Κυριακή, 18 Απριλίου, 2021

Προτάσεις για την ενίσχυση της ακαδημαϊκότητας των τμημάτων του Αγρινίου

Προτάσεις για την ενίσχυση της ακαδημαϊκότητας των τμημάτων του Αγρινίου

Γράφει ο Χριστόφορος Καραχρήστος*

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί εδώ και μερικές ημέρες το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» από το ΥΠΕΠΘ.

Βασική μεταρρύθμιση που εισάγει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου είναι η αναβάθμιση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.) σε Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Μεταξύ άλλων, αρμοδιότητα της ΕΘ.Α.Α.Ε.,όπως αναφέρεται,θα είναι η ίδρυση, η συγχώνευση, η κατάτμηση, η κατάργηση, η μετονομασία των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών τους μονάδων.

Στα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των Α.Ε.Ι., των επιμέρους ακαδημαϊκών τους μονάδων και των προγραμμάτων σπουδών περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής:

 • η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών,
 • η δομή και οργάνωση του προγράμματος σπουδών,
 • τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα επιδιωκόμεναπροσόντα και η ζήτησή τους στηναγορά εργασίας,
 • η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου,
 • η αριθμητική επάρκεια του προσωπικού,
 • η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας,
 • η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα,
 • η ποιότητα των υποστηρικτικώνυπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οιβιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

Όμως, όπως το υπουργείο παιδείας αφήνει να διαρρέεται, η κρατική χρηματοδότηση προς τα Πανεπιστήμια θα εξαρτάται επίσης και από επιπλέον κριτήρια όπως:

 • αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες (κόστος σπουδών ανά φοιτητή, διάρκεια των Προγραμμάτων Σπουδών),
 • γνωστικό αντικείμενο των σπουδών,
 • μέγεθος και γεωγραφική διασπορά του κάθε Πανεπιστημίου.

Ο νέος νόμος προβλέπει επέκταση της αξιολόγησης σε ζητήματα όπως εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων, επιδόσεις των φοιτητών και σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Διαβάζοντας τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς πως σχετικά με τα ακαδημαϊκά κριτήρια που το υπουργείο παιδείας θέτει, τον βασικό λόγο για τη διασφάλιση τους τον έχει το εκάστοτε πανεπιστήμιο το οποίο μέσω των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), οφείλει να τα ικανοποιήσει, ει δυνατόν. Η εμπλοκή παραγόντων, όπως η δημοτική αρχή και άλλοι αρμόδιοι φορείς στην περίπτωσή μας,θα πρέπει να αφορά την ενίσχυση της προσπάθειας διασφάλισης της ακαδημαϊκότητας αυτής. Παρακάτω, παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν από την τοπική αρχή και τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή:

