Πέμπτη, Ιανουάριος 17, 2019

Προσλήψεις επτά ατόμων στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας

proslipseis-1-696x435
Ο ∆ιοικητής του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού, συνολικού αριθµού 7 ατόµων για την κάλυψη των αναγκών.

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ.
1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.
4 ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ.
1 ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την επισυναπτόµενη αίτηση συµµετοχής τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή στα γραφεία του ∆ιοικητικού Τµήµατος του Θεραπευτηρίου είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή προς το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας στην ταχυδροµική διεύθυνση: Παναγίας Προυσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες και αρχίζει από την εποµένη της δηµοσίευσης της ανακοίνωσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας ή της ανάρτησής της στον ιστότοπο του «∆ιαύγεια» εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Οι υποψήφιοι µπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στο Γραφείο Προσωπικού του Θεραπευτηρίου τηλ. 2237350507 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η προκηρυξη εδω

Πηγή: dikaiologitika.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.