Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου, 2021

Συμμετοχή της Περιφέρειας σε έργα για ευρυζωνικότητα-στήριξη δημοσίων υπηρεσιών

Συμμετοχή της Περιφέρειας σε έργα για ευρυζωνικότητα-στήριξη δημοσίων υπηρεσιών


Συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στο έργο: «Αντιμετώπιση της ευρυζωνικού χάσματος στις απομακρυσμένες περιοχές χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του μοντέλου ΣΔΙΤ»

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νοτιοανατολική Ευρώπη – Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας» [South East Europe – Transnational Cooperation Programme (SEE)] (www.southeast-europe.net) της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007 – 2013, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ – ΠΔΕ) και η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. (ΑΔΕΠ) συμμετέχουν μαζί με άλλους 15 εταίρους (μέλη και μη μέλη της Ε.Ε.) στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: Tackling the “Broadband Gap” in SEE Rural areas through PPP model (ακρωνύμιο PPP4Broadband). Το έργο αφορά στη διαχείριση του φαινομένου του ευρυζωνικού χάσματος με ολοκληρωμένες στρατηγικές ή παρεμβάσεις και έχει ως γενικό στόχο την διάχυση τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων για την βελτίωση της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές της ΝΑ Ευρώπης με τη χρήση μοντέλου ΣΔΙΤ. Το φαινόμενο του ευρυζωνικού χάσματος εντοπίζεται σε αγροτικές περιοχές ή στα προάστια αστικών περιοχών, όπου υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο με συνδέσεις κάτω των 256 kbps, που θεωρείται το κατώτατο όριο ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ε.Ε.

Σε 9 χώρες της Ν.Α. Ευρώπης που συμμετέχουν στο έργο πρόκειται να εγκατασταθούν αντίστοιχα Κέντρα Αριστείας για την Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών με συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα «ΣΔΙΤ» (Public-Private-Partnerships), τα οποία θα έχουν το ρόλο να παρέχουν τη γνώση, εμπειρία, προτυποποίηση και καθοδήγηση σε φορείς που θα αναπτύξουν Ευρυζωνικές Υποδομές ή Υπηρεσίες.

Η λειτουργία του μοντέλου των Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα θα δοκιμαστεί με την προετοιμασία 3 πιλοτικών σεναρίων επενδύσεων σε προεπιλεγμένες περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο (Ελλάδα, Ρουμανία, ΠΓΔΜ).

Εκτός από τα σενάρια αξιοποίησης των ευρυζωνικών υποδομών, το έργο θα υλοποιήσει ένα σύνολο από εκπαιδευτικές και προωθητικές δράσεις, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών του Δημοσίου Τομέα στη χρήση και ορθή εκμετάλλευση των Ευρυζωνικών Υποδομών.

Το σημαντικότερο προσδοκώμενο όφελος για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΠΤΑ – ΠΔΕ και ΑΔΕΠ) είναι η βελτίωση τεχνογνωσίας σε θεσμικό, νομικό, οργανωτικό και τεχνικό επίπεδο και ανταλλαγή εμπειριών με τους άλλους εταίρους σχετικά με δύο σημαντικά και σύγχρονα θέματα: (α) Ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές και (β) Υλοποίηση έργων μέσω μοντέλου ΣΔΙΤ.

Τα επιμέρους οφέλη από την συμμετοχή στο έργο είναι τα εξής:

  • Συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει ως αντικείμενο συναφές με αυτό που πρόκειται να υλοποιηθεί πανελλαδικά στο άμεσο μέλλον (Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών, προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ).
  • Ανάπτυξη μοντέλων σχεδιασμού για επαρκή ευρυζωνική κάλυψη των απομακρυσμένων περιοχών, προκειμένου να εκπληρωθεί σταδιακά ο στόχος «συνολικής ευρυζωνικής κάλυψης» που θέτει η Ψηφιακή Ατζέντα 2020.
  • Απόκτηση τεχνογνωσίας στην παροχή αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών ευρυζωνικότητας στους τελικούς χρήστες σε ότι αφορά την ταχύτητα, την ποιότητα και την τιμή.
  • Απόκτηση εμπειρίας για τον επαρκή κρατικό έλεγχο των αρχών λειτουργίας των ευρυζωνικών δικτύων.

Στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση στην πόλη Strbske Pleso της Σλοβακίας, στην οποία συγκεντρώθηκαν όλοι οι εταίροι για να ξεκινήσει η συνεργασία του κοινού έργου, να οριστεί η κατανομή των καθηκόντων, των μεθόδων συνεργασίας και εργασίας και άλλων σημαντικών θεμάτων για μια επιτυχή συνεργασία που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του έτους 2014.

 

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο έργο: «Από κοινού αναπτυγμένες προηγμένες εικονικές λύσεις προσβασιμότητας για τη στήριξη δημόσιων υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη»

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νοτιοανατολική Ευρώπη – Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας» [South East Europe – Transnational Cooperation Programme (SEE)] της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007 – 2013, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης συμμετέχει μαζί με άλλους 17 εταίρους (μέλη και μη μέλη της Ε.Ε.) στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: South East Europe jointly developed common advanced virtual accessibility solutions to support public services (ακρωνύμιο: SECOVIA).

Το έργο αφορά στην προώθηση της από κοινού ανάπτυξης προηγμένων λύσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του υπολογιστικού νέφους (cloud computing) με στόχο την προώθηση της πρόσβασης σε κοινές δημόσιες υπηρεσίες, πόρους και υποδομές πληροφορικής καθώς και την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των περιοχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου είναι οι εξής: (1) Αξιολόγηση τρέχουσας κατάστασης για τις εικονικές υπηρεσίες προσβασιμότητας και τις σχετικές υποδομές. (2) Ανταλλαγή εμπειριών για κοινές δημόσιες υπηρεσίες πληροφορικής και υποδομές. (3) Αξιολόγηση των αναγκών των συμμετεχόντων εταίρων και των πολιτικών σχετικά με κοινόχρηστες δημόσιες υπηρεσίες πληροφορικής και υποδομές. (4) Ανάλυση σκοπιμότητας και ανάπτυξη σχεδίου για προτεινόμενους διεθνικούς παρόχους κοινόχρηστων υπηρεσιών και υποδομών με βάση το υπολογιστικό νέφος. (5) Βελτίωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδυτικών πολιτικών για την εικονική προσβασιμότητα. (6) Συνεργασία για δημιουργία κοινών θέσεων σχετικά με διασυνοριακές διατάξεις υπολογιστικού νέφους για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαχείρισης. (7) Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω δικτύωσης των ενδιαφερομένων και παρακολούθηση των σχετικών πρωτοβουλιών.

Τα προσδοκώμενα οφέλη από την συμμετοχή στο έργο είναι τα εξής:

  • Η μείωση του διοικητικού κόστους
  • Η αύξηση της αποκριτικότητας και η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών
  • Η ανάπτυξη απομακρυσμένου δικτύου πρόσβασης και διασύνδεσης με τις διάφορες υπηρεσίες και τα επίπεδα της περιφερειακής αρχής
  • Η αποτελεσματική διακυβέρνηση και διαχείριση δεδομένων
  • Η υλοποίηση διεπαφών κυβέρνησης-πολίτη (G2C) και κυβέρνησης–επιχείρησης (G2B) που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την τοπική και περιφερειακή οικονομία
  • Η προετοιμασία για περιφερειακές επενδύσεις και για την ενίσχυση του περιφερειακού επιχειρησιακού σχεδίου.

H διάρκεια του έργου είναι διετής και η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στηνBologna(Ιταλία).

Η επίσημη ιστοσελίδα του έργου είναι http://www.secovia.eu.

 

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.