Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2021

Στον εισαγγελέα στέλνει ο Δήμος Ξηρομέρου όσους ευθύνονται σχετικά με την είσπραξη «τελών» στην Αλυζία

Στον εισαγγελέα στέλνει ο Δήμος Ξηρομέρου όσους ευθύνονται σχετικά με την είσπραξη «τελών» στην Αλυζία

Το δημοτικό συμβούλιο Ξηρομέρου κατά πλειοψηφία, ψήφισε να προβεί σε όλες τις νομικές ενέργειες και την σύνταξη πλήρους φακέλου, για την είσπραξη ή μη των Δημοτικών Τελών του πρώην Δήμου Αλυζίας και την αποστολή αυτού στον αρμόδιο Εισαγγελέα,  προς διερεύνηση της υπόθεσης.

     Αξιοσημείωτο είναι πως ενώ ο Δήμαρχος Πυθαγόρας Σαμαράς, εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναβολή της συζήτησης επικαλούμενος στοιχεία που  περιήλθαν σε γνώση του την τελευταία στιγμή, δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας είχαν τις αντιρρήσεις τους, η παράταξη της αντιπολίτευσης εμφανίστηκε διχασμένη και τελικά το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία  την συζήτηση του θέματος.
     Δείτε όλο το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου….

 

   Από το πρακτικό της με αρίθμ. 14 /2012  Τακτικής  Δημόσιας Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου.
Αριθμός Αποφάσεως :  149 / 2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης περί νομικών ενεργειών για απόδοση ευθυνών στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του τέως Δήμου Αλυζίας  σχετικά με την είσπραξη ή μη Δημοτικών Τελών.
    Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την  Τριακοστή (30η) του μήνα Σεπτεμβρίου  του  έτους 2012 ημέρα της Εβδομάδας  Κυριακή και ώρα 19.00 μ.μ. συνήλθε σε  Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από τις αριθ. πρωτ. 14948/ 25.09.2012 και 14976/26.09.2012(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφες Προσκλήσεις του  Προέδρου, κου Μουρκούση Βασίλειου, που  επιδόθηκαν νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη,  σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν. 3852/2010.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  Είκοσι  Επτά  (27) μελών ευρέθησαν παρόντα  Είκοσι Επτά (27) και ότι σε σύνολο Δεκαεννέα (19) Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ευρέθησαν παρόντες Πρόεδροι  Επτά (7) ήτοι :
1.-Μουρκούσης Χ. Βασίλειος (Πρόεδρος- αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης).
2.-Κουμανδράκη – Σαμαρά
3.-Λιβάνης  Π. Φώτιος        
4.-Μαγγίνας Α. Ανδρέας
5.-Ζορμπάς  Ιωάννης    
6.-Γιώτης Αλέξανδρος 
7.-Μητσάνης Χ. Ζώης
8.-Ταμπάκης  Ηλίας
9.-Μπίτας Νικόλαος
10.-Λυμπεράτος Σπυρίδων 
11.-Παπαναστάσης Στυλιανός (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης).  
12.-Καραπάνου-Κολοβού Χ. Ευθυμία
13.-Γαζέτας Ε. Παναγιώτης   
14.-Λύτρας Θ.  Σπυρίδων 
15.-Κατσιπάνος Χ. Αναστάσιος
16.- Καυμενάκης Σπυρίδων    
17.-Λύτρας Γ. Ιωάννης (αρχηγός μείζονος μειοψηφίας)   
18.-Μπαμπούρης Θ. Κων/νος
19.-Γαλούνης Π. Ερωτόκριτος
20.-Λαϊνάς  Κων/νος (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 10ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης). 
21.-Ντίνος Π. Απόστολος
22.-Τζαχρήστας Παναγιώτης
23.-Ψηλός Παντελής         
24.-Κατσαούνης Δ. Ελευθέριος
25.-Κυριάκος Κων/νος    
26-Ρετούλης
27-Βότσης Δ. Γεράσιμος (αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας)
      Στην συνεδρίαση κλήθηκε και  παρευρέθη  ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς,  καθώς και   ο ορισθείς  Υπάλληλος του Δήμου κος  Γερόλυμος Σωτήριος  για την τήρηση των Πρακτικών.
     Επίσης παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας  Αστακού κος Λιβάνης Αλέξανδρος  καθώς και οι  Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων  Κανδήλας κα κα Καραπιπέρη – Λεκατσά Δήμητρα, Καραϊσκάκη κος Σόμπολος Αποστόλης,  Βάρνακα  κος Πολύζος Βασίλειος,  Αρχοντοχωρίου κος Λιοντάκης Γεώργιος,  Φυτειών κος Φλωρόπουλος Ιωάννης και  Παπαδάτου κος Γαλαζούλας Απόστολος. 
    Ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς, πριν την συζήτηση του θέματος,  λαμβάνοντας τον λόγο  εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναβολή συζήτησης του ανωτέρω επικαλούμενος στοιχεία που  περιήλθαν σε γνώση του την τελευταία στιγμή , αφορούν την εξέλιξη της υπόθεσης και τα οποία θα προσκομιστούν στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
      Ο Πρόεδρος , ως εισηγητής του θέματος,  πρότεινε στα Μέλη  την συζήτηση του θέματος .
     Στην συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο  να αποφασίσει  σχετικά με την πρόταση του Δημάρχου κου Πυθαγόρα Σαμαρά περί αναβολής συζήτησης του ανωτέρω θέματος :
      Το Δ.Σ. αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  την συζήτηση του θέματος.
     Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλας, Λιβάνη Φώτιου, Μητσάνη Ζώη, Μπίτα Νικόλαου, Καραπάνου – Κολοβού Ευθυμίας, Γιώτη Αλέξανδρου, Λυμπεράτου Σπυρίδωνα, Γαλούνη Ερωτόκριτου, Λαινά Κωνσταντίνου, Ρετούλη Θωμά, Μαγγίνα Ανδρέα, και Ταμπάκη Ηλία.

