Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου, 2021

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δημότες για τη λειτουργία των κοιμητηρίων του δήμου Αγρινίου

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δημότες  για τη λειτουργία των κοιμητηρίων του δήμου Αγρινίου

agrinioΟ νέος κανονισμός λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αγρινίου εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από το δημοτικό συμβούλιο και είναι χρήσιμο για τους δημότες να τον γνωρίζουν.
Ο Δήμος Αγρινίου είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται όλα τα Κοιμητήρια του αφενός του κοιμητηρίου Αγίου Γεωργίου Αγρινίου που είναι το μεγαλύτερο κοιμητήριο του «Καλλικρατικού» Δήμου Αγρινίου, αφετέρου όλων των λοιπών κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων , 123 περίπου. Διαβάστε τα βασικά άρθρα του κανονισμού που αφορούν όλα τα κοιμητήρια του δήμου Αγρινίου (με τη σημείωση πως στο άρθρο 9 οι παράγραφοι 8,9,10 και 12 που αφορούν μόνο στο κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Αγρινίου)

ΑΡΘΡΟ 5- Μη ενοριακοί Ιεροί Ναοί Δημοτικών Κοιμητηρίων

Η διοίκηση και η διαχείριση των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων και της περιουσίας τους
(εκτός αυτών που υπάγονται σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα) του Δήμου Αγρινίου ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διοίκηση και τη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας.

 6 Κυλικεία, Αναψυκτήρια και λοιπά Καταστήματα Κοιμητηρίων
Τα κτίρια των κυλικείων, αναψυκτηρίων και λοιπών Καταστημάτων εκμισθώνονται από
τον Δήμο Αγρινίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το Τμήμα των Κοιμητηρίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και η εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την τήρηση όλων των προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων και των όρων της μίσθωσης τους.

7 Ενταφιασμός νεκρών
Η ταφή των νεκρών, γίνεται υποχρεωτικά εντός των Δημοτικών Κοιμητηρίων και στους
συγκεκριμένους χώρους (τάφους) που παραχωρεί κατά σειρά προτεραιότητας η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του Κοιμητηρίου.
Απαγορεύεται η ταφή έξω από το Κοιμητήριο και σε ιδιωτικούς χώρους, εξαιρουμένων των προβλεπόμενων στο νόμο περιπτώσεων, ιδίως δε των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων ιδρυμάτων προκειμένου για τον ενταφιασμό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο ίδρυμα.
Η ταφή των νεκρών ενεργείται μετά από πάροδο τουλάχιστον 12 ωρών από τον νόμιμα πιστοποιημένο θάνατο και στις περιπτώσεις νεκροτομής του πτώματος αμέσως μετά από αυτή. Κανένας νεκρός δεν ενταφιάζεται αν δεν προσκομισθεί στην υπηρεσία του Κοιμητηρίου Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού.
Η ταφή των νεκρών θα γίνεται υποχρεωτικά εντός ξύλινων φέρετρων για την αποτελεσματικότερη διάλυση τους, εκτός των περιπτώσεων ταφής νεκρών εκ του εξωτερικού σε μεταλλικό φέρετρο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλη παρόμοια ανθεκτική ύλη, εκτός αν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φέρετρου, το οποίο θάβεται μαζί με το νεκρό.
Ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τμήμα. Εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα και μέχρι τη δημιουργία του ο ενταφιασμός θα γίνεται σε συγκεκριμένο ταφώνα του Κοιμητηρίου. Σε κάθε περίπτωση για την αμέσως ανωτέρω περίπτωση ισχύ έχουν οι εκάστοτε διατάξεις που την ρυθμίζουν.
Οι εργολάβοι κηδειών υποχρεούνται προ οκτώ ωρών το λιγότερο από την ώρα που επιθυμούν οι οικείοι του νεκρού να γίνει η κηδεία, να ειδοποιήσουν το τμήμα κοιμητηρίων και συνεννοούνται για τον ακριβή καθορισμό της τελετής αυτής. Επίσης, υποχρεούται να προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου για την καταβολή του δικαιώματος ταφής.
Οι εργασίες ταφής και εκταφής γίνεται από υπαλλήλους του Δήμου Αγρινίου. Σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού, ο Δήμος Αγρινίου δύναται να αναθέσει τις εργασίες ταφής και εκταφής σε εργολάβο, μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8 Τάφοι
Α. Κατηγορίες
Οι εντός των Κοιμητηρίων χώροι (τάφοι) που παραχωρούνται για την ταφή των νεκρών
καθορίζονται, από την εγκεκριμένη ρυμοτομία. Τροποποίηση της ρυμοτομίας εγκρίνεται από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Η πιστή εφαρμογή της ρυμοτομίας στα Κοιμητήρια είναι υποχρεωτική και απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέκκλιση.
Επιτρέπεται προσθήκη τάφου, εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση του Δημάρχου, η οποία θα εγκρίνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καθορίζει τα διάφορα τμήματα ή ζώνες ταφής, την κατάργηση ορισμένων τμημάτων τη συγχώνευσή τους ή την ενοποίησή τους με άλλα τμήματα, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των Κοιμητηρίων, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Νεκροταφείου.
Οι τάφοι στο κοιμητήριο χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Α΄, Β΄ και τους τάφους τριετούς ταφής. Οι τάφοι Α΄ και Β΄ κατηγορίας μπορούν να είναι διπλοί ή μόνοι. Ως Α΄ κατηγορίας χαρακτηρίζονται οι τάφοι των οπίων η μία πλευρά βρίσκεται επί εσωτερικού δρόμου του κοιμητηρίου ενώ οι Β΄ κατηγορίας τάφοι έχουν και τις τέσσερις πλευρές του επί των εσωτερικών διαδρόμων του κοιμητηρίου πλάτους 50 εκατοστών.
Ο Δήμος υποχρεούται να παραχωρεί, εντός των ανηκόντων σε αυτόν κοιμητήρια, χώρο για τον ενταφιασμό παντός θανούντος πολίτη, δημότη ή μη καθώς και παντός άλλου ανθρώπου στην
περιφέρεια του, ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή εθνικότητας με την διαδικασία με την οποία παραχωρούνται οι τάφοι.
Β. Διαστάσεις
Οι οικογενειακοί τάφοι θα έχουν μέγιστες διαστάσεις 3,00μ μήκος και 2,60μ πλάτος. καθώς και
μέγιστο βάθος 1,80μ. περίπου.
Οι μονοί τάφοι καθώς και οι τριετούς ταφής έχουν διαστάσεις 3,00μ μήκος και 1,40μ πλάτος και μέγιστο βάθος 1,80μ. περίπου.
Τα ανώτατα στοιχεία όλων των τάφων δε θα υπερβαίνουν το ύψος των 0,70μ από την διαμορφωμένη στάθμη των δρόμων και διαδρόμων του κοιμητηρίου, εξαιρουμένων μόνο του σταυρού, πλάκας ή άλλου θρησκευτικού συμβόλου.
Ο πυθμένας του τάφου θα βρίσκεται τουλάχιστον 1,00μ. χαμηλότερα από την στάθμη οποιουδήποτε διαμορφωμένου δρόμου ή διαδρόμου.
Οι τάφοι μετά την τοποθέτηση του νεκρού θα γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω απ’ αυτή θα σχηματίζεται γαιόλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25 μ. περίπου.
Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0,50μ. τουλάχιστον που θα μετράτε από το άκρο του οριστικά διαμορφωμένου τάφου.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση τεντών, σκέπαστρων κλπ πάνω σε τάφους.
Οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω θα αποκαθίσταται άμεσα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Αγρινίου, τα έξοδα θα καταλογίζονται και θα γίνονται απαιτητά άμεσα από τους ιδιοκτήτες των τάφων, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία .

9 Σύσταση οικογενειακών τάφων
1. H επιλογή του τόπου ενταφιασμού είναι δικαίωμα του προσώπου.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του ενώπιον συμβολαιογράφου να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασμού του. Με τη δήλωση του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή μη που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με σχετική δήλωση τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν τη υποχρέωση να την εκτελέσουν.
3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυμία του θανούντος δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της ταφής του νεκρού οφείλουν να συμμορφώνονται στη διατυπωθείσα επιθυμία του θανούντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιοδήποτε βαθμού.
4. Απαγορεύεται η παραχώρηση του ίδιου τάφου σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα.
5. Απαγορεύεται η παραχώρηση τάφου πριν την επέλευση του θανάτου προσώπου δικαιούμενου ταφής.
6. Επιτρέπεται η παραχώρηση τάφου στα κοιμητήρια του Δήμου Αγρινίου για την μεταφορά οστών των συζύγων τους ή των παιδιών τους, εφόσον η αίτηση για την αγορά τάφου γίνεται παράλληλα με την αίτηση εκταφής.
7.Η σύσταση και η παραχώρηση οικογενειακού τάφου ενεργείται και γίνεται μόνον στο όνομα του αιτούντος αποκλειστικά αφού προηγουμένως υποβληθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου «οικείου προσώπου» ενώ τα στοιχεία του θανούντος θα αναγράφονται στην αίτηση που υποβάλλει ο κύριος δικαιούχος-αγοραστής του τάφου. Η παραχώρηση θεωρείται ολοκληρωμένη μετά την καταβολή στο Δημοτικό Ταμείο του σχετικού δικαιώματος και αποδεικνύεται από: α. από την αίτηση αγοράς τάφου (παραχώρηση) και β. από την είσπραξη του αντίστοιχου ποσού ς από την Οικονομική Υπηρεσία.
8. Η καταβολή του ποσού για την αγορά τάφου γίνεται μετά την σύνταξη της αίτησης αγοράς.
9. Δίνεται η δυνατότητα η καταβολή του ποσού να γίνει σε τρεις άτοκες διμηνιαίες δόσεις .
10. Απαγορεύεται να είναι κανείς δικαιούχος πέραν του ενός τάφου σε όλα τα κοιμητήρια του Δήμου. Αν μετά από σχετικό έλεγχο διαπιστωθεί παραχώρηση περισσοτέρων του ενός τάφων, στο όνομα ίδιου δικαιούχου, η παραχώρηση των επιπλέον τάφων θα ανακαλείται ενώ ο δικαιούχος θα διατηρεί το δικαίωμα επιλογής τάφου.
11.Πριν την εξόφληση του τάφου ουδεμία εργασία επιτρέπεται επί του τάφου, εκτός μόνο της κατασκευής μικρού σενάζ ύψους μέχρι 20 εκατοστών από το έδαφος, για την οριοθέτηση του τάφου (στο οποίο έχει υπολογιστεί και η τυχόν τελική εξωτερική επένδυση).

