Δευτέρα, 12 Απριλίου, 2021

Αγγελόκαστρο για τις φυλακές δείχνει ο δήμος Αγρινίου

Αγγελόκαστρο για τις φυλακές δείχνει ο δήμος Αγρινίου

Με πρώτο θέμα της ατζέντας τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση  δημοτικής έκτασης στην περιοχή Αγγελοκάστρου για την κατασκευή και λειτουργία Σωφρονιστικού Καταστήματος συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου την ερχόμενη Τετάρτη 19 Ιουνίου. Όπως φαίνεται από τις περιοχές που έπεσαν στο τραπέζι για την ανέγερση φυλακών-γύρω στις 11 στην ευρύτερη περιοχή- τελικά επιλέγεται να προταθεί από το δήμο Αγρινίου αυτή κοντά στο Αγγελόκαστρο.

Αναλυτικά η ατζέντα του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου

1.    Λήψη απόφασης περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης στην περιοχή Αγγελοκάστρου για την κατασκευή και λειτουργία Σωφρονιστικού Καταστήματος.
2.    Παραλαβή μελετών:
•    «Μελέτη ολοκλήρωσης αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας».
•    «Μελέτη υδροδότησης Δήμου Αγρινίου από λίμνη Καστρακίου».
3.    Έγκριση καταγραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και χρηματικών διαθεσίμων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αγρίνιου.
4.    Παράταση (πρώτη) προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Γαβαλούς».
5.    Παράταση (πρώτη) προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης δρόμου από Τσιλιγιαννέικα έως Ποταμούλα Δ.Ε. Μακρυνείας Δήμου Αγρινίου».
6.    Παράταση (τρίτη) προθεσμίας  του έργου:  «Αποκατάσταση Δημοτικής Αγοράς και μετατροπή της σε Πολιτιστικό Κέντρο».
7.    Παράταση (πέμπτη) προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Δ. Δ. Αγγελοκάστρου».
8.    Παράταση (έβδομη) προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «Διανοίξεις – συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις – αναπλάσεις – ηλεκτροφωτισμός οδών κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου».
9.    Έγκριση 1ου  ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις- τσιμεντοστρώσεις –συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής  Ενότητας Στράτου».
10.    Έγκριση 1ου  ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Ύδρευση Τ.Δ. Λεπενούς».
11.    Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις- τσιμεντοστρώσεις –συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής  Ενότητας Νεάπολης».
12.    Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού πίνακα (υπερβατικός) του έργου:  «Διανοίξεις – ασφαλτοστρώσεις – πεζοδρόμια ηλεκτροφωτισμός οδών Δ.Δ. Δοκιμίου».
13.    Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας Σχολικών Κτηρίων Δήμου Αγρίνιου».
14.    Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 37/15.02.2013 μελέτης του έργου: «Συντήρηση Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγρινίου» η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 44/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου.
15.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2013.
16.    Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και απευθείας ανάθεση της συντήρησης αναβάθμισης και τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 60/2007.
17.    Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  υλικών, υπηρεσιών και αξιολόγησης  για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Δ.  28/80 της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, για το έτος 2013.
18.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας λογισμικού  εφαρμογών  γραφείου,  Antivirus  και λογισμικού διαχείρισης  έργων.
19.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
20.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλωσίμων υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων.

21.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών   οχημάτων-μηχανημάτων κ.λ.π. του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων.
22.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων.
23.    Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο εργασιών μυοκτονίας – απεντόμωσης –κωνωποκτονίας  σε κτίρια και λοιπούς χώρους του Δήμου Αγρινίου.
24.    Έγκριση διενέργειας προμηθειών διαφόρων υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
25.    Έγκριση διενέργειας μίσθωσης κάδων για συγκέντρωση μπαζών κ.λ.π., για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
26.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
27.    Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στη φερόμενη ιδιοκτησία Παναγιώτας Πρασσά που βρίσκεται στα Ο.Τ. Γ 863 – 837, με κτηματολογικό αριθμό 050312, επέκτασης σχεδίου πόλης Αγρινίου.
28.    Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην φερόμενη  ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Σακκά, Ιωάννη Σακκά, Νούλα Ευαγγελίας, που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1176, με κτηματολογικό αριθμό  021034 , επέκτασης σχεδίου πόλης Αγρινίου.
29.    Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην φερόμενη ιδιοκτησία Παπασωτηρόπουλου Ελευθερίου, Παπασωτηροπούλου Ευφροσύνης, Παπασωτηρόπουλου  Παντελή, Ιωάννη Σωτηρίου που βρίσκεται στα Ο.Τ. Γ1080-1 083 με κτηματολ. αριθμό  080301 , Επέκτασης σχεδίου πόλης Αγρινίου.
30.    Άρση ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαμορφωμένη κατάστασης της νοτιοανατολικής οικοδομικής γραμμής (Τ9-Τ10-Τ11-Τ12-Τ13-Τ14) του Ο.Τ. 224 Αγρινίου επί των οδών Καλυβίων και Τερτσέτη (σχετική η αριθμ. 17/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
31.    Τροποποίηση στο Ο.Τ. 558Α και Ο.Τ. 158 του σχεδίου πόλης Αγρινίου(σχετική η αριθμ. 18/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
32.    Εκδίκαση ένστασης κατά της 320/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου σχετικά με «Τροποποίηση στο Ο.Τ. 66 σχεδίου πόλης Ματαράγκας (σχετική η αριθμ. 19/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
33.    Εξέταση αιτήματος για αποζημίωση ή μη ρυμοτομούμενου ακινήτου στο Ο.Τ. 87 σχεδίου πόλης Μεγάλης Χώρας Δήμου Αγρινίου (σχετική η αριθμ. 20/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
34.    Υποβολή αιτήματος  προς το Δασαρχείο  Αγρινίου   περί παραχώρησης   συγκεκριμένης δασικής έκτασης  για τη  δημιουργία  και εγκατάσταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
35.    Λήψη απόφασης επί:
Α) Αιτήσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Β) Εισήγησης για τοποθέτηση πλαισίων ανακοινώσεων (σχετική η αριθμ. 25/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
36.    Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
37.    Διαγραφή οφειλών και διόρθωση στοιχείων σε χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
38.    Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης και βοσκής Δήμου Αγρινίου.
39.    Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» και πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.
40.    Έγκριση δαπανών.
41.    Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνατούντων κατοίκων.
42.    Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για διοργάνωση εκδηλώσεων.
43.    Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.