Τρίτη, 18 Μαΐου, 2021

Δήμος Αγρινίου: Προσφυγή κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης για το πάρκο

Δήμος Αγρινίου: Προσφυγή κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης για το πάρκο

DSCN5315Η Αποκεντρωμένη είχε κάνει δεκτή την αίτηση θεραπείας κατά απόφασης του δήμου που είχε απορρίψει την διακοπή των εργασιών.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αγρινίου, συζήτησε το θέμα της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 176939/7522/30-12- 2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πελοποννήσου , Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου». Σύμφωνα με την απόφαση αυτή του πρώην Γ.Γ. κ. Διδασκάλου έγινε δεκτή η αίτηση θεραπείας που κατέθεσε η κοινοπραξία με την επωνυμία “Κ/Ξ Κατσαρός Γεράσιμος – Βλαχας Π. – Σ-ΑΤΕ – Ιωάννης Λάμπρης” κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Αγρινίου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του δήμου που είχαν απορρίψει την αίτηση της κοινοπραξίας για διακοπή των εργασιών ανάπλασης του δημοτικού πάρκου του Αγρινίου.

Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου και παρόντα ήταν μόνο μέλη της πλειοψηφίας, αφού από την αντιπολίτευση τα μέλη απουσίαζαν αν και κλήθηκαν, έγινε ανάλυση της κατάστασης που προέκυψε μετά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε στη συνεδρίαση, στο άρθρο 17 του ΠΔ 171/87 (ΦΕΚ Α’ 84) : «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις» ορίζονται τα εξής:

Στην παράγραφο 3: «3. Εάν ο ανάδοχος διαφωνεί προς την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή περάσουν δύο μήνες από την κατάθεση της ένστασης χωρίς να έχει ληφθεί η απόφαση αυτή μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας . » και στην παράγραφο 5: «5. Αν ο Νομάρχης δεν εκδώσει την απόφασή του, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 3 μηνών ή κάποιος από τους συμβαλλόμενους δεν αποδεχτεί την απόφαση του νομάρχη τότε αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς που δημιουργείται είναι το Εφετείο στην περιφέρεια του οποίου εκτελούνται τα έργα..».

Μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 227 παρ. 4 του Ν.3852/10 αρμόδιος είναι ο Γεν. Γραμματέας της Αποκ. Δ/σης ο οποίος έκανε αποδεκτή την αίτηση θεραπείας όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 είναι να «ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων».

Επομένως σας διαβιβάζουμε την με αριθμό 176939/7522/30-12-2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα και παρακαλούμε να αποφασίσετε για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά αυτής μετά από σχετική εισήγηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου Αγρινίου. Συνημμένα σας αποστέλλουμε την έγγραφη αποδοχή της απόφασης του Γεν. Γραμματέα επί της αιτήσεως θεραπείας και την αίτηση διάλυσης σύμβασης που έχει υποβάλει η ανάδοχος κοινοπραξία».

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την κείμενη νομοθεσία και όλα όσα παραπάνω εκτέθηκαν και ύστερα από διαλογική συζήτηση παρουσία των νομικών συμβούλων και επί παρόντων 5 μελών, αποφάσισε τελικά ομόφωνα:

Την μη αποδοχή της αριθ. 176939/7522/30-12-2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου επί της από 09/10/2014 υποβληθείσας αίτησης θεραπείας της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΒΛΑΧΑΣ Π. – Σ-ΑΤΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ», και την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, παρέχει δε την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση προς τους εμμίσθους νομικούς συμβούλους του Δήμου Αγρινίου και δικηγόρους στο Πρωτοδικείο Αγρινίου κ.κ. Ανδρέα Γεωργίου και Ιωάννη Μιμμή όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά καταθέσουν την παραπάνω προσφυγή, παρασταθούν δε κατά της συζήτησής της κατά τη δικάσιμο που ήθελε οριστεί και τέλος καταθέσουν σχετικό υπόμνημα και έγγραφα.

Να θυμίσουμε πως όταν το συγκεκριμένο θέμα, της αποδοχής δηλαδή της αίτησης θεραπείας του υπέβαλλε η κοινοπραξία που έγινε αποδεκτή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζητήθηκε μετ’επιτάσεως απέ τον πρώην δήμαρχο Παύλο Μοσχολίο να ην αφεθεί έτσι το θέμα, τονίζοντας ότι μπορεί να εγείρει αξιώσεις από τον εργολάβο σε βάρος του δήμου Αγρινίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΓΟΝΟΣ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.