Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2021

Αυτό είναι το Προεδρικό Διάταγμα που αφήνει το Αγρίνιο με δύο μόνο πανεπιστημιακά τμήματα-προς συγχώνευση και το Μηχανικών-Περιβάλλοντος

Αυτό είναι το Προεδρικό Διάταγμα που αφήνει το Αγρίνιο με δύο μόνο πανεπιστημιακά τμήματα-προς συγχώνευση και το Μηχανικών-Περιβάλλοντος

Μια ακόμη εξέλιξη-αρνητική και αυτή-σημειώνεται στο μέτωπο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αιτωλοακαρνανίας καθώς είναι έτοιμο το  Προεδρικό Διάταγμα που αναδιατάσσει τον ακαδημαικό χάρτη της Δυτικής Ελλάδας μειώνοντας τα πανεπιστημιακά τμήματα σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι. 

Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος μάλιστα αποτελεί θέμα στη σημερινή συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς για να προχωρήσει οποιαδήποτε αλλαγή είναι προαπαιτούμενη να δώσει το «πράσινο φως».

Ουσιαστικά το Προεδρικό Διάταγμα υλοποιεί τις αποφάσεις της Συγκλήτου καθώς  βάζει ταφόπλακα στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Αγρινίου αλλά προβλέπει και την κατάργηση μέσω συγχωνευσης με γεωπονικό τμήμα του Τμήματος Μηχανικών -Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής.

Προετοιμάζει εξάλλου την μεταφορά στην Πάτρα του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας (θα υλοποιηθεί με υπουργική απόφαση) και αφήνει το Αγρίνιο με μόλις δύο Τμήματα Γεωπονικής Σχολής (Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων )

Επιγραμματικά το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προβλέπει:

 1. Ιδρύεται Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας που εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο.
 2. Τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι..
 3. Το Τμήμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας με έδρα το Αγρίνιο το οποίο ιδρύθηκε με το αρ. 36 παρ. εδ. i) του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄70) καταργείται.
 4. Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής συγχωνεύεται με το  ιδρυόμενο με το άρθρο 1 Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο το οποίο μετά τη συγχώνευση θα φέρει τον τίτλο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο.
 5. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Αγρίνιο συγχωνεύεται με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Αγρίνιο, και το Τμήμα που προκύπτει μετά τη συγχώνευση θα φέρει τον τίτλο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 6. Το Τμήμα Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο συγχωνεύεται με το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 7. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023.
 8. Ο πρώτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο έχει διάρκεια δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
 9. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων Αειφορικής Γεωργίας και Γεωπονίας και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023.
 10. Με πράξη του Πρύτανη οι φοιτητές των Τμημάτων που καταργούνται και συγχωνεύονται εντάσσονται από 1-9-2022 στα Τμήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση

 

Όλο το σχέδιο προβλέπει: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΆΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Ιδρύεται Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας που εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο.
 2. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας εστιάζει στην αειφορική, αποδοτική και δίκαιη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου και του περιβάλλοντος της υπαίθρου που συμμετέχει στην παραγωγή τροφίμων και πρώτων υλών και υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Το αντικείμενο της αειφορικής γεωργίας περιλαμβάνει όλες τις μορφές της ολοκληρωμένης γεωργίας, της βιολογικής και οικολογικής γεωργίας, της γεωργίας ακριβείας, της εκτατικής γεωργίας, της γεωργοδασοκομίας, της γεωργίας δέσμευσης άνθρακα, της αγροοικολογίας, του οικοτουρισμού καθώς και όλων των άλλων μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας που συμβάλλουν στην αειφορική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων της υπαίθρου, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και των Ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων για τη διαχείριση και προστασία των του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου.
 3. Η αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση γεωτεχνικών επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων αειφορικής γεωργικής ανάπτυξης, μελετών και έργων, τη σύνταξη στρατηγικών και πολιτικών σχετικά με την αειφορική γεωργική πρακτική και την οικολογική μετάβαση της γεωργικής πρακτικής και παραγωγής, τον σχεδιασμό και διάδοση πρακτικών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της γεωργίας στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή της γεωργίας σε μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, την προετοιμασία τους για τη στελέχωση φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων και των ποτών, των φορέων ελέγχου και υποστήριξης των επιχειρήσεων, όπως ερευνητικών εργαστηρίων και ινστιτούτων, εργαστηρίων μικροβιολογικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου της γεωργικής παραγωγής, αειφορικής διαχείρισης φυσικών πόρων και προετοιμασίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων, φορέων παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών με έμφαση στα συστήματα αειφορικής διαχείρισης, βιολογικής γεωργίας, οικολογικής γεωργίας, ολοκληρωμένης γεωργίας, γεωργίας ακριβείας, γεωργίας δέσμευσης άνθρακα, κ.λπ.
 4. Ο πρώτος κύκλος σπουδών του Τμήματος έχει διάρκεια δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
 5. Η διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 6. Η διαδικασία ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Τμήματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30-9-2022.
 7. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΆΡΘΡΟ 2

