Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022

Τραπεζιώτης: να υπερασπιστούμε το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τραπεζιώτης: να υπερασπιστούμε το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

«Ανάγκη να υπερασπιστούμε  το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,  αναφέρει στην 6η παρέμβαση του ο π. Δήμαρχος  Θεστιέων και  π. Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου Δημήτρης Τραπεζιώτης. Αναλυτικά:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 6
Του Δημήτρη Τραπεζιώτη

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ
ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η κυβέρνηση καταθέτοντας  το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο με τίτλο «επενδύω στην Ελλάδα» που θα συζητηθεί και ψηφιστεί στη βουλή τις επόμενες μέρες, με την πρόφαση της επιχειρηματικότητας και σκοπό τον περιορισμό των εργασιακών δικαιωμάτων δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να συμβληθούν με το Δημόσιο για την αποκομιδή και διαχείριση μεγάλου τμήματος των υπηρεσιών καθαριότητας και των υπηρεσιών πρασίνου.

Ειδικότερα στο άρθρο 179 του νομοσχεδίου προτείνεται ότι το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με ιδιώτησύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147-Δημόσιες Συμβάσεις Έργων. Προμηθειών και Υπηρεσιών-προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου κα ηλεκτροφωτισμού.

Στους δήμους είχε δοθεί από το 2011 (νόμος 3979) η δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις με ιδιώτες μόνο για τη διαχείριση αποβλήτων και την καθαριότητα. Η ανάγκη αυτής της τεκμηρίωσης υπάρχει στο άρθρο 61 του νόμου 3979 που ψηφίστηκε, υποτίθεται, για να διευκολυνθούν δήμοι οι οποίοι αντιμετώπιζαν ειδικά προβλήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι δήμος σε μικρό νησί με ελάχιστο προσωπικό που καλείται το καλοκαίρι να διαχειριστεί τα απορρίμματα από χιλιάδες τουρίστες. Με την νέα διατύπωση προστίθενται τα έργα πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού και επιπλέονδεν χρειάζεται ο δήμος να τεκμηριώνει την αδυναμία του να εκτελέσει ο ίδιος τις υπηρεσίες αυτές με ίδια μέσα.Η όλη διαδικασία είναι ανεξάρτητη από τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων και την ύπαρξη ή μη προσωπικού.  Με απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. Με το άρθρο 179 απλοποιούνται οι διαδικασίες και αίρεται οποιαδήποτε δυσκολία για να αναθέτουν οι δήμοι σε ιδιώτες μεγάλο φιλέτο της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να προχωρήσει σε καταγραφή των τεράστιων ελλείψεων, οι οποίες υπάρχουν σε ένα πλήθος μετωπικών υπηρεσιών και να καταρτίσει σχέδιο προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες των Δήμων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αποφάσισε να καταθέσει προς ψήφιση το συγκεκριμένο άρθρο. Με αυτό διευρύνονται οι ιδιωτικοποιήσεις και διαμορφώνονται δυσμενέστερες συνθήκες  για τους εργαζόμενους.

άρθρο 179: «1. Το δημοτικό συμβούλιο, μπορεί κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται».

Η νέα διάταξη νόμου έρχεται να αλλάξει το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 το οποίο προέβλεπε: «1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α’ 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών,τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται».

Η κυβέρνηση της Ν.Δ ως βασικός εκφραστής του νεοφιλελευθερισμού και  των συμφερόντων των ιδιωτικών εταιριών και εργολάβων, δίνει ΓΗ και ΥΔΩΡ, επιταχύνοντας τις διαδικασίες για τη δυναμική είσοδο των ιδιωτικών συμφερόντων στην διαχείριση των απορριμμάτων. Σε συνδυασμό δε με την ανυπαρξία ενιαίου κρατικού σχεδιασμού για τη διαχείριση, ανακύκλωση και ταφή των απορριμμάτων, πολλοί Δήμοι οδηγούνται στην τραγική για το περιβάλλον και την τσέπη των δημοτών τους λύση της καύσης αυτών  από ιδιωτικές μονάδες/εταιρείες όπως αυτή του Μπόμπολα στην Κοζάνη.

