Τετάρτη, 25 Μαΐου, 2022

Διοικ. Μεταρρύθμισης: Σήμερα «κληρώνει» για τους 2000 «διαθέσιμους»

Διοικ. Μεταρρύθμισης: Σήμερα «κληρώνει» για τους 2000 «διαθέσιμους»

Δύο εβδομάδες μετά τις τότε «διαρροές» για ανακοίνωση των κενών θέσεων στο Δημόσιο, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με νέες «διαρροές»  διαβεβαιώνει ότι το εναρκτήριο λάκτισμα για τη μετακίνηση των περίπου 2000 υπαλλήλων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας θα δοθεί σήμερα με την ανακοίνωση των κενών θέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ανακοίνωση των κενών θέσεων δίνεται προθεσμία 20 ημερών (ΑΔΑ: ΒΕΦΣΧ-8ΔΝ), για να δηλώσουν οι υπάλληλοι την προτίμησή τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, πρόκειται για 10.000 έως 11.000 θέσεις, από τις οποίες ωστόσο σήμερα θα ανακοινωθούν περίπου 2500 θέσεις που καθορίστηκαν από την τριμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από το ΑΣΕΠ, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών.

Οι υπόλοιπες και όσες προκύψουν στην πορεία θα ανακοινώνονται σταδιακά με βάση το χρονοδιάγραμμα για τη διαθεσιμότητα των 25.000 δημοσίων υπαλλήλων, αρχής γενομένης από τα τέλη Μαρτίου, οπότε θα πρέπει να τεθούν σε διαθεσιμότητα 6.250 υπάλληλοι.

Έξι κριτήρια για τη μετακίνηση

Τα κριτήρια για τη μετακίνηση των υπαλλήλων, όπως καθορίζονται από την υπουργική απόφαση Μανιτάκη, καθορίζονται από το εάν ο φορέας προέλευσης εδρεύει στον ίδιο δήμο και υπάγεται στο ίδιο υπουργείο με τον φορέα υποδοχής, τις σπουδές, το χρόνο υπηρεσίας, τον αριθμό των ανήλικων τέκνων και την υπηρεσιακή αξιολόγηση  (σ.σ. λεπτομέρειες στους Πίνακες της Υ.Α.*).

Στην όλη διαδικασία στην οποία συμμετέχει το ΑΣΕΠ που καταρτίζει τους τελικούς πίνακες Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης του προσωπικού ορίζονται διαφοροποιημένα κριτήρια για το προσωπικό ΠΕ και ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, ενώ η μετακίνηση του προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης της θέσης του, γίνεται κατά προτεραιότητα.

Πέντε στάδια

Η διαδικασία της μετάταξης γενικότερα αλλά και ειδικότερα για τους 2.000 υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1. Υποβολή αιτημάτων από τα Υπουργεία που έχουν ανάγκες σε προσωπικό εντός τριών ημερών (σ.σ. η προθεσμία αφορά τους 2.500) από την κοινοποίηση της εγκυκλίου τουΥΠΔΜΗΔ

2. Ανακοίνωση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την κάλυψη των αναγκών, μετά από αξιολόγηση των αιτημάτων και γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/11 μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων που πρέπει να μετακινηθεί σε κάθε Υπουργείο, τόσο συγκεντρωτικά, όσο και ανά κεντρική / περιφερειακή υπηρεσία και εποπτευόμενο από αυτούς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ (και τυχόν Ανεξάρτητη Αρχή), προτείνοντας και τη σειρά προτεραιότητας των Υπουργείων στην κάλυψη των αναγκών. Για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των Υπουργείων, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη ιδίως τη φύση των προς κάλυψη αναγκών του κάθε Υπουργείου, προτάσσοντας εκείνες που αποβλέπουν στην άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τομείς, όπως είναι η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση και η ασφάλεια, καθώς και το μέγεθος των αναγκών.

3. Υποβολή δήλωσης προτίμησης στο ΑΣΕΠ από τους υπαλλήλους που τελούν σε διαθεσιμότητα και έλεγχος των στοιχείων τους από τους φορείς προέλευσης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης.

4. Έκδοση πίνακα βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης από το ΑΣΕΠ. Με τον Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης του ΑΣΕΠ καθορίζεται και η υπηρεσία στην οποία μπορεί να μεταταχθεί ο υπάλληλος, σύμφωνα με την κατάταξή του στον Πίνακα και την τυχόν υποβληθείσα δήλωση προτίμησής του. Αν δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση ή αυτή που υποβλήθηκε δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, για τον καθορισμό του φορέα υποδοχής λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογική κατάταξη του υπαλλήλου και η σειρά προτεραιότητας των φορέων, όπως καθορίσθηκε με την Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5.΄Εκδοση απόφασης για τη μετάταξη των υπαλλήλων από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στο φορέα υποδοχής κατά την ημερομηνία που ορίσθηκε, εκδίδεται αμελλητί πράξη απόλυσης από το όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής.

Πρόταξη υπαλλήλου σε περίπτωση ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, στην κατάταξη προηγείται κατά σειρά :

α) ο υπάλληλος που έχει περισσότερα ανήλικα τέκνα, β) η υπάλληλος σε κατάσταση εγκυμοσύνης, γ) ο μεγαλύτερος στην ηλικία υπάλληλος με βάση την ημερομηνία γέννησής του, δ) ο υπάλληλος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο του χρόνου προϋπηρεσίας και ε) ο υπάλληλος με τη μικρότερη χιλιομετρική απόσταση της θέσης που κατείχε, πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα, προς τη θέση στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί.

Εφόσον ο καθορισμός της σειράς κατάταξης δεν καταστεί δυνατός με τα κριτήρια της προηγούμενης περίπτωσης, προηγείται κατά σειρά: αα) ο υπάλληλος που δήλωσε ότι επιθυμεί τη μετάταξη ή τη μεταφορά του, καθώς και την τυχόν προτίμησή του για ορισμένη θέση και ββ) ο υπάλληλος με τη μικρότερη χιλιομετρική απόσταση της θέσης που κατείχε, πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα, προς τη θέση στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί.

δ. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης, αυτή καθορίζεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται με ευθύνη του ΑΣΕΠ.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (Για όσους έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα)

*Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

http://www.aftodioikisi.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.