     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλης Μουρκούσης εισηγούμενος το 1Ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης   είπε τα εξής:
    Ο Δήμος Ξηρομέρου με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2745/9.3.2011 είχε προβεί σε ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης  Δ/σης Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας για βάσιμες υπόνοιες άτακτης διαχείρισης στον πρώην Δήμο Αλυζίας. Με το έγγραφο αυτό ζητούσε όπως προέβαινε στις δικές του ενέργειες ελέγχου.
     Με την 43/23.03.2011 Απόφαση του περί «Έλεγχος ΣΔΟΕ στον πρώην Δήμο Αλυζίας για την τελευταία τετραετία» το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον έλεγχο από το ΣΔΟΕ στον πρώην Δήμο Αλυζίας.
     Με την 4/23.01.2012 Απόφαση του περί «Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης και λοιπά Δημοτικά τέλη, προς τον πρώην Δήμο Αλυζίας» το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου αποφάσισε ομόφωνα την διαγραφή οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους των ταμειακώς βεβαιωμένων απαιτήσεων του Δήμου έναντι των αναφερομένων στο διατακτικό μέρος της προσώπων- κατοίκων. Η ανωτέρω απόφαση δεν έγινε δεκτή από την Αποκεντρωμένη Δ/ση  Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, διότι δεν ελήφθη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μέχρι και σήμερα, για το σημαντικό αυτό θέμα, δεν έγινε καμία περαιτέρω ενέργεια.
      Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι η συγκάληψη αδικήματος οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε καταλογισμό ευθυνών.
     Ειδικότερα θα πρέπει να κινηθούν διαδικασίες (νόμιμες) εναντίον των υπευθύνων για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία ( άρθρο 258 Π.Κ.) σε συνδυασμό με το  άρθρο 246 Π.Κ. με το οποίο έχει ευθύνη ο υπάλληλος που κατά την παράδοση χρημάτων ή άλλων πραγμάτων παρακρατεί εν γνώσει και με πρόθεση όλα ή μέρος από τα χρήματα που πρέπει να παραδώσει.
    Συγκάληψη των ανωτέρω αδικημάτων, δια μέσω αδράνειας και αποσιώπησης, οδηγεί σε παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.).
     Επίσης θα πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες  για διαγραφή οφειλών των Δημοτικών Τελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32.1 του Ν. 1080/80 και του άρθρου 174 του Ν.3463/06(Κ.Δ.Κ.)
     Υπάρχει κίνδυνος δε  σημερινοί (τωρινοί) υπάλληλοι της Ταμειακής Υπηρεσίας να κατηγορηθούν από Διοικούμενους για παράβαση του άρθρου 244 Π.Κ. αφού υπέχει ποινική ευθύνη ο υπάλληλος που εν γνώσει του εισπράττει φόρους, δασμούς, τέλη ή άλλα φορολογήματα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν οφείλονται.
     Στην συνέχεια ανέγνωσε την έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Λογιστών  περί «Έλεγχος της συνημμένης κατάστασης απογραφής έναρξης του Δήμου Ξηρομέρου της 31ης Δεκεμβρίου 2010» με ημερομηνία 11.04.2011 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 4328/14.04.2011).
-Ο κος Λύτρας Ιωάννης, εισηγητής της μείζονος μειοψηφίας, λαμβάνοντας τον λόγο ανέφερε ότι αναζήτησε το σχετικό έγγραφο του Δήμου Ξηρομέρου προς την Οικονομική Επιθεώρηση Δυτικής Ελλάδας περί ελέγχου στον πρώην Δήμο Αλυζίας και δεν βρέθηκε.
    Τόνισε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει και η Δημοτική Αρχή υλοποιεί τις αποφάσεις του και μείζον μέλημα του Δήμου θα πρέπει να είναι η κάθαρση, η διαφάνεια και η χρηστή διαχείριση. Συμφώνησε στο να κλείσει το θέμα αυτό με παραπομπή στην δικαιοσύνη  και απεύθυνε  έκκληση προς τον κο Δήμαρχο όπως απαλλάξει τον Δήμο από αυτόν  τον «βραχνά».
