Δευτέρα, 8 Μαρτίου, 2021

Τμήμα ΔΕΑΠΤ: 30 θέσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ»

Τμήμα ΔΕΑΠΤ: 30 θέσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ»

1 (1)

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018 τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» (ΜΒΑ Food Business Management), όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. 609/Β´ /15-4-2015.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ομότιτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Το Π.Μ.Σ. συντίθεται από δεκαπέντε (15) μαθήματα, που επιμερίζονται ισάριθμα στα τρία πρώτα εξάμηνα, και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο τέταρτο εξάμηνο. Ειδικότερα, στο α´ εξάμηνο διδάσκονται πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα, στο β´ εξάμηνο τρία (3) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλεγόμενα μαθήματα, και στο γ´ εξάμηνο δύο (2) υποχρεωτικά και τρία (3) επιλεγόμενα μαθήματα. Η εβδομαδιαία διδασκαλία κάθε μαθήματος συνίσταται από τρίωρη διάλεξη ή/και εργαστήριο ανάλογα με τη φύση του μαθήματος. Οι παρακολουθήσεις των διαλέξεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτικές και για τη διευκόλυνση εργαζόμενων φοιτητών το διδακτικό έργο παρέχεται απογευματινές ώρες. Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» (ΜΒΑ Food Business Management),  απαιτούνται οι επιτυχείς εξετάσεις των δεκαπέντε μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

α) πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων,

β) Πτυχιούχοι Οικονομικής, Τεχνολογικής και Θετικής κατεύθυνσης, άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι., συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι φοιτητές προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που θα συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο του προσεχούς Σεπτεμβρίου, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν έγκαιρα σχετική βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους.

Για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων με δυνατότητα καταβολής σε τέσσερις δόσεις. Το Π.Μ.Σ. παρέχει υποτροφίες με τη μορφή ολικής απαλλαγής διδάκτρων στο 20% των εισακτέων του προγράμματος, ήτοι έξι (6) υποτροφίες για 30 εισακτέους. Οι υπότροφοι επιλέγονται από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. με οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια, και ο κατάλογος επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να υποβάλουν τις  αιτήσεις εισαγωγής από την παρακάτω  δικτυακή πύλη, καταχωρώντας τα απαραίτητα  στοιχεία τους εντός της προθεσμίας υποβολής και αναρτώντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

καθώς και  να  εκτυπώσουν  την ηλεκτρονική αίτηση που καταχώρησαν και να την  αποστείλουν    ταχυδρομικά (συστημένο) στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Γ. Σεφέρη 2, 301 00 Αγρίνιο) έως την καταληκτική ημερομηνία παράτασης των υποψηφιοτήτων (Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου   2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου), με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Δύο (2) φωτογραφίες.
 3. Βιογραφικό σημείωμα (αναρτημένο υπόδειγμα στον ιστότοπο του Τμήματος)
 4. Aντίγραφο τίτλου σπουδών συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Δύο συστατικές επιστολές.
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού, τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο Lower ή ανώτερο).
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 9. Έκθεση σκοπού (αναρτημένο έντυπο στον ιστότοπο του Τμήματος).

Οι υποψήφιοι θα κληθούν έγκαιρα για ατομική συνέντευξη που  θα πραγματοποιηθεί το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από τρία μέλη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και ο κατάλογος των εισακτέων  επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Ο στόχος της επιτροπής είναι η επιλογή των υποψηφίων με το πιο κατάλληλο και συμπαγές υπόβαθρο, γι’ αυτό θα συνεκτιμηθούν κριτήρια όπως η συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών, ο βαθμός πτυχίου, οι επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ., άλλες μεταπτυχιακές σπουδές, οι υποτροφίες, διακρίσεις και δημοσιεύσεις, η επαγγελματική εμπειρία, η κατοχή άλλων πτυχίων (όπως Proficiency, E.C.D.L., G.M.A.T.), η ανταπόκριση του υποψηφίου στη συνέντευξη,  κ.ά.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. θα αρχίσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία του Π.Μ.Σ., παρέχονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. στον ιστότοπο του Τμήματος (www.deapt.upatras.gr) και από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (τηλ. 2641074121).

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Γρηγόριος Μπεληγιάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

1 Σχόλιο

 1. Ανώνυμος

  Καλημέρα σε όλους. Γνωρίζει κάποιος αν τελικά τα πτυχία του ΔΕΑΠΤ θα θεωρούνται ισότιμα με master ? Σύμφωνα με το τελευταίο νομοσχέδιο Παιδείας, τα πτυχία Τμημάτων Σχολών 5ετούς φοίτησης, θα αναγνωρίζονται ως τίτλοι master. Υπάρχει κάποια πιο συγκεκριμένη επιβεβαίωση για την περίπτωση του ΔΕΑΠΤ ? Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει δώσει κάποια ενημέρωση σχετικά με αυτό το θέμα ? Αν υπάρχει κάποια πληροφόρηση , παρακαλώ ενημερώστε μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.