Τρίτη, 9 Μαρτίου, 2021

Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφερειακής Αρχής

Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφερειακής Αρχής

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και, κυρίως, με αναπτυξιακή στόχευση, δίχως να προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, τη χλωρίδα και την πανίδα, έχει σχεδιαστεί το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και εμπεριέχει το αναπτυξιακό όραμα της Περιφερειακής Αρχής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.
Το παραπάνω θέμα συζητήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου «Λαδόπουλος» στην Πάτρα και εγκρίθηκε από το Σώμα η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
«Η όλη αναπτυξιακή προσπάθεια δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην αειφορία με σεβασμό αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Από τη μελέτη προκύπτει ότι για το σύνολο των περιβαλλοντικών παραμέτρων (Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα, Ύδατα, Έδαφος – Τοπίο, Χρήσεις γης, Πολιτιστικό περιβάλλον, Ατμόσφαιρα, Κλίμα, Πληθυσμός, Υγεία, Περιουσία, Ενέργεια, Μεταφορές) αναμένονται θετικές μεταβολές από την εφαρμογή του ΠΕΠ. Επιπλέον, οι αρνητικές επιπτώσεις που εντοπίστηκαν είναι χρονικά και τοπικά περιορισμένες και είναι αντιμετωπίσιμες στη φάση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων των επιμέρους έργων που προβλέπονται από το ΠΕΠ» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρας κατά την εισήγησή του και συμπλήρωσε: «Τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων, εστιάζουν στην προληπτική δράση, ώστε να αποφευχθεί εκ των προτέρων η εμφάνιση τάσεων περιβαλλοντικής υποβάθμισης».
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της ΠΔΕ για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 διαρθρώνεται σε πέντε βασικούς Στρατηγικούς Στόχους – ΣΣ (άξονες προτεραιότητας) και θα χρηματοδοτηθεί στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και αμιγώς εθνικούς πόρους.
Συγκεκριμένα, οι στρατηγικοί στόχοι αφορούν: ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, προστασία του Περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον, ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών, ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων, ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης.
Στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) περιγράφονται συνοπτικά οι πολιτικές που αφορούν στη βιοποικιλότητα, τις προστατευόμενες περιοχές, τους υδατικούς πόρους, το έδαφος, την ατμόσφαιρα, το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, την κλιματική αλλαγή, την πολιτική προστασία και την πρόληψη περιβαλλοντικών κίνδυνων και την ενέργεια και ακολούθως εξετάζεται η συμβατότητα του υπό μελέτη ΕΠ με τις πολιτικές αυτές.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.