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 1. Τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι..
 2. Το Τμήμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας με έδρα το Αγρίνιο το οποίο ιδρύθηκε με το αρ. 36 παρ. εδ. i) του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄70) καταργείται.
 3. Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής συγχωνεύεται με το  ιδρυόμενο με το άρθρο 1 Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο το οποίο μετά τη συγχώνευση θα φέρει τον τίτλο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο.
 4. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Αγρίνιο συγχωνεύεται με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Αγρίνιο, και το Τμήμα που προκύπτει μετά τη συγχώνευση θα φέρει τον τίτλο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 5. Το Τμήμα Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο συγχωνεύεται με το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 6. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023.
 7. Ο πρώτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο έχει διάρκεια δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
 8. Η διαδικασία ανάδειξης των οργάνων Διοίκησης του Τμήματος Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31-8-2022
 9. Στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας συνιστάται Γραμματεία η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του.
 10. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων που συγχωνεύονται σύμφωνα με την παρ. 1 – 5 μεταφέρονται αντίστοιχα στα Τμήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση.

ΆΡΘΡΟ 3

ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

 1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των συγχωνευόμενων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών εντάσσονται ως εξής:
 2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και του Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι στο Τμήμα Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι.
 3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος με έδρα το Αγρίνιο εντάσσονται στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο.
 4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο.
 5. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μουσειολογίας εντάσσονται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 6. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που σύμφωνα με την παρ. 1 μπορούν εναλλακτικά να ενταχθούν σε περισσότερα από ένα Τμήματα της παραπάνω παραγράφου εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα αυτά με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος ύστερα από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραμματεία της Συγκλήτου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η Σύγκλητος με αιτιολογημένη απόφασή της, αποφαίνεται εντός είκοσι (20) ημερών. Η πράξη του Πρύτανη δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΆΡΘΡΟ 4

ΈΝΤΑΞΗ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π. – Ε.Ε.Π.

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) εντάσσονται στα Τμήματα σύμφωνα με την αντιστοιχία της παραγράφου 1 του αρθ. 3

ΆΡΘΡΟ 5

΄ΕΝΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Οι φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, με έδρα το Μεσολόγγι και Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
 2. Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος με έδρα το Αγρίνιο που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
 3. Οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
 4. Οι φοιτητές του Τμήματος Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο που είναι  εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
 5. Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών των παραπάνω Τμημάτων που άρχισαν πριν τη συγχώνευση συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του Προγράμματος από εγγεγραμμένους φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών του Τμήματος.
 6. Για την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων που συγχωνεύονται αρμόδια είναι τα όργανα των Τμημάτων που προέκυψαν από τη συγχώνευση .
 7. Για την διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Τμημάτων που συγχωνεύονται αρμόδια είναι τα Τμήματα που προέκυψαν από τη συγχώνευση.

ΆΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΔΡΑΣ

Οι κατωτέρω αλλαγές είναι δυνατόν να υλοποιηθούν με υπουργική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις τη κείμενης σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 10 του ν. 4485/17)

 1. Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών μετονομάζεται σε Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Ο χορηγούμενος από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών είναι ισότιμος με τον χορηγούμενο τίτλο του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της ίδιας Σχολής
 2. Το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών με έδρα το Αγρίνιο μεταφέρεται στην Πάτρα.
 3. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης της Υγείας με έδρα το Αίγιο μεταφέρεται στην Πάτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΆΡΘΡΟ 7

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ

Μετά τις μεταβολές του παρόντος διατάγματος η συγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η ακόλουθη:

Α. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 1. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 3. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
 4. Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 5. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 6. Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Β. ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 1. Τμήμα Βιολογίας
 2. Τμήμα Γεωλογίας
 3. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
 4. Τμήμα Μαθηματικών
 5. Τμήμα Φυσικής
 6. Τμήμα Χημείας

Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 1. Τμήμα Ιατρικής
 2. Τμήμα Φαρμακευτικής

Δ.ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 2. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 3. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 4. Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Ε. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 1. Τμήμα Επιστήμης της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 2. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
 3. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
 4. Τμήμα Φιλολογίας
 5. Τμήμα Φιλοσοφίας
 6. Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας

ΣΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 1. Τμήμα Νοσηλευτικής
 2. Τμήμα Λογοθεραπείας
 3. Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Ζ. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 1. Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 2. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 3. Τμήμα Γεωπονίας
 4. Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

                                                        ΆΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων Αειφορικής Γεωργίας και Γεωπονίας και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023.
 2. Με πράξη του Πρύτανη οι φοιτητές των Τμημάτων που καταργούνται και συγχωνεύονται εντάσσονται από 1-9-2022 στα Τμήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση .

Οι φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι που εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί την διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την λήψη του πτυχίου, δύνανται να μην λάβουν τον τίτλο σπουδών του Τμήματος που εισήχθησαν αλλά τον τίτλο σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας στο οποίο εντάχθηκαν, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στην Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών μετά την συμπλήρωση του δέκατου εξαμήνου για όσους δεν το έχουν υπερβεί την 31-8-2022 και είκοσι (20) ημερών πριν την λήψη του τίτλου για όσους φοιτητές το έχουν υπερβεί. Μετά την πάροδο της παραπάνω  ημερομηνίας εξαντλείται η δυνατότητα λήψης τίτλου σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας.

β) Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας για την συμβατότητα του Προγράμματος Σπουδών των Τμημάτων που καταργήθηκαν με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ένταξης

 1. Οι κενές θέσεις πάσης φύσης προσωπικού των Τμημάτων που συγχωνεύονται μεταφέρονται με πράξη του Πρύτανη στο οικείο Τμήμα που το απορροφά, με απόφαση της Συγκλήτου. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α 280) προκηρύσσονται από το οικείο Τμήμα απορρόφησης.
 2. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. των Τμημάτων που συγχωνεύονται, για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την έναρξη του παρόντος, συνεχίζονται από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις, το νομικό καθεστώς και τα πραγματικά περιστατικά που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης.
 3. Ο χρόνος που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη

Δ.Ε.Π. Τμημάτων που συγχωνεύονται συνυπολογίζεται μετά την ένταξή τους στο οικείο Τμήμα συγχώνευσης και προσμετράται για κάθε νόμιμη ενέργεια.

 1. Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται.
 2. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, που έχουν ιδρυθεί με τους Ν. 4485/2017 (Α΄114) και 4610/2019 (Α΄70) και λειτουργούν στα Τμήματα που συγχωνεύονται μπορούν να επανιδρύονται στα Τμήματα απορρόφησης, για εισαγωγή φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 και εφεξής, με αίτημα του οικείου Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄114), υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το περιεχόμενο της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ. παρά μόνο ως προς το επισπεύδον Τμήμα.
 3. Τα όργανα Διοίκησης των Τμημάτων που συγχωνεύονται παύουν να ισχύουν από 1-9-2022.
 4. Στα Τμήματα που προκύπτουν μετά την συγχώνευση με απόφαση της Συγκλήτου λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρ. 24 του Ν. 4485/2017 (Α΄114). Στις περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων τους με ευθύνη των Προέδρων των προσωρινών Συνελεύσεων μέχρι 31/10/2022.
 5. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Μουσειολογίας συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών από το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών , στην έδρα του στην Πάτρα.
 6. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του συγχωνευόμενου Τμήματος Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών από το Τμήμα Γεωπονίας στην έδρα του στο Μεσολόγγι.
 7. Η ακαδημαϊκή λειτουργία για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής Χρηματοοικονομικής με έδρα το Μεσολόγγι που εντάχθηκαν με απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του Πρύτανη στα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο Τμήμα Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζεται μεταβατικά από τα αντίστοιχα Τμήματα που εντάχθηκαν στην έδρα τους στην Πάτρα.
 8. «Φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας στην Αμαλιάδα, Μουσειολογίας στον Πύργο, Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αγρίνιο και Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο που η μόνιμη κατοικία αυτών και των γονέων τους βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές αντίστοιχα θα στεγαστούν κατά προτεραιότητα στην φοιτητική εστία  ή σε μισθωμένες κλίνες του ιδρύματος.
 1. Διαδικαστικά και άλλα ζητήματα καθώς και λεπτομέρειες που ανακύπτουν και δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.
 2. Η έναρξη του παρόντος άρχεται από 1-9-2022 εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται διαφορετικά.