10 Δικαιούχοι και Δικαίωμα διαδοχής οικογενειακών τάφων
Δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους έχουν:
Εκείνη/ος προς την/τον οποία/ο έγινε η παραχώρηση.
1.2 Ο σύζυγος ή η σύζυγος του.
3 Οι κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντες ή κατιόντες αυτής/ού, καθώς και οι ανιόντες του συζύγου ή της συζύγου του (δηλαδή οι γονείς του και τα πεθερικά του).
4 Τα νόμιμα θετά, νομιμοποιηθέντα και αναγνωρισθέντα δικαστικώς εξώγαμα τέκνα του και οι κατιόντες των τέκνων μετά των συζύγων και κατιόντων αυτού.
5 Άτεκνοι διαζευγμένοι αδερφοί/αδερφές ή αδελφοί/αδελφές οι οποίοι είναι άγαμοι και δεν έχουν δική τους οικογένεια υπό τον όρο της έγγραφης συγκατάθεσης του δικαιούχου και αν δεν υπάρχει αυτός, έγγραφη συγκατάθεση του συζύγου ή της συζύγου του ή των κατιόντων αυτού.
Οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που κάνουν γάμο ύστερα από τη λύση του προηγούμενου από θάνατο, δεν έχουν δικαίωμα χρήσεως και ταφής στους οικογενειακούς τάφους κ.ο.κ. (εφόσον δεν είναι οι αρχικοί δικαιούχοι).
Κατ’ εξαίρεση βάσει του εδ. Β της παρ. 3 του αρ. 3 του Α.Ν. 582/1968 και με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων που συνδέονται με τον αρχικό δικαιούχο και του συζύγου ή της συζύγου αυτού και με άλλο βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας, μετά από έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου του οικογενειακού τάφου και εάν αυτός έχει αποβιώσει, ο (η) σύζυγος και οι κατιόντες
του και την καταβολή του ανάλογου δικαιώματος, το οποίο δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό εκείνου που απαιτείται για την παραχώρηση του δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου.
Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση τάφου σε περισσότερα του ενός προσώπου.
Ο βαθμός συγγένειας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιασμένων αποδεικνύεται από έγγραφο Δημοσίου ή Δημοτικής Αρχής .

11 Δωρεάν ταφή Ειδικών κατηγοριών – Απόρων
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να παραχωρεί τους τάφους για το δωρεάν
ενταφιασμό προσώπων που με την κοινωνική και εθνική τους δράση προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο Δήμο και στο Έθνος και στην Ελληνική Δημοκρατία.
2. Διατελέσαντες αιρετοί Δήμαρχοι ενταφιάζονται δωρεάν σε θέση Α΄ κατηγορίας. Οι τάφοι, οι οποίοι παραχωρούνται για την ταφή των παραπάνω προσώπων θα παραμένουν στο διηνεκές.
3. Η ταφή των νεκρών οπλιτών του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας, των σωμάτων ασφαλείας εν ώρα υπηρεσίας καθώς και των διακομιζομένων από το Ανατομείο ενεργείται δωρεάν στο νεκροταφείο.
4. Επίσης, δωρεάν θα ενεργείται η ταφή των αποβιωσάντων ασθενών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα όταν καθίστανται ανέφικτος η αναζήτηση από τα Ιδρύματα των συγγενών τους για την διαπίστωση της από το Νόμο απορίας αυτών.
5. Οι άποροι θα ενταφιάζονται δωρεάν σε τάφους τριετούς ταφής στο Δήμο Αγρίνιου. Η απορία
τους θα αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο.
6. Βρέφη μέχρι δύο μηνών θα ενταφιάζονται δωρεάν.
7. Οι τρόφιμοι του Γηροκομείου θα ενταφιάζονται δωρεάν. Για τον σκοπό αυτό διατίθεται ήδη ειδικός καθορισμένος χώρος ενταφιασμού τους εντός του χώρου του Κοιμητηρίου Αγίου Γεωργίου Αγρινίου.
8. Οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Δήμου Αγρινίου θα ενταφιάζονται δωρεάν.

 12 Κατάργηση τάφων
Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται από τη χρήση τους περιέρχονται στο
Δήμο, ο οποίος τους διαθέτει παραπέρα ελεύθερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Τα υπάρχοντα οστά ανακομίζονται με την φροντίδα των δικαιούχων και σύμφωνα με τις διατάξεις του κείμενου κανονισμού.
Εφόσον κατά την αντίληψη της υπηρεσίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων υπάρχουν τάφοι που πιθανόν εξέλιπαν οι αρχικοί δικαιούχοι και οι κατιόντες αυτών, ή οι τάφοι εγκαταλείφθηκαν ολοσχερώς για μεγάλο χρονικό διάστημα ή οι τάφοι δεν φέρουν κανένα διακριτικό σταυρό με όνομα, κράσπεδο ή κάτι άλλο που να φανερώνει ότι υπάρχει τάφος θα θεωρούνται ελεύθεροι προς μελλοντική διάθεση με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η περίληψη της απόφασης θα δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και μία εβδομαδιαία της περιοχής του Δήμου Αγρινίου. Μετά την παρέλευση (6) μηνών από την δημοσίευση και σε περίπτωση που δεν υπάρχει δικαιούχος χρήσεως, ο τάφος επανέρχεται στο Δήμο, τα δε οστά που τυχόν υπάρχουν στον τάφο φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο με φροντίδα του Δήμου. Μετά τη λήξη της τριετίας τοποθετούνται στον κοινό τάφο ή χωνευτήριο.
Αν οι δικαιούχοι χρήσεως οικογενειακών τάφων που παραχωρήθηκαν κατά το παρελθόν, χρησιμοποιούν για οποιοδήποτε λόγο έκταση μεγαλύτερη της αρχικά παραχωρημένης, τότε αυτή επιστρέφεται αυτοδικαίως στο Δήμο, ο οποίος την διαθέτει σύμφωνα με τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
Σε περίπτωση καταργήσεως τάφου για εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Κοιμητηρίων, παραχωρείται στο ίδιο τμήμα αντίστοιχος χώρος προς σύσταση τάφου και διαμορφώνεται όμοιος τάφος με δαπάνες του Δήμου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο ίδιο τμήμα παραχωρείται χώρος σε ανάλογο τμήμα με εισήγηση της υπηρεσίας και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι διατάξεις του παρόντος, δεν εφαρμόζονται εάν στους τάφους είναι θαμμένα ιστορικά πρόσωπα ή αν οι τάφοι των χαρακτηρίζονται ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σαν καλλιτεχνικά έργα, οπότε ο τάφος δεν δύναται να διατεθεί και διατηρείται ή συντηρείται από το Δήμο.
Για την ιδιότητα ενός προσώπου ως ιστορικού αποφασίζει επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο.