     Πρότεινε την σύνταξη πλήρη φακέλου σχετικά με την είσπραξη ή μη Δημοτικών Τελών στον πρώην Δήμο Αλυζίας και αποστολή του στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προς διερεύνηση..
Ο κος Βότσης Γεράσιμος, εισηγητής της ελάσσονος μειοψηφίας, ανέφερε ότι ο εκάστοτε  Δήμαρχος ελέγχεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και ότι το ανωτέρω θέμα έχει «παγώσει» μέχρι σήμερα παρότι θα έπρεπε να έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία.
        Ρώτησε ποιος υπάλληλος παραλάμβανε τις εισπράξεις των Δημοτικών τελών που διενεργούνταν  από το ταχυδρομείο στο Μύτικα  καθώς και γιατί δεν διενεργήθηκε Ένορκη  Διοικητική Εξέταση. 
      Τέλος επεσήμανε ότι υπάρχει τρόπος να λύσει ο Δήμος τέτοιου είδους προβλήματα  και ζήτησε άμεσα  πλήρη διαλεύκανση  της υπόθεσης.
-Ο κος Λιβάνης Φώτιος Αναπληρωτής Δήμαρχος, λαμβάνοντας τον λόγο,   αφού αναφέρθηκε στην εξέλιξη της υπόθεσης από την ανάληψη της παρούσας Δημοτικής Αρχής προσκόμισε το  έγγραφο με αριθ. πρωτ. εξερχ. 7970/ 01.06.2011 περί «Έλεγχος Υπηρεσίας Εισπράξεων πρώην Δήμου Αλυζίας Αιτωλ/νίας» το οποίο απευθυνόταν προς :
1.-την Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης Αθηνών
2.-την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών του Υπουργείου Οικονομικών
3.- τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
και κοινοποιούνταν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδος.
        Ανέφερε δε ότι έως σήμερα δεν έχει ενεργήσει καμία εκ των ανωτέρω υπηρεσιών και πρότεινε την διενέργεια  Ένορκης  Διοικητικής Εξέτασης εκ μέρους του Δήμου  και την σύνταξη πλήρους φακέλου της υπόθεσης και αποστολής του στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προς διερεύνηση.
-Ο κος  Κατσιπάνος Αναστάσιος, λαμβάνοντας τον λόγο, ανέφερε ότι θα πρέπει να λυθεί άμεσα το θέμα με την αποστολή των στοιχείων στην δικαιοσύνη. Τόνισε ότι η εν λόγω υπάλληλος εργάζεται ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται στο σπίτι της. Επίσης αναφέρθηκε στην 5η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είχε λάβει χώρα στην Τ.Κ. Φυτειών στις 23.03.2011, κατά την διάρκεια της οποίας  είχε συζητηθεί ξανά το ανωτέρω θέμα  όπου τότε  ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς  επιτέθηκε με σφοδρότητα στην αντιπολίτευση ενώ σήμερα εισηγήθηκε, ο ίδιος, την αναβολή συζήτησης του θέματος.
-Ο κος Λυμπεράτος Σπυρίδων, λαμβάνοντας τον λόγο, εξέθεσε τις απόψεις του.
– Ο κος Λύτρας Σπυρίδων, λαμβάνοντας τον λόγο,  ανέφερε ότι ο Δήμος και ο ίδιος ως Αντιδήμαρχος απέστειλαν έγγραφα τόσο προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας όσο και προς άλλες υπηρεσίες και τόνισε ότι ήδη εκκρεμούσε και κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο Ν. Αιτωλ/νίας.
        Αναφερόμενος στα χρήματα που παραδόθηκαν από την αρμόδια υπάλληλο είσπραξης των τελών του πρώην Δήμου Αλυζίας, στις αρχές του έτους 2011, προς την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Ξηρομέρου είπε ότι αφορούσαν λογαριασμούς Δημοτικών τελών  του έτους 2010 που είχαν εισπραχθεί χωρίς όμως να έχουν βεβαιωθεί οι αντίστοιχοι κατάλογοι στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Βόνιτσας.
-Ο κος Καυμενάκης Σπύρος, λαμβάνοντας τον λόγο, τόνισε ότι στόχος όλων των Μελών του Συμβουλίου είναι να παραδώσουν κάτι καλύτερο στην επόμενη γενιά.
Έθεσε δε τα κάτωθι ερωτήματα:
-τι θα συμβεί με τους Δημότες που έχουν καταβάλει τα Δημοτικά τέλη;
-τι θα συμβεί με τους Δημότες που δεν έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους;
-που πήγαν τα χρήματα;