Μέτρα προς ενίσχυση της ακαδημαϊκότητας των τμημάτων

 • Η επίλυση του προβλήματος σίτισης και στέγασης των φοιτητώνμε τη βοήθεια της δημοτικής αρχής κρίνεται υψηλής προτεραιότητας. Η μόνιμη ή μη, παραχώρηση κτηρίου, το οποίο να ικανοποιεί τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη στέγαση των φοιτητών, θα μπορούσε να είναι μια αποτελεσματική και τελεσίδικη λύση. Το δημοτικό συμβούλιο σήμερα και στο παρελθόν έχει δείξει ευαισθησία σε αντίστοιχαθέματακαι έχει προβεί στην παραχώρηση κτηρίων για δημόσια χρήση.
 • Η προσφορά οικονομικής ενίσχυσης και προγραμμάτων υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα και μετεκπαίδευση σε ελληνικά πανεπιστήμια ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (π.χ. πανεπιστημίου του Βαγκενίνγκεν – WUR) των αποφοίτων των τμημάτων του Αγρινίου αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό μέτρο. Μια τέτοια χρηματοδότηση μπορεί να την αναλάβει ο δήμος Αγρινίου, η εκκλησία ή άλλοι φορείς όπως δημόσια, ιδιωτικά και κοινωφελή ιδρύματα.
 • Η χρήση της Βιβλιοθήκης Αγρινίου από τους φοιτητές των τμημάτων της πόλης, επίσης μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια. Για να καταστεί τούτο δυνατό, απαιτείται εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με πανεπιστημιακά συγγράμματα, τα οποία θα καλύπτουν μεγάλο μέρος των αναγκών των τμημάτων, και παροχή πρόσθετων υπηρεσιών προς τους φοιτητές, όπως ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης, πρόσβαση σε Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων και Ειδικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Συλλογές, αίθουσα αναγνωστηρίου, δυνατότητα ψηφιοποίησης υλικού κ.α.
 • Η ενίσχυση της έρευνας στα τμήματα μέσω συνεργασιών τους με φορείς του νομού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη διεπαφής επικοινωνίας των ενδιαφερομένων. Παράδειγμα τέτοιου είδους συνεργασίας μπορεί να ευδοκιμήσει μεταξύ του τμήματος Γεωργικής Βιοτεχνολογίας και των φορέων διαχείρισης περιβάλλοντος του νομού, όπως οΦορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου- Ακαρνανικών Ορέων, το Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ) ή άλλοι φορείς όπως η Ένωση Αγρινίου και η Τριχωνίδα Α.Ε. Στο παρελθόν έχουν κατατεθεί παρόμοιες προτάσεις όπως για παράδειγμα το Κέντρο Γεωργικής Έρευνας.
 • Ενέργειες για τη σύνδεση της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας με στόχο τη γεωργία. Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία στο Αγρίνιο, φορέα χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων που θα στηρίζουν το επιχειρηματικό τους πλάνο στη γεωργία. Σήμερα, τείνει να αποτελέσει τον βασικό τρόπο ανάπτυξης νέων εταιρειών οι οποίες εκκολάπτονται στους κόλπους των πανεπιστημίωνμε τη βοήθεια εξωτερικής χρηματοδότησης. Σε πόλεις όπως ή Αθήνα και η Πάτρα όπου το μοντέλο αυτό υφίσταται τα τελευταία χρόνια και μέσα από αυτή τη διαδικασία πολλές εταιρείες (π.χ. transifex) χρηματοδοτήθηκαν.
 • Η ενίσχυση των τμημάτων με χρηματοδότηση της έρευνας μέσω του ΕΛΚΕ του πανεπιστημίου Πατρών. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου, καθορίζεται ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων προσαρμοζόμενο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ανάπτυξης του ερευνητικού έργου. Φυσικά η όποια ενίσχυση προϋποθέτει πως τη βούλησητης συγκλήτου του πανεπιστημίου Πατρών τα τμήματα του Αγρινίου να συνεχίσουν να υπάρχουν και να υπάρχουν στο Αγρίνιο.

Επιπλέον μέτρα

Τέτοια μέτρα αφορούν το διδακτικό προσωπικό, την υποστήριξη των φοιτητών καθώς και την προσέλκυση νέων φοιτητών.