13 Ανακομιδή οστών
Στo Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου στο Αγρίνιο λειτουργεί οστεοφυλάκιο για τη διαφύλαξη των
ανακομιζομένων οστών, στο οποίο δύνανται να μεταφέρονται προς φύλαξη τα ανακομιζόμενα οστά από όλα τα Κοιμητήρια του Δήμου.
Ανακομιδή οστών από οικογενειακούς τάφους μπορεί να γίνει μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων αφού, έχει παρέλθει τριετία από την ταφή του νεκρού και καταβληθεί το αναλογούν δικαίωμα ανακομιδής για τη μεταφορά των οστών σε άλλο τάφο του αυτού ή άλλου Κοιμητηρίου ή για τη διαφύλαξη αυτών στο οστεοφυλάκιο. Για την ανακομιδή οστών απαιτείται η παρουσία ενός εκ των συγγενών. Πριν δε η Υπηρεσία προβεί στο άνοιγμα του τάφου για την ανακομιδή των οστών, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, θα ενημερώνει για την ακριβή ημερομηνία και ώρα της ανακομιδής των οστών, τον κύριο δικαιούχο του τάφου και εφόσον αυτός
δεν είναι εν ζωή, κάποιον από τους δικαιούχους του τάφου (σύζυγο, τέκνα κλπ). Ο αιτούμενος την ανακομιδή των οστών θα καταβάλλει στον Δήμο το σχετικό τέλος ανακομιδής και θα αναλάβει το κόστος αποκατάστασης του τάφου εφόσον χρειαστεί.
Η εκταφή των νεκρών πριν παρέλθει η τριετία επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας του αρμοδίου εισαγγελέα.
Επιτρέπεται η μεταφορά οστών στο δημοτικό κοιμητήριο είτε για την φύλαξη αυτών στο οστεοφυλάκιο είτε για τη ταφή τους σε οικογενειακό τάφο.
Σε περίπτωση που ανοίγεται οικογενειακός τάφος με σκοπό τον ενταφιασμό νεκρού (δικαιούχου του τάφου), επιτρέπεται η ανακομιδή οστών που βρίσκονται στον εν λόγω τάφο εφόσον ζητηθούν από τους οικείους του (σύζυγος ή τέκνα), είτε για την φύλαξη τους στο οστεοφυλάκιο είτε για την ταφή τους σε άλλο τάφο.
Η ανακομιδή οστών από τάφους τριετούς ταφής (μετά τη λήξη της τριετίας) θα αποφασίζεται από την Υπηρεσία Κοιμητηρίων. Το Τμήμα Κοιμητηρίων θα ειδοποιεί εγγράφως τους συγγενείς για την ανακομιδή των οστών και μετά την πάροδο 30 ημερών θα προβαίνει στην ανακομιδή χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση και τοποθέτηση αυτών στο οστεοφυλάκιο.
Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για ανακομιδή οστών νεκρού μετά τη λήξη της τριετίας διαπιστωθεί ότι το πτώμα δεν έχει αποσυντεθεί η ανακομιδή δεν πραγματοποιείται.
Η διαφύλαξη των ανακομιζομένων οστών ενεργείται με αίτηση των ενδιαφερομένων συγγενών και την επιμέλεια των Υπηρεσιών των Κοιμητηρίων:
α. στα οστεοφυλάκια,
β. στους οικογενειακούς τάφους, με τη συγκατάθεση των δικαιούχων χρήσεως.
Επιτρέπεται ο ενταφιασμός οστών συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μετά του αρχικού δικαιούχου μετά από έγγραφη συγκατάθεση αυτού ή των κατιόντων του και χωρίς παραπέρα δικαίωμα των συγγενών.
0. Αντικείμενα (κινητά πράγματα), τα οποία ανευρίσκονται κατά τις ανακομιδές επάνω ή μέσα στους οικογενειακούς τάφου, των οποίων η χρ ήση γι α κ άθε λόγ ο περιέχετ αι στο Δήμ ο , επιστρέφονται στους δικαιούχους των τάφων αυτών ή τους κληρονόμους τους, εφ’ όσον υπάρχουν, δύνανται δε αυτοί να παρίστανται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο τους κατά την ανακομιδή. Έργα τέχνης με ιστορική και καλλιτεχνική αξία δεν επιστρέφονται αλλά παραμένουν και εκτίθενται στον χώρο του Κοιμητηρίου. Εάν δεν υπάρχει κανείς συγγενής όλα τα αντικείμενα περιέρχονται στο Δήμο.
1. Αντικείμενα (σταθερά πράγματα) όπως μάρμαρα και άλλα αντικείμενα που προέρχονται από ανακομιδή ή παρ άλε ιψ η χρήσεως τάφου , περιέρχονται στο Δήμο, φυλάσσονται με ευθύνη της υπηρεσίας Δημοτικών Κοιμητηρίων και διατίθενται κατά περίπτωση από την Οικονομική Υπηρεσία, αφού προηγουμένως κοστολογηθούν.
2. Σκελετοί στεφανιών ή κοντάρια αυτών διατίθενται στο Τμήμα Πρασίνου του Δήμου ή εκποιούνται με τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες.
3. Η ανακομιδή και μετακομιδή των οστών, ενεργείται με την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας

