Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, 2021

Συνεδριάζει την Δευτέρα με 15 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας

Συνεδριάζει την Δευτέρα με 15 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας

Συνεδριάζει με 15 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμφιλοχίας την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : « Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων , το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα
« ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι » σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών ( ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018) όπως τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθμ. 44173/24-8-2018 ( ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 2ο : «΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο : «΄Εγκριση βεβαιώσεων παραλαβής εργασιών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 4ο : «΄Εγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου : « Ανόρυξη γεωτρήσεων Δ.Αμφιλοχίας ( Νέα υδρευτική γεώτρηση στην θέση ΒΕΛΑΩΡΑ) ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο : «΄Εγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή περίφραξης σε δημοτικούς χώρους και ακίνητα ( σχολείο Χρυσοπηγής) ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο : «΄Εγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου : « Αναδιαρρύθμιση δημοτικού ακινήτου για στέγαση δημοτικών υπηρεσιών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7ο : «΄Εγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου : «Ανακατασκευή εγκατάστασης λυμάτων δημοτικού κτιρίου στη Φλωριάδα ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο : «΄Εγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον οικισμό Βαρετάδας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο : «Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής για το έργο : « Κατασκευή υποδομής οδού Αμπελάκι –Αρειάδα » σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο : « Παράταση μίσθωσης της έκτασης επιφάνειας περί 1500 τ.μ. σε χώρο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΔΕ επί της οδού Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων θέση Αμφιλοχία για την στέγαση των μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 11ο : « Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 12ο : « Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Εντεταλμένος Σύμβουλος) ].

ΘΕΜΑ 13ο : « Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ » πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ Ι ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 14ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 15 ο « ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2019 ». [ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].
e-maistros.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.