 • Κίνητρα για τη μόνιμη εγκατάσταση διδακτικού προσωπικού στην πόλη του Αγρινίου. Είναι πολύ σημαντικό οι καθηγητές των τμημάτων αλλά και το υποστηρικτικό προσωπικό να βρίσκονται στην πόλη σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τουλάχιστον για όσο τουλάχιστον διαρκεί το ακαδημαϊκό έτος. Η επίσκεψη των διδασκόντων με στόχο να εκπληρώσουν μόνο τα διδακτικά τους καθήκοντα παραβλέποντας τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά καθήκοντά τους, όπως η έρευνα και η υποστήριξη φοιτητών, επιτείνει το πρόβλημα.Επίσης, είναι προφανές πως μεγάλο μέρος του προβλήματος της μετακίνησης/ κατάργησης/ αναβολής λειτουργίας των τμημάτων διαχρονικά είναι η κρυφή πίεση των μελών ΔΕΠ των τμημάτων του Αγρινίου, τα οποία ενεργώντας υστερόβουλα, προφασίζονται την έλλειψη «ακαδημαϊκότητας στην πόλη» -λανθασμένα συνδέονται μεταξύ τους η πόλη και η ακαδημαϊκότητα- και προτείνουν ωςλύση τη μετακίνηση των τμημάτων στην Πάτρα.
 • Μέτρα για την αποτροπή των φοιτητών των τμημάτων του Αγρινίου από το να παίρνουν μετεγγραφή. Τα τμήματα του Αγρινίου χρησιμοποιούνται από πολλούς φοιτητές σαν «Δούρειος Ίππος» για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω του χαμηλού βαθμού πρόσβασης που διαμορφώνεται από τη ζήτησή τους. Στη συνέχεια, οι τελευταίοι κάνοντας χρήση του δικαιώματος της μετεγγραφής που η νομοθεσία περί μετεγγραφών το επιτρέπει, αφήνουν τα τμήματα του Αγρινίου για να φοιτήσουν σε άλλες πόλεις. Ως αντίμετρολοιπόν, θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι, κυρίως μέσω παροχών προς τους φοιτητές,ώστε να δελεαστούν οι τελευταίοι και να παραμείνουν στην πόλη για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Τέτοιου είδους υποστηρικτικά μέτρα θα μπορούσαν να αφορούν για παράδειγμα, απαλλαγές ή εκπτώσειςστα δημοτικάτέλη των διαμερισμάτων που νοικιάζουν οι φοιτητές. Στόχος για το δημοτικό συμβούλιο είναι να προτείνει μέτρα τα οποία θα μειώσουν το κομμάτι του κόστους σπουδών του φοιτητή που αφορά τη διαβίωση τους. Θα πρέπει βέβαια, να σημειωθεί πως το κόστος διαβίωσης των φοιτητών στην πόλη του Αγρινίου είναι ιδιαίτερα χαμηλό συγκρινόμενο με άλλες πόλεις στη χώρα.

Διαχείριση των ζητημάτων από την τοπική αρχή, την περιφερειακή αρχή και τους βουλευτές του νομού και ενέργειες σε σχέση με το υπουργείο παιδείας.

Πέρα από τις ενέργειες που στόχο έχουν την ενίσχυση της ακαδημαϊκότητας των τμημάτων, υπάρχει και η πολιτική προσέγγιση του ζητήματος. Προτεινόμενα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση είναι:

 • Η καταψήφιση από τους αιτωλοακαρνάνες βουλευτές όλων των κομμάτων, των άρθρωνπου αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως για παράδειγμα, το άρθρο 40, το οποίο αφορά την αναστολή λειτουργίας των νέων τμημάτων Α.Ε.Ι. μεταξύ των οποίων και το τμήμα της Γεωργικής Βιοτεχνολογίας.
 • Η πίεση μέσω συνεχών επίκαιρων ερωτήσεων και επερωτήσεων στη βουλή από αιτωλοακαρνάνες βουλευτές τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, σχετικά με τα ζητήματα των τμημάτωντου Αγρινίου. Η χρήση τέτοιου είδους κοινοβουλευτικών μέσων στόχο έχει τη δημιουργία «κλίματος»,καθώς και την άσκηση πίεσης προς την ηγεσία του υπουργείου και κατ’ επέκταση προς την κυβέρνηση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως το υπουργείο παιδείας κατηγορείται το τελευταίο διάστημα πως δεν απαντά σε επίκαιρες ερωτήσεις, καθώς περίπου το 63%των ερωτημάτων παραμένουν αναπάντητα. Η συνεισφορά στην προσπάθεια αποδόμησης της διοικητικής ικανότητας της ηγεσίας του υπουργείου μπορεί να επιφέρει μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα.

Επικοινωνία των δύο ζητημάτων

Εξίσου σημαντικό με τα παραπάνω είναι να ενημερωθεί η ευρύτερη κοινή γνώμη για τα ζητήματα των τμημάτων της πόλης και για τους πολιτικούς χειρισμούς στη διάρκεια των χρόνων. Μερικά μέτρα για την ενημέρωση και τη μεταστροφή της άποψης της κοινής γνώμης είναι:

 • Πρόσκληση για ίδρυση Ακαδημαϊκής Εταιρείας στην οποία θα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι με καταγωγή ή έδρα το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή. Μια τέτοια εταιρεία μεταξύ άλλων θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της ακαδημαϊκής δραστηριότητας του τόπου, καθώς και θα αποφανθεί για το αν το Αγρίνιο δύναται να υποστηρίξει πανεπιστημιακό τμήμα ή σχολή. Στόχος είναι η εταιρεία αυτή να λειτουργεί σαν αντίβαρο της όποιας προσπάθειας προφασιζόμενης την ακαδημαϊκότητα, θα στρέφεται εναντίον των τμημάτων της πόλης μας. Μια θετική γνωμοδότηση από μια τέτοια επιτροπή ίσως μπορέσει να λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην όποια αρνητική απόφαση του υπουργείου παιδείας ή της πρυτανικής αρχής του παν. Πατρών.
 • Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «το Πανεπιστήμιο στο Αγρίνιο» στην οποία θα γίνει μια προσπάθεια να καταγραφούν όλο το ιστορικό και οι πολιτικοί χειρισμοί από την εκάστοτε κυβέρνηση για το ζήτημα. Θα καταγραφεί πως από τα τμήματα του πανεπιστημίου Ιωαννίνων οδηγηθήκαμε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, από εκεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών και τώρα στην αποψίλωση των τμημάτων του Αγρινίου. Σκοπός είναι μέσα από την καταγραφή του ιστορικού αποδυνάμωσης των πανεπιστημιακών τμημάτων του Αγρινίου, ηαπόδοση ευθυνών στις υπεύθυνες κυβερνήσεις και τα υπεύθυνα όργανα διοίκησης.
 • Συνεχή δημοσίευση άρθρων τα οποία στόχο θα έχουν να αναδείξουν την ανάγκη λειτουργίας του τμήματος «ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ» βιοτεχνολογίαςστο Αγρίνιο και ευρύτερα στον νομό,αλλά και τη λειτουργία του τμήματος ΔΠΠΝΤ ως πρωτοπόρου τμήματος σε μια περιοχή με πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομία. Από την άλλη, συνεχή δημοσίευση άρθρων που στόχο θα έχουν να καταδείξουν την λάθος πολιτική που ακολουθεί το υπουργείο παιδείας στην περίπτωση του Αγρινίου. Στόχος αυτών των άρθρων είναι να πλήξουν την κυβέρνηση,καθώς και να αναδείξουν τη δυσαρέσκεια της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τον χειρισμό του θέματος.Τα όποια άρθρα θα πρέπει να δημοσιεύονται πέρα από τα τοπικά δίκτυα ΜΜΕ και σε δίκτυα εθνικής εμβέλειας και κυρίως μέσω καναλιών επικοινωνίας που το υπουργείο παιδείας παρακολουθεί και τα οποία δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση όπως για παράδειγμα οι ιστότοποι alfavita.gr και esos.gr.