14 Γενικοί κανόνες λειτουργίας
Τα Δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας, όλες τις
εβδομάδες του έτους.
Η είσοδος σε αυτά επιτρέπεται στους πολίτες, από την ανατολή έως και τη δύση του ηλίου.
Στις ώρες που δεν λειτουργούν τα κοιμητήρια (δηλ. από την δύση του ηλίου και έως την ανατολή της επόμενης ημέρας, απαγορεύεται για οποιαδήποτε λόγο η είσοδος και η παραμονή πολιτών σε αυτά.
3.α. Στο κοιμητήριο Αγ. Γεωργίου θα τοποθετηθεί σύστημα παρακολούθησης του χώρου με κάμερες καταγραφής μετά από σχετικές μελέτες και αδειοδοτήσεις.
4. Στο Κοιμητήριο κατά κανόνα η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε πεζούς.
α) Χορηγείται άδεια εισόδου οχήματος, για βάσιμους λόγους υγείας ή αναπηρίας, από το αρμόδιο τμήμα εκάστου Κοιμητηρίου μετά από αίτηση της/του ενδιαφερομένης/νου.
β) Ελεύθερα εισέρχονται οι νεκροφόρες και τα οχήματα που συνοδεύουν αυτές για την διάρκεια ταφής των νεκρών
γ) Ελεύθερα εισέρχονται τα οχήματα των κατασκευαστών τάφων ή μνημείων, εφόσον έχουν λάβει την απαραίτητη άδεια κατασκευής ή μετασκευής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού.
5.Οι πολίτες προσέρχονται στα Κοιμητήρια του Δήμου, έχοντας πλήρη συναίσθηση και επίγνωση του χώρου, υποχρεούνται συνεπώς να συμμορφώνονται απολύτως προς τους κοινά αποδεκτούς κανόνες σεμνότητας, ευταξίας και καθαριότητας των χώρων, καθώς επίσης να επιδεικνύουν τον απαιτούμενο σεβασμό σε αυτόν.
6.Στο Κοιμητήριο κατά κανόνα απαγορεύεται η είσοδος:
α) Σε άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ η ναρκωτικών ουσιών.
β) Σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών τα οποία δεν συνοδεύονται από ενήλικες.
γ) Σε επαίτες, σε μικροπωλητές και διανεμητές εντύπου υλικού με διαφημιστικό ή άλλο περιεχόμενο.
7. Στο Κοιμητήριο απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη ή συμπεριφορά που δεν συνάδει με τον χαρακτήρα του χώρου, ή γίνεται χωρίς την λήψη προηγούμενης άδειας και ιδίως:
α) η τοποθέτηση ή η αφαίρεση λουλουδιών φυτών, διακοσμητικών αντικειμένων, επιτύμβιων στηλών κ.λ.π αντικειμένων χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας,
β) η απόρριψη λουλουδιών η απορριμμάτων εκτός των ειδικών καθορισμένων χώρων,
γ) η απομάκρυνση και μεταφορά εκτός του κοιμητηρίου οποιοδήποτε αντικειμένου, το οποίο βρίσκεται στον χώρο του κοιμητηρίου, χωρίς προηγούμενη άδεια,
δ) η καταστροφή των χώρων πρασίνου,
ε) η βάδιση επί των μνημείων και η χάραξη επιγραφών σε αυτά,
στ) η διανομή διαφημιστικού υλικού κάθε είδους,
ζ) η συμμετοχή σε δράσεις προσέλκυσης πελατών για εργασίες ή υπηρεσίες,
η) η φωτογράφηση ή η μαγνητοσκόπηση ταινιών εντός του Κοιμητηρίου ή από τους εξωτερικούς δρόμους και περιοχές προς το εσωτερικό του κοιμητηρίου, χωρίς την άδεια της διοίκησης,
θ) η πώληση πένθιμων αντικειμένων που εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο
ι) η παρεμπόδιση της ελεύθερης κίνησης και ομαλής διεξαγωγής των κηδειών,
8. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε, παρά τις υποδείξεις από τον υπεύθυνο του κοιμητηρίου, δεν συμμορφώνεται με τα όσα προβλέπει ο Κανονισμός, θα ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία και με την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, του ΣΔΟΕ, ΣΕΠΠΕ και άλλων κατά περίπτωση αρμοδίων Υπηρεσιών, ανάλογα με την φύση του προβλήματος και τις αρμοδιότητες της κάθε ανωτέρω Υπηρεσίας, θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες επίλυσης του προβλήματος.

15 Εργασίες εντός του Κοιμητηρίου
. Οι κατασκευές ή ανακατασκευές που αφορούν τα κτίρια των κοιμητηρίων, τις περιφράξεις, τους
δρόμους, την ύδρευση, την αποχέτευση, τον ηλεκτροφωτισμό, τις επεκτάσεις, την φύτευση νέου πρασίνου, χαμηλού ή υψηλού, την συντήρηση του υπάρχοντος πράσινου καθώς και η ολική ή μερική κοπή των δένδρων και θάμνων και οποιαδήποτε άλλη κατασκευή ή ανακατασκευή, εντός των κοιμητηρίων, θα γίνεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του τμήματος κοιμητηρίων. Οι μελέτες, προϋπολογισμοί, οι δημοπρασίες και οι επιβλέψεις των έργων θα γίνονται με ευθύνη των αντιστοίχων αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου.
.Το Τμήμα Κοιμητηρίων δύναται και οφείλει να εισηγείται τρόπους λειτουργικής και αισθητικής βελτίωσης του χώρου, του πρασίνου κλπ εγκαταστάσεων στα κοιμητήρια με εισήγηση του στα αρμόδια όργανα του Δήμου.

