Παρασκευή, 23 Ιουλίου, 2021

Προσλήψεις σε κενές θέσεις στο υπουργείο Ναυτιλίας -Τι προσόντα χρειάζονται (ΦΕΚ)

Προσλήψεις σε κενές θέσεις στο υπουργείο Ναυτιλίας -Τι προσόντα χρειάζονται (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση δέκα κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι υποψήφιοι πρέπει, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να κατέχουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3142/1955, ως ισχύει:

(α) Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) εκδοθέν κατά τις διατάξεις της ΔΣ STCW/ΜΑΝΙΛΑ 2010 σε ισχύ, Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., το οποίο να μην έχουν στερηθεί οριστικά. Σημειώνεται ότι, αναγνωρίζονται τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.) Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού της αλλοδαπής που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΣ STCW 78/ΜΑΝΙΛΑ 2010, όπως ισχύει, από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτα Κράτη με τα οποία η Χώρα μας έχει συνάψει σχετική διμερή συμφωνία, υπό την προϋπόθεση έκδοσης πιστοποιητικού επικύρωσης αυτών (endorsement certificate) (Κανονισμός Ι/10 της ΔΣ STCW 78, όπως ισχύει, π.δ. 79/2012, π.δ. 119/2014).

(β) Να έχουν, από την απογραφή τους σαν ναυτικοί, πραγματική υπερδεκαετή θαλάσσια υπηρεσία, σε εμπορικά πλοία, συμπεριλαμβανομένης και της υπηρεσίας σε Ελληνικά Πολεμικά ή βοηθητικά πλοία του Π.Ν. και της υπηρεσίας σε πλοία που ανήκουν στο κράτος, από την οποία τριετή, τουλάχιστον, ως Πλοίαρχοι σε μηχανοκίνητα πλοία σε ενέργεια, ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από 1.500 κόρους ή σε πολεμικά πλοία του Π.Ν., σε ενέργεια. Η κατά τα ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία στο Εμπορικό Ναυτικό ή στο Πολεμικό Ναυτικό πρέπει να πληροί τους όρους των διατάξεων περί απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και υπολογίζεται κατά το μέτρο που οι διατάξεις αυτές ορίζουν. Κατ’ εξαίρεση γίνονται επίσης δεκτοί Πλοίαρχοι Α΄ τάξης Ε.Ν. προερχόμενοι από τις τάξεις των μονίμων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή Π.Ν., εφόσον έχουν υπερτριετή, τουλάχιστον, υπηρεσία Αξιωματικού Ε.Ν., η οποία να αποκτήθηκε μετά την απομάκρυνσή τους από τις τάξεις των μονίμων. – Συνταξιούχοι Πλοίαρχοι Ε.Ν. δύνανται να διοριστούν πλοηγοί, υπό τις ως άνω (α) και (β) προϋποθέσεις, διακοπτομένης της σύνταξής τους, με επαναπογραφή του ναυτικού τους φυλλαδίου.

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα ανωτέρω αναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο, ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους, με ανάρτηση στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς), καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), είτε αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 10.00΄-14.00΄ (γραφείο 102, 1ος όροφος) είτε να αποστείλει ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 – Ε2 Τ.Κ.: 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

ΘΕΣΕΙΣ

Πηγή: aftodioikisi.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.