Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου, 2021

12 νέες παρεμβάσεις για την Αιτωλοακαρνανία μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων

12 νέες παρεμβάσεις για την Αιτωλοακαρνανία  μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων

Την προένταξη δώδεκα έργων, μελετών και προμηθειών στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 2018 αποφάσισε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την Αιτωλοακαρνανία, χρηματοδοτούμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

“Πρόκειται για μικρές αλλά καίριες παρεμβάσεις με προϋπολογισμό 738.621,00 ευρώ, οι οποίες συμπληρώνουν και ενισχύουν άλλα υφιστάμενα μεγάλα έργα ή παρεμβαίνουν για να επιλύσουν χρόνια ζητήματα”, αναφέρει η ανακοίνωση της.

Αναλυτικά οι δώδεκα παρεμβάσεις:

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ Δ.Ε.Η ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΣ-ΦΥΤΕΙΕΣ

Προκειμένου να δοθεί στην κυκλοφορία η νέα οδός του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΣ-ΦΥΤΕΙΕΣ- ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ (Α΄ΦΑΣΗ)» το οποίο περιλαμβάνει τρείς κόμβους θα πρέπει να ενταχθεί η δαπάνη σύνδεσης με την Δ.Ε.Η της ηλεκτροδότησης των κόμβων που ανέρχεται σε 85.000 € και δεν προβλεπόταν στην μελέτη του έργου.

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ,ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ,ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ “ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ” Τ.Κ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Πρόκειται για μελέτη διαπλάτυνσης της γέφυρας Κουρκουτάς στον οικισμό Αγ. Γεωργίου επί του  Ε.Ο. Δικτύου  στην οποία λόγω του μικρού πλάτους συμβαίνουν πολλά ατυχήματα (η γέφυρα  βρίσκεται μεταξύ δύο ελιγμών). Η μελέτη εντάσσεται με προυπολογισμό 12.400 € (10.000 + Φ.Π.Α) και αφορά στην διαπλάτυνση της γέφυρας και την βελτίωση των ελιγμών.

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ,ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ,ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο ΚΟΥΒΑΡΑ -ΑΣΤΑΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο 30 ΜΠΑΜΙΝΗΣ-ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Πρόκειται για μελέτη  ύψους 74.400 €  (60.000 + Φ.Π.Α) προκειμένου η Υπηρεσία να προχωρήσει στην  διακήρυξή της με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/16.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει  την σύνδεση της νέας οδού «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΣ- ΦΥΤΕΙΕΣ- ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ (Α΄ΦΑΣΗ)» με την Επ. Οδό 30 Μπαμπίνης

Μύτικα και περιλαμβάνει και την παράκαμψη Αρχοντοχωρίου. Με την υλοποίηση του έργου  που θα προκύψει από την μελέτη εξασφαλίζεται η πρόσβαση της ευρύτερης περιοχής του   Δήμου Αγρινίου προς Μύτικα – Πάλαιρο σε πολύ σύντομο χρόνο.

 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Ε.Ο Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Πρόκειται για προμήθεια πινακίδων και στύλων ύψους 24.800 € (20.000 + Φ.Π.Α) στις αποθήκες της υπηρεσίας προκειμένου να είναι δυνατή η σήμανση των επικίνδυνων σημείων του επαρχιακού οδικού δικτύου από έκτακτα γεγονότα.

 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (VRV),  ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Το κτήριο Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι, είναι ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας/ Π.Ε. Αιτωλ/νίας και επισκευάσθηκε / ανακαινίσθηκε προσφάτως, μέσω εργολαβίας που είχε ανατεθεί από την τ. Ν.Α. Αιτωλ/ νίας.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο κλιματισμός του εν λόγω κτηρίου, απαιτείται η προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων, στο υφιστάμενο δίκτυο εγκατάστασης, συστήματος κλιματισμού πολυδιαιρούμενου τύπου (VRV), στους χώρους του κτηρίου.