16 Εργασίες κατασκευής και διακόσμησης μνημείων και τάφων

1. Η εκτέλεση έργων κατασκευής και διακόσμησης μνημείων και τάφων θα γίνεται από τεχνίτη της απολύτου επιλογής του δικαιούχου του τάφου, αρκεί αυτός να ασκεί νομίμως το κατά τον νόμο σχετικό επάγγελμα (μαρμαρά, χτίστη, μπετατζή, σοβατζή κλπ) ή να διατηρεί κατάστημα εμπορίας μαρμάρου.
2. Ο δικαιούχος του τάφου πριν από την εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας στο παραχωρημένο τάφο και μόνο σε αυτόν, θα πρέπει να ενημερώνει το Τμήμα Κοιμητηρίων συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο-Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα αναφέρονται:
α) τα στοιχεία του δικαιούχου του τάφου, στον οποίο θα γίνουν οι εργασίες
β) τα στοιχεία του υπευθύνου του συνεργείου ο οποίος θα εκτελέσει τις εργασίες
γ) το είδος των εργασιών (όπως, δόμηση τάφου, επένδυση μαρμάρων , επισκευές μνημείων κλπ.).
3. Ο κατασκευαστής του μνημείου θα προσέρχεται στο Τμήμα Κοιμητηρίων και θα προσκομίζει τα εξής δικαιολογητικά:
α)Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του καταστήματος εμπορίας μαρμάρων (εφόσον διαθέτει κατάστημα)
β)Φωτοτυπία του βιβλιαρίου των ενσήμων ή βεβαίωση του ΙΚΑ που να αποδεικνύει ότι ασκεί παρεμφερές
επάγγελμα(εφόσον δεν διαθέτει κατάστημα)
γ)Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων και ότι θα συμμορφώνονται αυστηρά προς τις διατάξεις του κανονισμού και υποδείξεις της Υπηρεσίας, ιδίως δε με τις προδιαγραφές κατασκευής του τάφου, που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό.
δ)Εγγύηση ή εγγυητική επιστολή ύψους 500,00 ευρώ (εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας) «εγγύηση για την αποκατάσταση ζημιών, που τυχόν θα προκληθούν από τις εργασίες και την απομάκρυνση των αχρήστων υλικών και η οποία θα επιστρέφεται με το πέρας των εργασιών σε κάθε μνημείο και εφ’ όσον δεν υπάρχει καμιά εκκρεμότητα εκ μέρους του, αλλιώς θα εκπίπτει υπέρ του Δήμου.
4. Οι εργασίες θα εκτελούνται με αποκλειστικό υπεύθυνο τον κύριο δικαιούχο του τάφου ο οποίος είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των κείμενων διατάξεων περί εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας και είναι υπεύθυνος για την καταβολή οποιουδήποτε τυχόν φόρου, τέλους, εισφοράς κλπ που απορρέει από την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας.
5. Οι εργασίες διαμόρφωσης τάφων θα γίνονται μόνο τις ημέρες από ΔΕΥΤΕΡΑ έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 07:00π.μ. μέχρι και 15:00μ.μ. Όσοι πρόκειται να εκτελέσουν εργασία στο κοιμητήριο, θα πρέπει να το δηλώνουν τουλάχιστον 2 ημέρες πριν στην υπηρεσία του κοιμητηρίο,υ, από Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. .
6. Κάθε εργασία γενικά μέσα στο Κοιμητήριο θα αποπερατώνεται σε χρονικό διάστημα (2) μηνών το αργότερο. Τα υλικά θα μεταφέρονται στο χώρο του Κοιμητηρίου την 1η μέρα των εργασιών με ίδια μέσα, δεν θα αποθηκεύονται μέσα στον χώρο του κοιμητηρίου και θα απομακρύνονται άμεσα με την περάτωση των ημερήσιων εργασιών.
7. Απαγορεύεται ρητά η αποθήκευση υλικών μέσα στο χώρο του Νεκροταφείου.
8. Η εξωτερική μορφή των μνημείων που κατασκευάζονται στους τάφους πρέπει να συμβιβάζονται με την σοβαρότητα και την αισθητική εικόνα του χώρου.
9. Η Διεύθυνση του Κοιμητηρίου διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την κατασκευή ή μετασκευή μνημείου το οποίο δεν συνάδει ή προσβάλει τους κοινά αποδεκτούς αισθητικούς κανόνες.
10. Απαγορεύεται η πλήρης κάλυψη του τάφου με μπετόν, πράγμα που δυσχεραίνει τη διάλυση του πτώματος. Κάθε τυχόν διαφορά του τρόπου εκτέλεσης των επί των τάφων έργων, ως και του
ελέγχου τούτων, επιλύεται με αυτοψία του προϊσταμένου του τμήματος κοιμητηρίων παρουσία των ενδιαφερομένων.
11. Το τμήμα κοιμητηρίων είναι αρμόδιο για την καλή εκτέλεση και την παρακολούθηση των αυθαιρέτων δομήσεων εντός του Κοιμητηρίου.
12. Εάν κατά την εκτέλεση εργασιών σε τάφους προκληθούν ζημιές σε παρακείμενους τάφους, ο υπεύθυνος των ζημιών υποχρεούται να τις αποκαταστήσει άμεσα .
13. Η αφή καντηλιών και η καθαριότητα των μνημείων, η οποία αποτελεί απόδοση τιμής και εκδήλωση ευλάβειας προς τους νεκρούς, αποτελεί αυστηρά προσωπική υπόθεση των οικείων του νεκρού και γίνεται με φροντίδα τους.
14. Η περιποίηση τάφων, η αφή καντηλιών και οι συναφείς προς τα ανωτέρω εργασίες εντός των χώρων των Δημοτικών κοιμητηρίων, πέραν της ιδιωτικής εκδηλώσεως ευλαβείας, όταν ανατίθεται σε τρίτους, από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο συγγενείς ή μη των νεκρών, αποβλέπουν σε σκοπό που άπτεται του δημοσίου συμφέροντος και ανήκεις τις αρμοδιότητες των Δήμων. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, έναντι καταβολής σε αυτές δικαιωμάτων ή τελών, που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η ανάθεση , εκ μέρους του Δήμου, της παροχής κάποιων ή όλων ως άνω εργασιών φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για ορισμένο χρόνο, γίνεται μόνο μετά από διαγωνισμό διεξαγόμενο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τη σύναψη δημόσιας διοικητικής σύμβασης.