Η σημερινή κυβέρνηση πατώντας πάνω στην ελλιπή πολιτική για τα απορρίμματα  της προηγούμενης κυβέρνησης, καθώς επίσης  και στα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν με ευθύνη των δημάρχων των οποίων οι πολιτικές απαξίωσης των υπηρεσιών καθαριότητας όλα τα προηγούμενα χρόνια, οδήγησαν στην έλλειψη μόνιμου προσωπικού, περιορισμένη ως ανύπαρκτη  ανακύκλωση, παλαιωμένος και ελλιπής  μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ. Αυτές τις πολιτικές πλήρωσαν πολύ ακριβά οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, μόνιμοι και συμβασιούχοι.

Οι ευθύνες των δημοτικών αρχών που έκλεισαν μάτια και αυτιά όταν το 2017 τους δόθηκε η δυνατότητα για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού είναι τεράστιες και διαχρονικές. Αντί να υπογράφουν συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες οφείλουν να οργανώσουν τις υπηρεσίες καθαριότητας με  τρόπο που και νέες θέσεις σταθερής εργασίας να δημιουργηθούν  και έσοδα να προκύψουν  από την ορθή οργάνωση και ενίσχυση της ανακύκλωσης, προασπίζοντας συγχρόνως και το περιβάλλον.

Το σχέδιο Κυβέρνησης και Δημάρχων για την συμμετοχή ιδιωτικών εταιριών στη διαχείριση των σκουπιδιών άν περάσει δεν θα έχει μόνο αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους στους δήμους, αλλά κυρίως στις τοπικές κοινωνίες,  στους πολίτεςκαι το περιβάλλον. Οι ιδιωτικές εταιρείες πιέζουν να πάρουν συνολικά, ή μέρος της διαχείρισης  των απορριμμάτων γιατί εκεί κρύβεται «χρυσός», είναι πολλά τα λεφτά. Ποιος όμως θα πληρώσει;

Η εμπειρία από δήμους όπου περιστασιακά δόθηκε η αποκομιδή σε ιδιώτες (πχ Δήμος Θεσσαλονίκης, Ρόδου) απέδειξε ότι το κόστος το οποίο πολλαπλασιάζεται θα μετακυλιστεί στους δημότες με την  επιβολή δυσβάσταχτων δημοτικών τελών.

Τον λόγο πια πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι και οι πολίτες. Να μην επιτρέψουμε στα Δημοτικά Συμβούλια να εκχωρήσουν στους ιδιώτες τη διαχείριση των απορριμμάτων, τον οδοκαθαρισμό, το πράσινο, τον ηλεκτροφωτισμό. Να μην θησαυρίσουν οι εργολάβοι από τα φουσκωμένα και υπέρογκα δημοτικά τέλη εις βάρος μας και εις βάρος της περιβαλλοντικής προστασίας.

Καλούνται όλοι οι φορείς και συλλογικότητες σε συναγερμό. Να μην περάσουν τα σχέδια Κυβέρνησης, Δημάρχων, Εταιρειών. Να αξιοποιήσουμε τα απορρίμματά μας για το συμφέρον και το όφελος της κοινωνίας. Να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί η κυκλική οικονομία και να αποκτήσουμε ανθρώπινες πόλεις με συνεργασία και αλληλεγγύη.

 

 

 

H 6η παρέμβαση του π. Δήμαρχου  Θεστιέων

π. Δημοτικού Συμβούλου Αγρινίου

Αγρίνιο, 23/10/2019

Ο Παρεμβαίνων

Δημήτρης Τραπεζιώτης

Δικηγόρος

π. Δήμαρχος Θεστιέων

& Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου

«Ανάγκη να υπερασπιστούμε  το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Θέματα που ενδιαφέρουν

1 Σχόλιο

  1. ανωνυμος

    Ο τομεας καθαριοτητος να ανατεθει σε ιδιωτες, μηπως και δουμε καθαρες πολεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.