Προς τούτο, η Υπηρεσία μας συνέταξε σχετική τεχνική μελέτη, προϋπολογισμού ποσού 59.920,00 €, με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) 14.380,80 €, ήτοι συνολική δαπάνη του έργου 74.300,80 €, με Φ.Π.Α., την οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα, προκειμένου να μεριμνήσετε για την εξασφάλιση της σχετικής πίστωσης, προκειμένου εν συνεχεία να προβούμε στην δημοπράτηση της εν λόγω προμήθειας, με συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν.4412/16) προς υλοποίηση του εν θέματι έργου.

 1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΑ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ (Α ΦΑΣΗ)» (π.κ. 2007ΚΑΠ0105006)»

Πρόκειται για πληρωμή τόκων υπερημερίας παλαιού έργου με τίτλο : «Βελτίωση οδού Μούσουρα-Κεφαλόβρυσο. Α΄ φάση: Τεχν. Έργα-Διαπλατύνσεις»  με κωδικό (2007ΚΑΠ0105006), για το οποίο έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο & υπάρχει οικονομική απαίτηση από τον Ανάδοχο  ποσού:  9.789,76 που προέκυψε από την καθυστέρηση πληρωμής των πιστοποιήσεων του έργου.

 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1/12-14 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Πρόκειται για έργο που αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού του αρδευτικού αντλιοστασίου Α1/12-14 από χάλυβα, διαμέτρου Φ600 με νέο από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) ίδιας διατομής.

Το αντλιοστάσιο Α1/12-14 υδροδοτείται από την Διώρυγα Δ XXVII  και μέσω του καταθλιπτικού αγωγού αρδεύει 3.000 στρέμματα στην κτηματική περιοχή «Νέα υδραγωγεία  – Χαλαζιά» Μεσολογγίου. Για την σωστή λειτουργία του αγωγού  επίσης αντικαθίστανται και τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια με νέα από  ελατό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, καθώς επίσης και οι συσκευές (βαλβίδες αντεπιστροφής κλπ)

Ο υφιστάμενος αγωγός έχει συχνές βλάβες και λόγω της θέσης του και της μεγάλης κλίσης του εδάφους οι διαρροές του αγωγού καταλήγουν εντός του αντλιοστασίου με κίνδυνο καταστροφής κινητήρων ηλεκτροπληξίας για τους χειριστές.

Προς τούτο, η Υπηρεσία μας συνέταξε σχετική τεχνική μελέτη, προϋπολογισμού ποσού 120.968,00 €, με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) 29.032,00 €, ήτοι συνολική δαπάνη του έργου 150.000,00 €, με Φ.Π.Α.,  προκειμένου να προβούμε στην δημοπράτηση της.

 1. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΣΣΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ .

Πρόκειται για μελέτη  ύψους 73.160 €  (59.000 + Φ.Π.Α) προκειμένου η Υπηρεσία να προχωρήσει στην  διακήρυξή της με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/16.

Θα διακηρυχθεί η μελέτη τοπογραφική, υδραυλική, περιβαλλοντική, γεωτεχνική, στατική και οδοποίας, προκειμένου να συνδεθεί η Επαρχιακή Οδός 35 με την επαρχιακή Οδό 37 παρακάμπτοντας τον οικισμό Εμπεσσού δεδομένου ότι η διέλευση εντός του οικισμού λόγω στενότητας είναι επικίνδυνη και χρονοβόρα και θα αποσυμφορηθεί και η κυκλοφορία εντός του οικισμού.