*Οι διατάξεις θα έχουν εφαρμογή από 1-9-2022

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

9 Σχόλια

 1. δημητρης gate 6

  ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ. ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΣ. ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΥΡΓΟ ΑΙΓΙΟ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΥΝ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΔΕΝ ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ. ΙΣΑ ΙΣΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΙΟΛΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΛΙΓΑ.

 2. @@@@

  Ο Καραγκουνης που χάθηκε ούτε ανακοινωση ούτε φώτο με υπ παιδείας τιποτα.

 3. GR.

  ΑΓΡΙΝΙΟ Η ΠΙΟ LOOSER ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥ ΠΙΟ ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ . ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΠΗΓΑΝΕ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΝΕΡΟΚΟΥΒΑΛΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΩΝ. 100.000 ΠΟΛΉ ΧΩΡΙΣ ΤΙΠΟΤΑ. ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΞΕΦΤΙΛΑ.

 4. Theofilos

  χαχαχαχ τι περιμένατε ρε συμπατριώτες; Το Αγρίνιο σε λίγο καιρό ούτε ως ταμπέλα δεν θα υπάρχει. Επίσης τα πανεπιστήμια αρχίζουν να γίνονται πλήρως ιδιωτικά! Άλλαξαν οι εποχές. Ήδη στην Πάτρα υπάρχουν 3 μεγάλα πανεπιστήμια (εκτός απο τα Δημόσια και Ιδιωτικά) και ανοίγουν νέα κολέγια (Metropolitan College κτλπ) . Και εσείς περιμένετε το ένα τμηματάκι το κάτι τί για να φύγουν δύο τρία σάπια σουβλάκια παραπάνω;! Για γέλια! Όλο το σκηνικό φαινόταν εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον!

 5. Νίκος Παλια-ντζής

  «Theofilos», όποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για να σπουδάσει (όχι ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι τζάμπα) και όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει το πτυχίο του οπουδήποτε αλλού εκτός από το να «χωθεί» στο δημόσιο, σε καμία περίπτωση δεν θα πήγαινε για να σπουδάσει «Μουσειολογία» στην Αμαλιάδα. Οπωσδήποτε οι μεταρρυθμίσεις είναι δυσάρεστες για τις τοπικές κοινωνίες που έχουν μάθει να ζουν με αργομισθίες, επιδόματα, νοικιάζοντας γκαρσονιέρες και πουλώντας πιτόγυρα. Σε εθνικό επίπεδο όμως κρίνονται απαραίτητες. Αν θέλουμε να έχουμε πανεπιστήμια που δίνουν αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. Αν δεν θέλουμε, ψηφίζουμε πάλι ΣΥΡΙΖΑ. Για να μας βάζει στη σχολή πολιτικών μηχανικών του παν. Πελοποννήσου με 575 μόρια στις πανελλαδικές μέσω ΕΠΑΛ.

 6. Παναγιώτης

  Το θέμα είναι ότι διώχνουν αξιόλογα τμήματα όπως το Ιστορίας – Αρχαιολογίας που έχει πολλά να προσφέρει στον τόπο. Ενα τέτοιο τμήμα δεν φέρνει μόνο φοιτητές σε μια πόλη, φέρνει πολιτισμό, έρευνα, συνέδρια κτλ… ΑΝ δεν κάνετε κάτι , τουλάχιστον γι’ αυτό το τμήμα είστε άξιοι της μοίρας σας εκεί στο Αγρίνιο…

 7. Πολίτης Αγρινίου

  κλείστε την Κλεισούρα και βάλτε έλεγχο διαβατηρίων. Να μην περνάει κανένας πολιτικός. Έτσι και αλλιώς χεσμενους μας έχουν. Έξω όλοι οι αλήτες οι πολιτικοί.

 8. ΦΩΤΗΣ

  Πουθενάδες βουλευτές ανύπαρκτοι δημοτική αρχή!Μόνο για καμιά σουλάτσα είστε και για τίποτα άλλο.Ολο φρού φρού και αρώματα είσαστε.Το μόνο που σας απομένει ελιναι να παραιτηθήτε

 9. pap

  Όλως τυχαίως σε 2 χρόνια πάλι η γνωστή δυάδα πρώτη στις βουλευτικές και τα ιδια και οι επόμενοι. Τα ίδια και στην αυτοδιοίκηση. Καλή χώνεψη .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.