-Ο κος Ταμπάκης Ηλίας, λαμβάνοντας τον λόγο, ανέφερε ότι υπήρχαν υποψίες και φήμες παλαιότερα για κακή διαχείριση  στον πρώην Δήμο Αλυζίας και τάχθηκε υπέρ μιας άμεσης λύσης προς όφελος της Δημοτικής Αρχής και των Δημοτών.
-Ο κος Μπαμπούρης Κωνσταντίνος, λαμβάνοντας τον λόγο, τόνισε ότι διαφαίνεται πως οι εισπράξεις των Δημοτικών τελών στον πρώην Δήμο Αλυζίας δεν γινόταν νόμιμα και πως αυτό το θέμα θα έπρεπε ήδη να έχει διαλευκανθεί. Παρατήρησε ότι αυτονόητη ενέργεια εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ήταν η διενέργεια  Ένορκης  Διοικητικής Εξέτασης  αντ΄αυτού όπως ανέφερε η συγκεκριμένη υπάλληλος τοποθετήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου με αρμοδιότητα την παραλαβή και το «άνοιγμα» της αλληλογραφίας.
Έθεσε δε τα κάτωθι ερωτήματα:
-ποιος είχε την υποχρέωση της είσπραξης των  Δημοτικών τελών του πρώην Δήμου Αλυζίας;
-ποιος τελικά εισέπραττε τα  Δημοτικά τέλη του πρώην Δήμου Αλυζίας;
Τέλος κατήγγειλε την Δημοτική Αρχή και τον επικεφαλή της ως υπεύθυνους που το ανωτέρω θέμα «σύρθηκε» ως εδώ.
-Ο κος Γαλούνης Ερωτόκριτος, λαμβάνοντας τον λόγο, ανέφερε ότι  όπως διαβεβαίωσε ο κος Λιβάνης Φώτιος το έγγραφο του Δήμου Ξηρομέρου περί ελέγχου στον πρώην Δήμο Αλυζίας έχει αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον Εισαγγελέα. Στην συνέχεια ανέλυσε το πώς γινόταν οι εισπράξεις των Δημοτικών τελών στον πρώην Δήμο Αλυζίας όταν εκείνος ήταν Δήμαρχος.  Παρατήρησε δε ότι εάν εισαχθεί με τον σωστό τρόπο το θέμα της διαγραφής οφειλών των Δημοτών που έχουν καταβάλει τα Δημοτικά τέλη  τότε θα διαπιστωθεί το ακριβές ποσό το οποίο δεν έχει αποδοθεί στον Δήμο.
       Πρότεινε δε άμεση λύση του θέματος  με την συμπλήρωση πλήρους φακέλου, εκ μέρους του Δήμου, που θα περιλαμβάνει αποδείξεις Δημοτών που έχουν εξοφλήσει τα Δημοτικά τέλη, Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, Διαβιβαστικά των εγγράφων του Δήμου προς τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και τον Εισαγγελέα και όλων των εγγράφων που αφορούν το ανωτέρω θέμα και αποστολή αυτού στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
-Ο κος Κατσαούνης Ελευθέριος, λαμβάνοντας τον λόγο, ως υπάλληλος του ταχυδρομείου Μύτικα ανέλυσε την διαδικασία είσπραξης των Δημοτικών τελών εκ μέρους του ταχυδρομείου, με το οποίο είχε συνάψει σύμβαση είσπραξης τελών ο πρώην Δήμος Αλυζίας, με την επισήμανση ότι είσπραξη Δημοτικών τελών διενεργούσε και ο ίδιος ο Δήμος. Τόνισε δε ότι αποστέλλονταν προς τους Δημότες  λογαριασμοί  Δημοτικών τελών, εξαμήνων,  χωρίς σε αυτούς να εμφανίζονται οι προηγούμενες οφειλές.
-Ο κος Φραίμης Αλέξανδρος δικηγόρος, λαμβάνοντας τον λόγο, ανέφερε ότι του ζητήθηκε εκ μέρους του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου η νομική του συνδρομή και σημείωσε ότι σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο δεν καλείται να αποφασίσει περί ευθυνών αλλά να παραπέμψει το ανωτέρω θέμα προς διαλεύκανση στην Δικαιοσύνη.

