Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, 2020

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών για την Ιόνια

ionia_odos_aftodioikisi.gr_

Αποφάσεις για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν σε δημοτικό δρόμο στην Μπούκα της Αμφιλοχίας και στους κόμβους Ρίγανης και Κουβαρά για λόγους κατασκευής και συντήρησης τμημάτων της Ιόνιας οδού ανακοίνωσε σήμερα ο Διευθυντής Αστυνομίας Ακαρνανίας.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

« Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην 000+600 χ/θ της Δημοτικής Οδού Μπούκας – Καψαλοχωρίου Τ.Κ. Αμπελακίου Δήμου Αμφιλοχίας, κατά την εκτέλεση  εργασιών κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Ιονίας Οδού (κατασκευή κάτω διάβασης G027Ν).»

ΑΡΘΡΟ (1)

Την εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, της Δημοτικής οδού Μπούκας – Καψαλοχωρίου Τ.Κ. Αμπελακίου, Δήμου Αμφιλοχίας στην 000+600 χ/θ και τη διεξαγωγή της σε μήκος 150 μέτρων μέσω παρακαμπτήριας οδού, καθώς και τον περιορισμό των ορίων ταχύτητας, σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου, βάση της εγκεκριμένης μελέτης σήμανσης και ασφάλισης του έργου, για το χρονικό διάστημα από 25/6/2015 έως 25/12/2015.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου κοινοπραξίας «EURO IONIA», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

« Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, επτάμηνης διάρκειας, στο τμήμα της ευρείας παράκαμψης Αγρινίου της Ιονίας Οδού, από 18+000 χ/θ (κόμβο Ρίγανης) έως 33+300 χ/θ (κόμβο Κουβαρά), για την πραγματοποίηση εργασιών τακτικής συντήρησης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ΑΡΘΡΟ (1)

Τον τοπικό αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) ή τον εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό μίας λωρίδας κάθε φορά κυκλοφορίας ή τον τοπικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με τη Λ.Ε.Α. και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τον τοπικό αποκλεισμό τμημάτων κλάδων εισόδου ή εξόδου των ανισόπεδων κόμβων, στο τμήμα της οδούς ευρείας  παράκαμψης Αγρινίου (τμήμα αυτοκινητοδρόμου Ιονίας Οδού), από την 18+000 χ/θ (κόμβο Ρίγανης) έως 33+300 χ/θ (κόμβο Κουβαρά) κατά το χρονικό διάστημα από 25/6/2015 έως και 30/12/2015 και κατά τις ώρες 07.00΄ – 16.00΄, για την πραγματοποίηση εργασιών τακτικής συντήρησης της οδού . Το μήκος ζώνης των έργων δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) χιλιόμετρα και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος ανά λωρίδα κυκλοφορίας και η καλή κατάσταση του κυκλοφορούμενου τμήματος.

Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι η πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης, τις παρακάτω αναφερόμενες ημέρες:

α) Τα Σαββατοκύριακα και οι ημέρες πριν ή μεταξύ ή μετά από επίσημες αργίες.

β) Κατά την καλοκαιρινή περίοδο από 17/7/2015 έως 31/8/2015 από ώρα 14.00΄ της Παρασκευής έως και την Κυριακή.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (ημέρες εκτέλεσης εργασιών), με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της παραχωρησιούχου εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και εργαζομένων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε. (Τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελουμένων οδικών έργων) και την εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου. Πέραν των ανωτέρω η παραχωρησιούχος «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» είναι υποχρεωμένη:

α) Να ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών, για το είδος αποκλεισμού, το είδος των εργασιών, το μήκος αποκλεισμού, τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη χρονική διάρκειά τους.

β) Να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες της οδού με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και τη διαδικτυακή της σελίδα, καθώς επίσης να παρέχει συνεχή πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας με τη χρήση πληροφοριακής σήμανσης, σταθερά ή κινητά VMS κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

γ) Κάθε φορά, μετά το πέρας των εργασιών, πριν νυχτώσει ή εντός των ωρών που καθορίζονται με την παρούσα, να αίρονται οι ρυθμίσεις και να απομακρύνονται τα μέσα σήμανσης και ο μηχανικός εξοπλισμός, προκειμένου το κατάστρωμα της οδού να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία, αφού προηγουμένως εξασφαλισθεί ότι είναι ελεύθερο από μηχανήματα, απορρίμματα, ανωμαλίες επιφάνειας, κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Τ.Τ. Αγρινίου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, έως 30/12/2015.

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.