Κλείνοντας, μερικές σκέψεις…

 1. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθεί το ευρύ κοινό όχι μόνο για το πρόβλημα των δύο τμημάτων αλλά κυρίως για την ανάγκη ύπαρξης αντίστοιχων τμημάτων στην περιοχή. Όσον αφορά το τμήμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, από τη στιγμή που η κάθε κυβέρνηση μέχρι τώρα ισχυρίζεται πως υποστηρίζει την λειτουργία Γεωργικής σχολής με τμήματα στο Αγρίνιο (ιδρύθηκε με το Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/7.5.2019 (Α’ 70)) και μάλιστα με γνωμοδότηση της Πρυτανικής αρχής του Παν. Πατρών, θα πρέπει κάποια στιγμή να το κάνει και πράξη. Η δε Πρυτανική αρχή του Παν. Πατρών θα πρέπει να τρέξει τις απαραίτητες διαδικασίες εφαρμογής του Νόμου. Θα πρέπει να σημειωθεί πως σε μια περιοχή με δύο εθνικά πάρκα (Εθνικό Πάρκο υγροτόπων Αμβρακικού, Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου – έχει περιληφθεί στον κατάλογο των «περιοχών Ραμσάρ» και στο δίκτυο NATURA 2000), με τον μεγαλύτερο ποταμό της Ελλάδας να διέρχεται από αυτή, με 5 φυσικές λίμνες (μια εκ των οποίων η Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και διαθέτει μεγάλη βιοποικιλότητα, με πλούσια ορνιθοπανίδα), και με4 τεχνητές λίμνες, επιβάλλεται να υπάρχει αντίστοιχο τμήμα.
 2. Όσον αφορά το τμήμα ΔΠΠΝΤεπίσης βρίσκεταισε μια περιοχή με αρχαιολογικό πλούτο (αρχαίες πόλεις, θέατρα, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία) αλλά και με τεράστια ιστορική σημασία. Ο συνδυασμός αυτής της κληρονομιάς, με τις νέες τεχνολογίες, το καθιστά τμήμα καινοτόμο το οποίο είναι σίγουρο πως θα προκύψει σαν ανάγκη στον ακαδημαϊκό χάρτη στο μέλλον.
 3. Έχει αξία επίσης να κλονιστεί ο διαχρονικός ισχυρισμός της συγκλήτου του παν. Πατρών τον οποίο και επανάλαβε για μια ακόμη φορά στην πρόσφατη έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου, την Τετάρτη 04/12/2019, η Πρύτανης. Σύμφωνα με αυτόν,η σύγκλητος αποφάσισε την μεταφορά των τμημάτων«Μηχανικών Περιβάλλοντος» (ΔΠΦΠ) και ΔΠΠΝΤ με κριτήρια ακαδημαϊκά και μόνο στόχο το όφελος των φοιτητών, που θα πρέπει να απολαμβάνουν τα οφέλη της γειτνίασης των τμημάτων που βρίσκονται στην ίδια Σχολή. Στον αντίποδα των ισχυρισμών αυτών, στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου και συγκεκριμένα στη σελίδα της Γεωπονικής σχολής (link) αναφέρεται πως κάποια τμήματα της σχολής είναι στο Μεσολόγγι,κάποια άλλα στο Αγρίνιο και ένα στην Αμαλιάδα. Διερωτάται κανείς εύλογα, αν για τη συγκεκριμένη σχολή η γειτνίαση των τμημάτων παίζει ή όχι ακαδημαϊκό ρόλο. Ένα ακόμη ερώτημα είναι αν το τμήμα Γεωπονίας το οποίο έχει έδρα την Αμαλιάδα θα πρέπει για τον ίδιο λόγο να μεταφερθεί στο Αγρίνιο ή το Μεσολόγγι.
 4. Στην τοποθέτηση της Πρύτανη, σχετικά με την υπαγωγή των φοιτητών του τμήματος ΔΠΠΝΤ στο νέο τμήμα του Ιστορικού Αρχαιολογικού με μείζονα στόχο την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων, υπάρχει επίσης αντίλογος, καθώς δε σκέφτηκε κανείς ίσως ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα που τα παιδιά αυτά θα αποκτήσουν μετά από αυτή την υπαγωγή, δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο της πολιτισμικής πληροφορικής που αποφάσισαν, συνειδητά, να σπουδάσουν. Θέτονται ερωτήματα,όπως, για παράδειγμα, για ένα παιδί που έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΠΝΤ, πώς θα μπορέσει να διδάξει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση π.χ. το μάθημα της Ιστορίας αλλά και τα άλλα φιλολογικά μαθήματα όπως αναφέρεται στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των τμημάτων ιστορίας-αρχαιολογίας; Ο αντιπρύτανης μόνος του είπε πως έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελευταία φορά που αποδόθηκαν επαγγελματικά δικαιώματα σε κάποιο τμήμα στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει πως ναι μεν θα έχουν αυτά τα παιδιά επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος ιστορίας-αρχαιολογίας, όμως δεν θα μπορούν να τα εξασκήσουν στην πράξη καθώς το γνωστικό τους υπόβαθρο δεν θα τα καλύπτει.
 5. Σε προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ακούστηκαν οι θέσεις όλων των παρατάξεων σχετικά με τα δύο ζητήματα. Όλοι συμφώνησαν πως υποστηρίζουν τις θέσεις των φοιτητών και πως θα πρέπει ο δήμος να συνδράμει σε αυτό. Πέρα από την ηθική υποστήριξη στα αιτήματα των φοιτητών η οποία εκφράστηκε με τοποθετήσεις όπως: «παιδιά είμαστε μαζί σας, σας στηρίζουμε και πληρώνουμε το λεωφορείο για να σας μεταφέρει στην Αθήνα», θεωρώ πως θα πρέπει να παρθούν αποφάσεις και μέτρα δραστικά, όπως αυτά που προαναφέρθηκαν ή και δραστικότερα. Μην ξεχνάμε πως δεν καλούμαστε να στηρίξουμε τα παιδία στα δίκαια ή όχι αιτήματά τους αλλά να στηρίξουμε τα τμήματα του Αγρινίου τα οποία θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μετά από αυτά τα παιδιά. Επί της ουσίας,μάλλον οι φοιτητές μάχονται αντί για εμάς, για εμάς.
 6. Καλό είναι τέλος να γίνει σαφές πως καθένας μάχεται για τα δικά του συμφέροντα και με τα δικάτου όπλα, και πως συμμαχίες όπως αυτές του δημοτικού συμβουλίου, της συγκλήτου του παν. Πατρών, των καθηγητών και των φοιτητών, οι οποίες εκφράστηκαν τη δεδομένη στιγμή στο δημοτικό συμβούλιο, μπορεί σήμερα να ευνοούνται αλλά στο μέλλον μπορεί να ξεχαστούν. Κατά καιρούς έχουμε δει δημοσιεύματα στα οποία καθηγητές ή/και η σύγκλητος ή/και η εκάστοτε κυβέρνηση ή/και φοιτητές θέλουν να μετακινηθούν ή/και να καταργηθούν τα τμήματα του Αγρινίου.

