Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, 2020

Προθεσμία ενός μηνός για τις αιτήσεις για το επίδομα πλημμυροπαθών της 1ης και 2ας Δεκεμβρίου-Τα δικαιολογητικά

skourletis-zevgaraki-19

Οι Δήμοι Αγρινίου και Ι.Π. Μεσολογγίου εξέδωσαν ανακοινώσεις με τις οποίες ενημερώνουν τους πλημμυροπαθείς της 1ης και 2ης Δεκεμβρίου 2017 ότι ορίζεται προθεσμία ενός μήνα για την υποβολή αίτησης για την χορήγηση επιδόματος ως εφάπαξ ενίσχυση στους πληγέντες. Αναλυτικά οι ανακοινώσεις των δήμων αναφέρουν τα εξής:

Η ανακοίνωση Δήμου Αγρινίου:

Προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης σε ΦΕΚ, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018, έχουν οι πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν το Δεκέμβριο 2017 στο Δήμο Αγρινίου, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για την χορήγηση του επιδόματος των 5.000 ευρώ και 8.000 ευρώ ως εφάπαξ ενίσχυση για κατοικίες και επιχειρήσεις αντίστοιχα.

Η αίτηση για τα τις κατοικίες απευθύνεται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ενώ για τις επιχειρήσεις απευθύνεται στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ΔΑΕΦΚ και στη ΓΔΟΥ είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στα κατά τόπους ΚΕΠ.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της απόφασης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
I. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω:
1. Για τους αιτούντες Έλληνες πολίτες φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής και για τους αλλοδαπούς φωτοα¬ντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο άδειας πα¬ραμονής.
2. Φωτογραφίες όψεων του πληγέντος κτιρίου και του εσωτερικού της κατοικίας που έχει πληγεί, οι οποίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/- τριας ή του/της ενοικιαστή/-τριας. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να απεικονίζουν όσο το δυνατό καλύτερα την κατάσταση της κατοικίας μετά την πλημμύρα.
3. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλε¬κτρικού ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφώνου κ.λπ. για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης της πληγείσας κατοικίας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:
– Διαμένω, ως ιδιοκτήτης /ενοικιαστής/με δωρεάν παραχώρηση (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) στην κατοι¬κία που βρίσκεται στον (ισό-
γειο/όροφο/υπόγειο) του κτιρίου επί της οδού (ή θέση)
αρ
στην Τοπική /Δημοτική Κοινότητα
του Δήμου της Περιφερει¬ακής Ενότητας και έχει πληγεί
από τις πλημμύρες της το/ο
(ισόγειο/υπόγειο/όροφος).
Τα ανωτέρω προκύπτουν και από τη φορολογική δή¬λωση (Ε1)
• Μαζί μου στην πληγείσα κατοικία διαμένει και ο/η (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος) (Α.Φ.Μ.) ο/η οποίος/-α έχει εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου (επικαρπωτής, συνιδιοκτήτης κ.λπ.)
• Συναινώ / δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν δηλώ¬νεται) να δοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., οποιαδήποτε στοιχεία απαι-τηθούν προκειμένου να μου χορηγηθεί το επίδομα βάσει του άρθρου 4 του ν. 4501/2017 (Α’ 178).
• Ο λογαριασμός στον οποίο επιθυμώ να κατατε¬θεί το επίδομα είναι ο λογαριασμός που τηρώ στην (Τράπεζα) με IBAN φωτοτυπία του οποίου σας προσκομίζω με την αίτησή μου.
Ο Α.Φ.Μ. μου είναι:
5. Προαιρετικά σε όλες τις περιπτώσεις αλλά και υπο¬χρεωτικά στην περίπτωση που δεν συναινεί ο/η αιτών/- ούσα για τη λήψη στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. υποβάλ¬λονται:
Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2016 (για ει¬σοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 έως και 31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και πρά¬ξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακι¬νήτων που αποκτήθηκαν το 2017, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου. Οι ανωτέρω εκτυπώσεις θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή.

II. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω:
1. Για τους αιτούντες Έλληνες πολίτες φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαί¬ωσης της αρμόδιας Αρχής και για τους αλλοδαπούς φω-τοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής.
2. Φωτογραφίες όψεων του πληγέντος κτιρίου και του εσωτερικού του επαγγελματικού χώρου που έχει πληγεί οι οποίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/ της ιδιοκτήτη/-τριας της επιχείρησης. Οι φωτογραφίεςθα πρέπει να απεικονίζουν όσο το δυνατό καλύτερα την κατάσταση του επαγγελματικού χώρου μετά την πλημμύρα.
3. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρι¬κού ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφώνου κ.λπ. για την ταυ¬τοποίηση της διεύθυνσης της πληγείσας επιχείρησης.
4. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• Είμαι ιδιοκτήτης /ενοικιαστής/νόμιμος εκπρόσω¬πος (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) της επιχείρησης που
βρίσκεται στο (ισόγειο/
όροφο/υπόγειο) του κτιρίου επί της οδού (ή θέση)
αρ
στην Τοπική /Δημοτική Κοινότητα
του Δήμου της Περιφερειακής
Ενότητας και η οποία έχει πληγεί
από τις πλημμύρες της
Τα ανωτέρω προκύπτουν και από τα δηλωθέντα στην Εφορία στοιχεία.
• Συναινώ / δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν δηλώ¬νεται) να δοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., οποιαδήποτε στοιχεία απαι-τηθούν προκειμένου να μου χορηγηθεί το επίδομα βάσει του άρθρου 4 του ν. 4501/2017 (Α’ 178).

• Ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα
είναι (Τράπεζα) με
IBAN ,
φωτοτυπία του οποίου σας προσκομίζω με την αίτησή μου.
Ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης είναι:
6. Προαιρετικά σε όλες τις περιπτώσεις αλλά και υποχρε¬ωτικά στην περίπτωση που δεν συναινεί ο/η αιτών/-ούσα για τη λήψη στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. υποβάλλονται:
• Τα έντυπα Ε1 ή Ε3 ή Ν ανάλογα με μορφή (ατομική ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) της επιχείρησης του φορολογικού έτους 2016, ή προσωποποιημένη πλη-ροφόρηση.
• Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιημένα στοιχεία εκ¬προσώπησης και νομιμότητας της επιχείρησης.

Agriniowebradio.gr: Ενημέρωση και μουσική όπως θα ήθελες ν΄ακούς

Η ανακοίνωση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου:

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, «…ορίζεται προθεσμία ενός μηνός   από τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ για την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερομένους για την χορήγηση επιδόματος ως  εφάπαξ ενίσχυσης προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από φυσικές καταστροφές των τελευταίων τεσσάρων μηνών 2017…» συμπεριλαμβανομένων των πλημμυροπαθών της 1ης και 2ης Δεκεμβρίου 2017 στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, (περιλαμβάνεται ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου).

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  όπως ορίζουν οι κοινές Υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και θα υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία όπου θα ακολουθείται η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος όπως καθορίζεται στις ανωτέρων Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ανά κατοικία και 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

   Επισυνάπτονται τα πρότυπα έντυπα αιτήσεων «Χορήγησης επιδόματος πληγείσας κατοικίας» και «Έντυπο αίτησης χορήγησης επιδόματος πληγείσας επιχείρησης» που συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο:

http://www.yas.gr/ApoList.asp?cat_apo_id=580

  (Ιστοσελίδα ΔΑΕΦΚ: http://www.yas.gr/

   Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 26313-63434 και 26313-63435 στην Κοινωνική υπηρεσία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (Δημαρχείο).

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.