Δευτέρα, 1 Μαρτίου, 2021

Συνεδριάζει αύριο το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

Συνεδριάζει αύριο το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

Aύριο Δευτέρα 29 Απριλίου στις 19:00 στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου. Στην ατζέντα του είναι τα ακόλουθα θέματα:
1. Έγκριση υποβολής προτάσεων στην πρόσκληση 28 (Α.Π. 154.026/ΨΣ2848-Α2/14-6-2011) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή σύγκλιση» με τίτλους:
Α) Επέκταση του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Αγρινίου
Β) Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Θεστιέων.
2. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση 041301 (αριθ. πρωτ. 3661/1-6-2010) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τίτλο «Αναβάθμιση και ολοκλήρωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου Αγρινίου.»
3. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση 041301 (αριθ. πρωτ. 3661/1-6-2010) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τίτλο «Ευφυές σύστημα διαχείρισης και ελέγχου θέσεων στάθμευσης της πόλης του Αγρινίου»
4. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτ. Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007- 2013 με τίτλο «Ανέγερση Νέας Πτέρυγας 2ου Δημοτικού Σχολείου»
5. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτ. Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007—2013 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου»
6. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτ. Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007—2013 με τίτλο «Ανέγερση Ολοήμερου 19ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου »
7. Έγκριση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ με τίτλο «Ενεγρειακή αναβάθμιση κτηρίου 3ου Λυκείου Αγρινίου »
8. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Αγρινίου.
9. Ορισμός εκπροσώπου στο Κ.Ε.Κ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης .
10. Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή στα σεμινάρια επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης αιρετών γυναικών του έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».
11. Έγκριση της αριθ. 30/2011 απόφασης του Δ.Σ.του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α. για έκδοση εγγυητικής επιστολής για την υποβολή στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. αίτησης συμμετοχής – δήλωσης – για υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργειες στήριξης Ηλικιωμένων και Λοιπών Ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ).
12. Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων για τα έργα αυτεπιστασίας 2011 του Δήμου Αγρινίου.
13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2011
14. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2011.
15. Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αγρινίου .
16. Επιχορήγηση ΝΠΔΔ (ΚΟΙ.Π.Α. & ΔΗΜΟΤ. ΣΤΑΔΙΑ νέου Δήμου Αγρινίου) για τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο έτους 2011.
17. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης για την υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Εργαστήριο ελέγχου, συντήρησης & αναγόμωσης πυροσβεστήρων » στο Αγρίνιο ιδιοκτησίας Παύλου Μάτσα.
18. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης , για την υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Κτιριακή και μηχανολογική επέκταση υφιστάμενης μονάδος διαλογητηρίου – ψυγείου οπωροκηπευτικών» στη Μεγάλη Χώρα Δημοτ. Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου ιδιοκτησίας «Ο ΑΧΕΛΩΟΣ».
19. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Σύνταξη μελετών εφαρμογής σχεδίου πόλης για διανοίξεις οδών στην περιοχή επέκτασης – Αη Βασιλιώτικα» .
20. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφικές εργασίες για σύνταξη μελετών στο Δήμο Αγρινίου ».
21. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Βελτίωση δρόμου από Στεκούλα προς Βλαχοτσιάτρα και αποτύπωση χώρου Βλαχοτσιάτρα (Τοπογραφική) στην Τοπ. Κοιν. Σπαρτιά.»
22. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Βελτίωση δρόμου από Στεκούλα προς Βλαχοτσιάτρα (οδοποιίας) στην Τοπ. Κοιν.. Σπαρτιά.»
23. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συμπλήρωση περιτοίχισης – διαμόρφωση νέου κοιμητηρίου Παραβόλας. »
24. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου « Διανοίξεις – συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις – αναπλάσεις οδών – κοινοχρήστων χώρων στην Τοπ. Κοινότητας . Αγ. Νικολάου »
25. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις – συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις – αναπλάσεις οδών – κοινοχρήστων χώρων στην Τοπ. Κοιν. Αγ. Νικολάου »
26. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και ΠΚΝΤΜ του έργου «Εφαρμογή σχεδίου πόλης & Τ.Δ. Δήμου Θεστιέων – διάνοιξη – ασφαλτόστρωση – διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων» (ανάδοχος Κ/ξία Χήστος Νικολόπουλος – Δημήτριος Ζής)
27. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Εφαρμογή σχεδίου πόλης Δήμου Θεστιέων (Διανοίξεις – βελτιώσεις- ασφαλτοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων» (ανάδοχος Ν. Νικολόπουλος ΑΤΕ).
28. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή οδών γύρω από τα ΟΤ. Περιοχής ΑΛΩΝΑΚΙ (ΟΙ.Γ.496Ε, 496Κ, Γ 907, Γ 908, Γ 909, 496Γ, 496Δ)» (ανάδοχος Κ/ξία Γ.Δημητρογιάννης – Αποστ. Γούναρης)
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδού Εθνικής Αντίστασης από Εργατικές κατοικίες έως οδό Ιωνίας – σήμανση (οριζόντια – κάθετη) κόμβου Εθν. Αντίστασης με την οδό Ελευθ. Βενιζέλου ( Δημοτ. Κοιν. Αγ. Κων/νου )»
30. Τροποποίηση του σχεδίου πόλης Αγρινίου μεταξύ του ΟΤ. 19 (Στάδιο Παναιτωλικού) και του Ο.Τ. 18 (οδός Νικηταρά ) χαρακτηρισμός της οδού ως πεζοδρόμου (σχετ. αριθ. 42/2011 απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
31. Αναπροσαρμογή συντελεστή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2012.
32. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 23ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου.
33. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σχετ. αριθ.41, 45/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
34. Καθορισμός εξόδων παράστασης της προέδρου του Δ. Σ της Κ.Ε.Δ.Α.
35. Ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3979/2011
36. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
37. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνατούντων κατοίκων.
38. Αιτήσεις , έγγραφα, αναφορές.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.