Πρόκειται για νέα οδό συνολικού μήκους  2,2. χλμ που περιλαμβάνει και νέα γέφυρα 30μ περίπου μήκους

 1. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΡΣΗ ΤΗΣ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ Ε.Ο 23 ( ΤΜΗΜΑ ΓΟΛΕΜΙ-ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΜΟΡΑΝΙΤΙΚΑ ΒΡΑΧΙΑ»)

Πρόκειται για μελέτη  ύψους 71.920 €  (58.000 + Φ.Π.Α) προκειμένου η Υπηρεσία να προχωρήσει στην  διακήρυξή της με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/16. Πρόκειται για την προκήρυξη γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης και προτάσεων για την επίλυση του προβλήματος διέλευσης των οχημάτων στην περιοχή «Αμορανίτικα βράχια» που λόγω του αναγλύφου της περιοχής και της στενότητας του δρόμου είναι επικίνδυνη για την διέλευση των οχημάτων.

 1. ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ & ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

Πρόκειται για την  πληρωμή της δαπάνης του ηλεκτροφωτισμού της σήραγγας Αγ. Ηλία και των οδών πρόσβασης και της τηλεφωνικής σύνδεσης διότι  πλέον ο δρόμος και η σήραγγα ανήκουν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

 1. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΡΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΟΙΛΩΝ  ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 3+800 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ & ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (α΄ΦΑΣΗ)

      Πρόκειται για μελέτη για την αντιμετώπιση των σπηλαιώσεων που εμφανίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου του θέματος την οποία με εντολή της Υπηρεσίας εκτέλεσε το Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Γεωφυσικής του Α.Π.Θ και ο κ. Δερέκας Νικόλαος Γεωλόγος, για λογαριασμό του Αναδόχου του έργου και η οποία εγκρίθηκε από την Υπηρεσία με το α.π 222965/3108/23.08.2017.

 1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΓΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΓΙΑΣ» ΑΠΟ Χ.Θ 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ 10+400

Πρόκειται για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας της τοπογραφικής μελέτης και της μελέτης οδοποιίας του έργου του θέματος από την Χ.Θ 0+000 (Ε.Ο Βόνιτσας-Παλαίρου) μέχρι την Χ.Θ 10+400 (Αρχή της υπό εκτέλεση εργολαβίας) προκειμένου να ολοκληρωθεί ο άξονας, ο οποίος θα δίνει την δυνατότητα επικοινωνίας των οχημάτων από την Ε.Ο Βόνιτσας – Παλαίρου στον δυτικό άξονα Πλαγιάς-Περατιάς-Λευκάδας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά δήλωσε σχετικά: «Μετά τις παρεμβάσεις που αποφασίσαμε για τον καθαρισμό των εκατοντάδων ποταμών, χειμάρρων και ρεμάτων στην Αιτωλοακαρνανία, προχωρήσαμε στη προένταξη 12 μικρών αλλά πολύ σημαντικών παρεμβάσεων που θα συμπληρώσουν μεγαλύτερα έργα ή θα καλύψουν χρόνιες ανάγκες. Αυτό γίνεται μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, είτε με την βελτιστοποίηση έργων που ολοκληρώθηκαν, όπως συμβαίνει με την ηλεκτροδότηση των κόμβων στον άξονα «Κουβαράς-Φυτείες» ή την κεντρική εγκατάσταση μονάδων κλιματισμού στο κτήριο Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι, είτε με την εκπόνηση μελετών όπως οι δύο που αφορούν στην επέκταση των αξόνων «Πωγωνιά-Πλαγιά» και «Κουβαράς-Φυτείες», οι οποίες θα δώσουν ακόμη μεγαλύτερη προοπτική στα συγκεκριμένα έργα.

Ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας δίνει προτεραιότητα στην συνέχεια και την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που έχουμε επιλέξει ως Περιφέρεια. Μένουμε πιστοί στον αρχικό σχεδιασμό μας και, παρά τους λιγοστούς αυτοτελείς πόρους που διαθέτουμε, δίνουμε καθημερινό αγώνα ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι απέναντι στις προκλήσεις τόσο των περιβαλλοντικών αλλαγών που συμβαίνουν γύρω μας όσο και των αναπτυξιακών αναγκών της Αιτωλοακαρνανίας».

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.