 

 

*Επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου – ΕΕΥΕΜ, Υπεύθυνος ΤΟΔΗΜ.

Θέματα που ενδιαφέρουν

3 Σχόλια

 1. Σάββας

  Προς τον κ. Χρηστόφορο Καραχρήστο,

  Γενικά παρατήρησα διαβάζοντας το άρθρο σας ότι δεν γνωρίζετε το θέμα του τμήματος ΔΠΠΝΤ και αυτό φαίνεται κυρίως στο χωρίο 4. του κειμένου σας. Καταρχήν ο απόφοιτος του τΔΠΠΝΤ δεν θα πάρει δικαιώματα ιστορικού αρχαιολόγου και δεν είναι αυτός ο σκοπός του. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, ο απόφοιτος αποκτά με το πτυχίο του επαγγελματικά δικαιώματα ΠΕ Πολιτισμικής Διαχείρισης, ενός κλάδου πολύ πιο σύγχρονου από αυτόν του ιστορικού και αρχαιολόγου. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι η σχολή που είναι πιστοποιημένη αυτή τη στιγμή είναι αυτή του ΔΠΠΝΤ και όχι του Ιστορικού Αρχαιολογικού Πατρών. Επίσης το πρόγραμμα σπουδών του ΙΑ Πατρών διαφέρει κατά πολύ από τα υπόλοιπα της χώρα συνεπώς δεν γνωρίζουμε εάν ο μελλοντικός απόφοιτος έχει τα συγκεκιρμένα διακιώματα γιατί άλλο ο τίτλος και άλλο τα μαθήματα που διδάσκονται και το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. Για το λόγο αυτό η πρύτανις επιδιώκει την μετατροπή του σε Ιστορικό Αρχαιολογικό και Ψηφιακός Πολιτισμός. Εάν συμβέι κάτι τέτοιο δεν γνωρίζουμε εάν θα είναι σε ισχύ τα διακιώματα του ΙΑ.

  Δε θέλω να αναλύσω περαιτέρω το θέμα όμως θα σας έδινα δικαιολογημένα ελαφρυντικά για τα λάθη σας γιατί η κ. πρύτανις στο δημοτικό συμβούλιο προσπαθούσε περισσότερο να παραπλανήσει τους ακροατές με ανακρίβειες και φάσκοντας και αντιφάσκοντας συνεχώς.
  Ένα σύντομο επεξηγηματικό βίντεο βρίσκεται στο παρακάτω link
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=2fBXKwJ9qwQ&feature=emb_logo

 2. Χριστόφορος Καραχρηστος

  Νομίζω λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ίσως ο τρόπος που το διατύπωσα να σας οδήγησε σε παρερμηνεια.

 3. Σάββας

  κ. Καραχρήστο χαίρομαι πολύ εάν λέμε το ίδιο πράγμα.
  Επίσης το άρθρο σας το βρήκα πολύ ωραίο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.