργο και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την οποία αφορούν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Πληροφορίες στο τηλ. 210 9549265,(αρμόδια κ. Μ. Μαλλίδου), (09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.)- από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-09-2016 (12.00μ.μ.).

Περιφέρεια Αττικής: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, για την κάλυψη των αναγκών των Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Νήσων,
ανακοινώνει την πρόσληψη με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 έως και 13 του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/21-2-1984), όπως ισχύει, συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών συνεργατών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση: Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Γραμματείας, (3ος όροφος), Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2065050 και 213 2065159.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-09-2016 έως και 26-09-2016.

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στην Αθήνα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
1ΥΕ Νεκροτόμος, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης, Ροδόπη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα, (υπόψη κου Μπέγκα).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7767560.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-09-2016 έως και 26-09-2016.

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιώς: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στην Αθήνα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιώς, που εδρεύει στην Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
1ΥΕ Νεκροτόμος, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιώς, Πειραιάς.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα, (υπόψη κου Μπέγκα).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7767560.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-09-2016 έως και 28-09-2016.

http://www.aftodioikisi.gr/

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.