Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου, 2021

Ο Αιτωλίας Κοσμάς προσέφερε 5.000 ευρώ για τις ανάγκες του Πατριαρχείου

Ο Αιτωλίας Κοσμάς προσέφερε 5.000 ευρώ για τις ανάγκες του Πατριαρχείου

Την Δευτέραν, 23 Μαΐου 2011, ο Μητροπολίτης Αιτωλοακαρνανίας κ. Κοσμάς μεθ’ ιερέων, μοναζουσών και λαϊκών μελών της Μητροπόλεως αυτού, επεσκέφθη τον Μακαριώτατον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.

Υποδεχόμενος τούτους ο Μακαριώτατος ωμίλησεν αυτοίς επί της σημασίας της προσκυνήσεως εις τους Αγίους Τόπους, ως θεωρίας ουχί μόνον πνευματικής, αλλά και θέας φυσικής των τόπων, επί των οποίων ηυδόκησε να εμφανισθή και να ζήση ως άνθρωπος, Θεάνθρωπος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Οι τόποι της επί γης εμφανίσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού είναι απτά τεκμήρια της παρουσίας Αυτού.

Οι τόποι ούτοι είναι τόποι ευαγγελισμού του προσώπου και του έργου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Δια την αγιαστικήν και πνευματικήν σημασίαν των προσκυνημάτων διακονεί ταύτα το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων και η Αγιοταφιτική Αδελφότης. Το Πατριαρχείον επιτελεί το έργον τούτο, αντιπροσωπεύον όλην την Ορθοδοξίαν, εις διαφόρους εποχάς και υπό διάφορα πολιτεύματα απ’ αρχής μέχρι σήμερον. Κατά την πρωτοχριστιανικήν περίοδον, την Βυζαντινήν -Ρωμαϊκήν, την Οθωμανικήν και την σύγχρονον.

Εν κατακλείδι ο Μακαριώτατος ηυχήθη αυτοίς άξιον προσκύνημα και καλήν διαμονήν.

Απαντών ο Μητροπολίτης Αιτωλοακαρνανίας κ. Κοσμάς, ηυχαρίστησεν τον Μακαριώτατον δια την θερμήν υποδοχήν και εξέφρασε την συγκίνησιν αυτού ως εκ τής  θέας και της αφής των τόπων, τους οποίους ηγίασεν ο Θεάνθρωπος. Ηυχαρίστησε δια το επιτελούμενον έργον της διαφυλάξεως των Αγίων Τόπων υπό της Αδελφότητος και ηυχήθη δύναμιν εις την συνέχειαν του επιτελουμένου έργου τούτου.

Εζήτησε τας προσευχάς του Μακαριωτάτου δια την πνευματικήν επιτυχίαν της προσκυνηματικής εκδρομής και την προκοπήν της Μητροπόλεως του, η οποία έχει την ευλογίαν να είναι η Μητρόπολις του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

Επί τούτοις ο Άγιος Αιτωλοακαρνανίας επέδωσε τω Μακαριωτάτω εγκόλπιον αντίγραφον εγκολπίου του  Μητροπολίτου Ρωγών Ιωσήφ και δωρεάν της Μητροπόλεως αυτού εκ πέντε (5.000€) χιλιάδων ευρώ δια τας ανάγκας του Πατριαρχείου.

Ευχαριστών ο Μακαριώτατος, επέδωσε τω Μητροπολίτη Κοσμά εγκόλπιον φιλντισένιον ως έκφρασιν εκτιμήσεως, σεβασμού και ευγνωμοσύνης και το βιβλίον του κ. Βοκοτοπούλου περί των εικονογραφημένων χειρογράφων της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης και εις τους ιερείς επιστήθιον σταυρόν και εις τους προσκυνητάς Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας.

Romfea.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.