Σάββατο, 10 Απριλίου, 2021

Ψάχνει για… δημοσιογράφο ο δήμαρχος Αγρινίου

Ψάχνει για… δημοσιογράφο ο δήμαρχος Αγρινίου

Ότι “προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιάς θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος θα τον συνεπικουρεί  σε θέματα επικοινωνίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων“, κάνει γνωστό ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

Η σχετική απόφαση του αναρτήθηκε στο Διαύγεια προκαλώντας βέβαια και κάποιες εύλογες απορίες μιας και υποτίθεται πως έχει στελεχωμένο γραφείο Τύπου και δεν είναι σαφές ποιο σκεπτικό επιβάλλει μια τέτοια πρόσληψη. Αλλωστε φόρτος εργασίας στο αντικείμενο αυτό δεν υπάρχει και δεν λείπουν και τα… αυτόκλητα (;) γραφεία τύπου.

Σύμφωνα πάντως με την ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι / νες για την θέση του ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους τουΝ.3584/2007 δηλαδή:
Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές για τους άνδρες (αναζητείται αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης).
Πιστοποιητικό υγείας & φυσικής καταλληλότητας, κατόπιν της σχετικής απόφασηςπρόσληψης.
Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτααπό την υπηρεσία μας).
2) Απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής (προκειμένου για τίτλους αλλοδαπής αρκεί η βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας).
3) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε θέση δημοσιογράφου ή οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο που αποδεικνύει ειδίκευση ή αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα που προκύπτει να απασχοληθεί.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
(1)Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
·Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
·Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 τουν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια
της εμπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:
·Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης,
·Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και
·Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
4) Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής  δημοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ).

Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής.
Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου ∆ημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνονται.
Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων
του Ειδικού Συνεργάτη. (άρθρο 163 παρ. 7 Ν.3584/2007).

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης μπορεί να υπάρξει εξαίρεση στην πρόβλεψη του προηγούμενου εδαφίου. Η θητεία των Ειδικών Συνεργατών διαρκεί όσο διαρκεί η δημοτική περίοδος.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλουν:
Α. Αίτηση Β. Βιογραφικό σημείωμα
Γ. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
Δ. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Ε. Αντίγραφα τίτλου σπουδών.
ΣΤ. Αποδεικτικά επαγγελματικής απασχόλησης ή επιστημονικής ενασχόλησης.
Ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, σχετικάμε την ύπαρξη ή μη κωλύματος πρόσληψης στη θέση του Ειδικού Συμβούλου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 163 τουΝ.3584/2007.

Η. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν είναι ιδιοκτήτης , μέτοχος ή μέλος Δ.Σ. Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας , αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email
idox@agrinio.gr , μέσα σε προθεσμία επτά (7) μερών , η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης σε μία εφημερίδα του
νομού ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.