Παρασκευή, 5 Μαρτίου, 2021

Προσλήψεις 20 ατόμων στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας για πέντε ηµεροµίσθια το µήνα

Προσλήψεις 20 ατόμων στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας για πέντε ηµεροµίσθια  το µήνα

koinofelis_ergasia-1-620x320Ο ∆ήµος Ακτιου-Βόνιτσας ύστερα από την 272/2016 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε(5) ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού είκοσι(20) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθµό ηµεροµισθίων:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Άκτιου-Βόνιτσας (∆/νση: Ε.∆εληγιώργη, Βόνιτσα, τηλ: 2643 3 60116) εντός πέντε(5) ηµερών από την επόµενη της ανάρτησης στο ∆ιαδίκτυο και αρµόδιος υπάλληλος για την παραλαβή είναι η κ. Αργυρού Ασπασία κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
aftodioikisi.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.