-Ο κος Ντίνος Θωμάς υπάλληλος της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ξηρομέρου, λαμβάνοντας τον λόγο, ανέφερε ότι στις αρχές του έτους 2011  Δημότες προσήλθαν  στην Υπηρεσία  και κατήγγειλαν ότι είχαν εξοφλήσει οφειλές Δημοτικών τελών που φέρονταν να έχουν στον πρώην Δήμο Αλυζίας.
      Παρατήρησε δε:-ότι στις ειδοποιήσεις Δημοτικών τελών (εξαμήνων) που αποστέλλονταν στους Δημότες, εκ μέρους του  πρώην Δήμου Αλυζίας, δεν εμφανίζονταν οι προηγούμενες οφειλές  με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν οι Δημότες εάν οφείλουν χρήματα ή εάν έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους.
-ότι εκτυπώνονταν και αποστέλλονταν ειδοποιήσεις Δημοτικών τελών χωρίς να έχουν βεβαιωθεί οι βεβαιωτικοί κατάλογοι του πρώην Δήμου Αλυζίας.
-ότι στις  αποδείξεις  είσπραξης τελών που προσκομίστηκαν από Δημότες του πρώην Δήμου Αλυζίας υπήρχαν και κάποιες από μπλοκ βιβλιοπωλείου χωρίς να φέρουν αρίθμηση ούτε όνομα παραλαβής παρά μόνο μια σφραγίδα του πρώην Δήμου Αλυζίας.
-ότι στις αρχές του έτους 2011 προσκομίστηκε, από τον πρώην Δήμο Αλυζίας,  στον ταμία του Δήμου Ξηρομέρου κο Πλευρίτη Γεώργιο ποσό ύψους 19.162€  με αποδείξεις είσπραξης τελών, οι οποίες αφορούσαν καταλόγους Δημοτικών τελών του Β΄εξαμήνου του έτους 2010 και  δεν είχαν βεβαιωθεί. Εκ των υστέρων βεβαιώθηκαν και πιστώθηκαν οι αποδείξεις είσπραξης  από τον Δήμο Ξηρομέρου.
-ότι υφίστανται και αποδείξεις είσπραξης τελών, του πρώην Δήμου Αλυζίας, από το ταχυδρομείο Μύτικα όπου όμως δεν έχουν πιστωθεί τα ποσά  αυτά από τον πρώην Δήμο Αλυζίας και οι Δημότες  σήμερα  φέρονται να τα οφείλουν.
        Τόνισε ότι οι Δημότες έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται  και παρακάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει άμεση λύση στο πρόβλημα.

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , μελέτησε  τα έγγραφα και   τις σχετικές διατάξεις,  και μετά από διαλογική συζήτηση

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να προβεί σε όλες τις νομικές ενέργειες και την σύνταξη πλήρους φακέλου, για την είσπραξη ή μη των Δημοτικών Τελών του πρώην Δήμου Αλυζίας και την αποστολή αυτού στον αρμόδιο Εισαγγελέα,  προς διερεύνηση της υπόθεσης.

Αυτή   η  Απόφαση  έλαβε αύξοντα   Αριθμό   149 / 2012.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Για το ανωτέρω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο  Πρόεδρος             Τα  Μέλη
Ακολουθούν Υπογραφές
ΑΚΡΙΒΕΣ      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ

xiromeronews.blogspot.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.