 17-Τα δικαιώματα για την παροχή υπηρεσιών και για την χρήση χώρων στα Δημοτικά Κοιμητήρια, τις εγκαταστάσεις τους και των ιερών ναών, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας «περί Προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων» η δε βεβαίωση και είσπραξη διέπεται από την νομοθεσία περί βεβαιώσεως και εισπράξεως Δημοτικών Προσόδων.
Τα έσοδα και η περιουσία των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων, των οποίων η διαχείριση ανήκει στους οικείους δήμους, διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.547/1977, πρωτίστως για την επισκευή, συντήρηση, βελτίωση επέκταση και εν γένει διατήρηση της καλής κατάστασης του ναού και για κάθε ανάγκη του κοιμητηρίου, περιλαμβανομένης και της επεκτάσεως του. Τυχόν περισσεύματα των εσόδων αυτών διατίθενται από το δήμο για άλλους σκοπούς.

18 Δικαιώματα και τέλη
Τα τέλη και δικαιώματα του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγίου Γεωργίου Αγρινίου του Δήμου
Αγρινίου είναι τα ακόλουθα :
Δικαίωμα ταφής :
Ανόρυξη τάφου σε απλό μνημείο (χώμα) :145 ευρώ
Ταφή σε σαρκοφάγο μνημείο : 80 ευρώ
Δικαίωμα ανακομιδής οστών: 80 ευρώ
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου (διπλός ή μονός):
Διπλός οικογενειακός τάφος κατηγορία Α΄ : 1.160 ευρώ
Διπλός οικογενειακός τάφος κατηγορία Β΄ : 805 ευρώ
Μονός τάφος κατηγορία Α΄ : 580 ευρώ
Μονός τάφος κατηγορία Β΄ :403 ευρώ
Τα επιβαλλόμενα ως άνω δικαιώματα ή τέλη (1,2,3), συναρτώνται με την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών δικαιωμάτων επί ορισμένου χώρου ταφής, εκ μέρους του διοικούντος το κοιμητήριο δήμου. Ως εκ τούτου, υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω δικαιωμάτων ή τελών καθίστανται
αποκλειστικά οι κληρονόμοι των νεκρών, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες.
Τα παραπάνω δικαιώματα αφορούν το κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Αγρίνιου. Η επιβολή δικαιωμάτων στα υπόλοιπα κοιμητήρια θα γίνει εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Δικαιώματα ιεροπραξιών
Τα δικαιώματα ιεροπραξιών στους μη ενοριακούς ναούς των κοιμητηρίων του Δήμου Αγρινίου θα καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μαζί με τον καθορισμό των υπολοίπων τελών ή δικαιωμάτων του Δήμου Αγρινίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
Όλα τα παραπάνω δικαιώματα ή τέλη καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.

 19 Δωρεές
Κάθε είδους δωρεές δημοτών υπέρ των Δημοτικών Κοιμητηρίων γίνονται αποδεκτές από το Δήμο
και χρησιμοποιούνται κατά την επιθυμία των δωρητών.

