Τρίτη, 9 Μαρτίου, 2021

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020. ΕΡΓΟ: «Αξιοποίηση Τεχνολογιών 5G–IoT για την Ορθολογική Διαχείριση και Εξοικονόμηση Υδάτινων Πόρων στην Αγροτική Παραγωγή – ακρωνύμιο: AREThOUSA», Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ 05274 (MIS 5030222), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αγλαΐα Λιόπα-Τσακαλίδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στην διαύγεια έως την λήξη του έργου (03-06-2021) με δυνατότητα σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχιούχος Πληροφορικής με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 1, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Βοτανικής και Ζιζανιολογίας του Τμήματος «Τεχνολόγων Γεωπόνων» της Σχολής «Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής», στις εγκαταστάσεις του στην Αμαλιάδα Ηλείας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος για τεχνολογίες πληροφορικής με έμφαση σε εξατομικευμένο λογισμικό και σε εφαρμογές στη γεωπονία και την υδροπονία.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ1 , ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

3) Εμπειρία τουλάχιστο 1 έτους σε τεχνολογίες χωρικών δεδομένων και συστημάτων GIS

4) Εμπειρία τουλάχιστο 2 ετών σε διαλειτουργικότητα συστημάτων και δεδομένων

5) Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής

6) Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

1 ΠΕ Γεωπόνος ή Πτυχιούχος αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 2, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Βοτανικής και Ζιζανιολογίας του Τμήματος «Τεχνολόγων Γεωπόνων» της Σχολής «Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής», στις εγκαταστάσεις του στην Αμαλιάδα Ηλείας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος με ειδίκευση σε σχέσεις

φυτού/καλλιέργειας φυσικοχημικών ιδιοτήτων εδαφών και εδαφικού νερού

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ1 , ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Γεωπονίας (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αξιολόγηση Εδαφών (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

3) Εμπειρία στην ταξινόμηση καλλιεργουμένων εδαφών

4) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Γεωπονία με έμφαση στην ταξινόμηση εδαφών .

1 ΠΕ Γεωπόνος ή Πτυχιούχος αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 3, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Βοτανικής και Ζιζανιολογίας του Τμήματος «Τεχνολόγων Γεωπόνων» της Σχολής «Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής», στις εγκαταστάσεις του στην Αμαλιάδα Ηλείας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος με ειδίκευση στην Ορθολογική Διαχείριση Σύγχρονων Αρδευτικών Συστημάτων με έμφαση στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγησή του με χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ1 , ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Γεωπονίας (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Έγγειες Βελτιώσεις και Γεωργικής Μηχανικής (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

3) Εμπειρία στις στραγγίσεις και χρήση πληροφορικής στα αρδευτικά δίκτυα

4) Γνώσεις στην Διαχείριση Αρδευτικού Νερού και στις Αρδεύσεις

5) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Γεωπονία με έμφαση σε δείκτες υδατικής καταπόνησης καλλιεργειών σχετικά με την άρδευση.

1 ΠΕ Γεωπόνος ή Πτυχιούχος αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 4, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Βοτανικής και Ζιζανιολογίας του Τμήματος «Τεχνολόγων Γεωπόνων» της Σχολής «Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής», στις εγκαταστάσεις του στην Αμαλιάδα Ηλείας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος με ειδίκευση στην Ορθολογική Διαχείριση και Εξοικονόμηση Υδάτινων Πόρων με χρήση προσομοίωσης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ1 , ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Γεωπονίας (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

2) Εμπειρία στην διήθηση αρδευτικού νερού στις καλλιέργειες.

3) Γνώσεις στην προσομοίωση και υπολογισμό άρδευσης

4) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Γεωπονία με έμφαση στις αρδεύσεις και την ενεργό βροχόπτωση.

1 ΠΕ Γεωπόνος ή Πτυχιούχος αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 5, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Βοτανικής και Ζιζανιολογίας του Τμήματος «Τεχνολόγων Γεωπόνων» της Σχολής «Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής», στις εγκαταστάσεις του στην Αμαλιάδα Ηλείας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος με ειδίκευση σε σχέσεις φυτού/καλλιέργειας φυσικοχημικών ιδιοτήτων εδαφών και εδαφικού νερού.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ1 , ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Γεωπονίας (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Γεωργική Μηχανική (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

3) Εμπειρία στην άρδευση καλλιεργειών σε έδαφος και εκτός εδάφους.

4) Εμπειρία σε έξυπνα αρδευτικά συστήματα με πληροφοριακά συστήματα

5) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

6)Διδακτορικό Δίπλωμα στην Γεωπονία με έμφαση σε δείκτες υδατικής καταπόνησης καλλιεργειών σχετικά με την άρδευση.

1 ΠΕ Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχιούχος Πληροφορικής με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 6, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Βοτανικής και Ζιζανιολογίας του Τμήματος «Τεχνολόγων Γεωπόνων» της Σχολής «Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής», στις εγκαταστάσεις του στην Αμαλιάδα Ηλείας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος με ειδίκευση σε υπηρεσίες δεδομένων για τη διαχείριση συστημάτων αγροτικής παραγωγής.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ1 , ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
Εμπειρία τουλάχιστο σε προγραμματισμό λογισμικού εφαρμογών και προγραμματισμό υπηρεσιών λογισμικού και προγραμματισμό ΣΔΒΔ
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
1 ΠΕ Γεωπόνος ή Πτυχιούχος αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 7, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Βοτανικής και Ζιζανιολογίας του Τμήματος «Τεχνολόγων Γεωπόνων» της Σχολής «Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής», στις εγκαταστάσεις του στην Αμαλιάδα Ηλείας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος με ειδίκευση Αγροτική Διαχείριση.

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Γεωπόνου (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Γεωπονία (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

3) Γνώσεις αγροτικής διαχείρισης και υδατικής οικονομίας εδαφών

4) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), καθημερινά (09.00π.μ.-14.30μ.μ.) στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας),

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,

Πρωτόκολλο,

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Τ.Κ. 263 34, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας,

με την ένδειξη στο φάκελο:

ΠΡΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 26334, Πάτρα

Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης

«Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Έργο: «Αξιοποίηση Τεχνολογιών 5G–IoT για την Ορθολογική Διαχείριση και Εξοικονόμηση Υδάτινων Πόρων στην Αγροτική Παραγωγή – ακρωνύμιο: AREThOUSA»

με κωδικό «Τ1ΕΔΚ 05274»

Αριθμός Πρόσκλησης 05/2019

με αριθμ. πρωτ. 12347/02-04-2019

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):

– Θέση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

ΘΕΣΗ 1, ΘΕΣΗ 2, ΘΕΣΗ 3, ΘΕΣΗ 4, ΘΕΣΗ 5, ΘΕΣΗ 6 ή ΘΕΣΗ 7

Πληροφορίες στο τηλ.: 26220 39018, e–mail: aliopa@teiwest.gr

(Επιστημονική Υπεύθυνο της πράξης κ. Αγλαΐα (Λίτσα) Λιόπα-Τσακαλίδου).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 17-04-2019 (12.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/78Ι546914Γ-98Λ/document

.aftodioikisi.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.