Τετάρτη, 21 Απριλίου, 2021

Προγράμματα κατάρτισης Προσωπικού Επιχειρήσεων Παροχής Ασφαλείας

Προγράμματα κατάρτισης Προσωπικού Επιχειρήσεων Παροχής Ασφαλείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας ΑΓΩΓΗ προτίθεται να διοργανώσει επιμορφωτικά σεμινάρια για τηνΚατάρτιση και Πιστοποίηση του Προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4892/1/76-γ’/ 17-5-2010 Κ.Υ.Α., Άρθρο 1: για την έκδοση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας κατηγορίας Α’, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει έναν εκ των κατωτέρω τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης:

α. δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας»,
β. πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό Ασφαλείας» από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και

γ. βεβαίωση – πιστοποιητικό αποφοίτησης από παραγωγικές σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή από Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων ή Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας».

Σημειώνεται ότι στην πρώτη περίπτωση η κατάρτιση της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» γίνεται στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ όπου η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι δυο έτη.

Στην δεύτερη περίπτωση η εκπαίδευση θα παρέχεται από πιστοποιημένες δομές (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, όπου η διάρκεια της εκπαίδευσης για την απόκτηση του αναγκαίου πιστοποιητικού, ανέρχεται στις εκατό πέντε (105) ώρες.

Ως τέτοια πιστοποιημένη δομή το ΚΕΚ ΑΓΩΓΗ, έχοντας άριστη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, άρτιο εκπαιδευτικό πιστοποιημένο προσωπικό στο αντικείμενο αυτό καθώς και πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων, θα είναι σε θέση στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματος. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα χορηγείται άμεσα, το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικού Ασφαλείας».

Τα σεμινάρια θα :

 • υλοποιηθούν από το ΚΕΚ ΑΓΩΓΗ,
 • πιστοποιηθούν από το ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας) και
 • έχουν συνολική διάρκεια 105 ώρες το καθένα, θεωρητικής κατάρτισης, οργανωμένα σε πρωινά ή/και απογευματινά τμήματα, σε πιστοποιημένες αίθουσες του ΚΕΚ.

Οι εκπαιδευτές θα έχουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια και πολύ σημαντική εμπειρία σε κάθε εκπαιδευτικό τομέα που απαιτεί το πρόγραμμα.

Μετά το τέλος του προγράμματος κατάρτισης, ακολουθεί η  Πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, οι οποίοι αιτούνται άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας ΙΕΠΥΑ μετά την 01-01-2012, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αδειοδοτούσα αρχή μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά και το προβλεπόμενο από το νόμο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι κάτοχοι αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας ΙΕΠΥΑ προ της 31ης Δεκεμβρίου 2011, εφόσον υποβάλλουν αίτημα ανανέωσης της σχετικής αδείας μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2013, δεν υποχρεούνται να καταθέσουν τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης, αφού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 του ν.3707/08 εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής. (Για τις ανανεώσεις των αδειών εργασίας που λήγουν, όπως ορίζει το άρθρο 9 παρ.1 του Ν.3707/08, δεν απαιτούνται οι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως την 07-10-2013). 

 Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Αγωγή με έδρα τον οικ. Άγιο Γεώργιο Καλυβίων και με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης & της κατάρτισης,  αναλαμβάνει να υλοποιήσει  Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για την άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία  Γ’ συμφώνα με το άρθρο 10 του κώδικα νομων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (Ν. 3850/2010) & απασχολούν λιγότερους από 50  εργαζομένους.   

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος 3850/2010) για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

1) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

2) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

 

 

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης

 Επισημαίνεται ότι είναι στην απόλυτα διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞΥΠΠ ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.

 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας για τους σκοπούς της επιµόρφωσής τους εντάσσονται σε μία ομάδα (άρθρο 4 της απόφασης). Η διάρκεια του προγράμματος αντιστοιχεί σε 10 ώρες, συνολικά.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

 

 1. 1.      Τα σεμινάρια θα  υλοποιηθούν  στις πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚεΠις)  δομές του ΚΕΚ ΑΓΩΓΗ
 2. 2.      Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Γ΄ Κατηγορίας επικινδυνότητας για τους σκοπούς της επιμόρφωσης εντάσσονται σε μια ομάδα.
 3. 3.      Η ελάχιστη διάρκεια επιμόρφωσης είναι 10 ώρες.
 4. 4.      Τα σεμινάρια θα γίνονται σε τμήματα μέχρι 25 άτομα
 5. 5.      Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στα σεμινάρια πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση
 6. 6.      Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε απογευματινές ώρες που δεν θα παρεμποδίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων καθώς και σαββατοκύριακα.
 7. 7.      Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν 30 ημέρες μετά την υποβολή τους στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο.
 8. 8.      Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικές σημειώσεις.
 9. 9.      Οι εκπαιδευτές έχουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια και πολύ σημαντική εμπειρία σε κάθε εκπαιδευτικό τομέα που απαιτεί το πρόγραμμα.


Σε όσους συμμετέχουν στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα παρέχονται σχετικές Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης, προκειμένου να αναλάβουν με τρόπο υπεύθυνο  και αποτελεσματικό τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας.

 

Το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους Εργοδότες των Επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας

επικινδυνότητας διάρκειας 10 ωρών, ορίζεται στο ποσό των 80€

Το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους Εργαζόμενους των Επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας

επικινδυνότητας διάρκειας 35 ωρών, ορίζεται στο ποσό των 160€

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να να επικοινωνήσετε με την  κα  Φανή Ζαχείλα (Υπεύθυνη ενδοεπιχειρησιακών προγραμματων) Ε-mail:kekagogi@gmail.com, Τηλ.& fax:2641095023, κιν.:6980852382

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

1 Σχόλιο

 1. {τεχνικός ασφαλείας

  Αναλαμβάνουμε να σας παρέχουμε τις προβλεπόμενες από το νόμο υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στην τιμή που εσείς μπορείτε να
  πληρώσετε. Όταν παρέλθει η κρίση πάλι εσείς θα
  αποφασίσετε το κόστος ανάλογα με τη βελτιωμένη οικονομική κατάστασή σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.