 20Καθήκοντα εργαζομένων στα δημοτικά κοιμητήρια
Α. Υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων ΔΕ,ΤΕ, ΠΕ
Είναι υπεύθυνοι για την ακριβή τήρηση, εφαρμογή και εκτέλεση των καθηκόντων που τους
ανατίθεται από τους προϊσταμένους τους.
Φροντίζουν για την πιστή εφαρμογή των νόμων, των αποφάσεων και την πιστή τήρηση του παρόντος κανονισμού.
Τηρούν και ενημερώνουν τα βιβλία των Κοιμητηρίων (βιβλίο ταφολογίου, με ονομαστική κατάσταση νεκρού, ιδιοκτήτη, αναφορά στο σχεδιάγραμμα, ημερομηνία παραχώρησης κλπ στοιχεία, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Υποδεικνύουν τους προς παραχώρηση οικογενειακούς τάφους και τους παραχωρούν στους δημότες συντάσσοντας τα απαραίτητα έγγραφα.
Τηρούν βιβλία παρουσίας προσωπικού και ελέγχουν την κανονική άφιξη και αναχώρηση.
Σε περίπτωση έκτακτης απουσίας εργαζομένων υποχρεούνται στην αυθημερόν ενημέρωση του προϊσταμένου του τμήματος.
Ελέγχουν τους κατασκευαστές τάφων υποχρεώνοντας τους να τηρούν το κανονισμό των
Κοιμητηρίων.
Υποχρεούνται για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία των Κοιμητηρίων καθώς επίσης και για την τήρηση βιβλίου αποθήκης και καταγραφής των υλικών αυτών.
Εξυπηρετούν ευγενικά τους δημότες και φροντίζουν για την επίλυση των δίκαιων προβλημάτων τους (υποδεικνύουν στους επισκέπτες την θέση των τάφων, καταγράφουν τις παρατηρήσεις και τα αιτήματά τους, κλπ.).
Καταγράφουν και αναφέρουν προβλήματα, προτείνουν τρόπους βελτίωσης, κλπ.
Για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος ο προϊστάμενος δύναται να αναθέσει σε υπάλληλο, που είναι τοποθετημένος στο τμήμα, εργασίες όπως υπόδειξη τάφων, συντονισμό των κηδειών κλπ.
Β. Εργάτες ταφής
Είναι υπεύθυνοι για την ακριβή τήρηση, εφαρμογή και εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και
καθηκόντων που τους ανατίθεται από τον προϊστάμενο τους,
Είναι υπεύθυνοι για το άνοιγμα τάφων την ταφή των νεκρών και το κλείσιμο των εν λόγω τάφων με γαιώδη υλικά ή το σφράγισμα αυτών που είναι κενοτάφια με την υπάρχουσα ταφόπλακα. Εκτελούν τις εργασίες ανακομιδής των οστών, το πλύσιμο αυτών καθώς επίσης και τον
ενταφιασμό τους σε οικογενειακούς τάφους ή τη τοποθέτηση τους στο οστεοφυλάκιο όπως ο κανονισμός ορίζει.
Υποχρεούνται για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία των Κοιμητηρίων.
Εξυπηρετούν ευγενικά τους δημότες και συνεργάζονται αρμονικά με τους υπευθύνους και του υπαλλήλους των γραφείων τελετών.
Καταγράφουν και αναφέρουν προβλήματα, προτείνουν τρόπους βελτίωσης, κλπ.
Γ. Εργάτες Καθαριότητας
Είναι υπεύθυνοι για το καθαρισμό των κοινοχρήστων ανοιχτών χώρων εντός και εκτός των
Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου (πεζοδρόμια, δρόμοι, διάδρομοι, περιβάλλοντες χώροι Ιερών
Ναών, περιβάλλοντες χώροι δημοτικών κτιρίων κοιμητηρίων, κλπ χώρων) Είναι υπεύθυνοι για την κοπή των χόρτων εντός των κοιμητηρίων.
3. Είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων πέριξ των κοιμητηρίων.
Είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα όλων των κτιρίων εντός των Δημοτικών Κοιμητηρίων (γραφεία, τουαλέτες, αποδυτήρια εργατών κ.τ.λ.) πλην εσωτερικών χώρων κτιρίων ενοικιαζόμενων σε ιδιώτες.
Εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους ανατίθεται και αφορά στην ευπρέπεια την καθαριότητα και τον καλλωπισμό του χώρου.
Οι εργάτες καθαριότητας τελούν υπό τις εντολές του εκάστοτε Προϊστάμενου, Διευθυντή και Αντιδημάρχου Κοιμητηρίων

Απαγορεύεται στους υπαλλήλους του τμήματος Κοιμητηρίων του Δήμου κάθε ανάμιξη, που έχει σχέση με διαμεσολάβηση μεταξύ συγγενών νεκρών και εργολάβους κηδειών, κατασκευαστών ταφικών μνημείων, τέλεση κηδειών, τέλεση μνημόσυνων, παντός είδους εργασίες καθαριότητας τάφων, άναμμα καντηλιών κλπ.
Επίσης, απαγορεύεται κάθε οικονομική σχέση με εργολάβους κηδειών, κατασκευαστών ταφικών μνημείων, τέλεση κηδειών, τέλεση μνημόσυνων, παντός είδους εργασίες καθαριότητας τάφων, άναμμα καντηλιών κλπ.
Το προσωπικό που υπηρετεί στο τμήμα Κοιμητηρίων ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου Αγρινίου υπό την εποπτεία και τη μέριμνα του αρμοδίου Προϊσταμένου, Διευθυντή και αρμοδίου Αντιδημάρχου.
Επιτρέπεται η καθιέρωση διακεκομμένης εργασίας των Δημοτικών Υπαλλήλων οι οποίοι απασχολούνται στα κοιμητήρια, εφόσον υπάρχει ανάγκη και υπό την κρίση του Προϊστάμενου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί το προσωπικό να εργασθεί πέραν του πενθημέρου ωραρίου και συγκεκριμένα Σάββατο, Κυριακές, αργίες, καθώς και υπερωριακά, τότε θα αμείβεται ανάλογα και βάσει με την ισχύουσα νομοθεσία.

21 Λοιπά Κοιμητήρια
Η λειτουργία των λοιπών κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται
στο άρθρο 4 παρ. Β του παρόντος, ρυθμίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (πλην των παραγράφων 8,9,10 και 12 που αφορούν μόνο στο κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Αγρινίου),10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22 και επιπρόσθετα ισχύουν τα εξής:
α) Η ταφή θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες των οικείων του νεκρού (πχ. αμοιβή νεκροθάφτη, κατασκευή μνημείου κλπ).
β) Οι εργασίες θα εκτελούνται με αποκλειστικό υπεύθυνο τον κύριο δικαιούχο του τάφου ο οποίος είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των κείμενων διατάξεων περί εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας και είναι υπεύθυνος για την καταβολή οποιουδήποτε τυχόν φόρου, τέλους, εισφοράς κλπ που απορρέει από την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.