Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, 2020

101 προσλήψεις με 8μηνα στον ΑΔΜΗΕ- θέσεις και στην Αιτωλοακαρνανία

101 προσλήψεις με 8μηνα στον ΑΔΜΗΕ- θέσεις και στην Αιτωλοακαρνανία

ea3491113efa0db3b2e939619653fab4_LΟ ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενός (101) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στο νομό Αττικής (για τις ανάγκες αυτής στους νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Έβρου, Ηρακλείου, θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας και Κοζάνης, όπου προκηρύσσονται οι κατωτέρω θέσεις)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΩ

 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Αμφιλοχία Ν. Αιτωλ/νίας ΔΕΗλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 8
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Ναύπακτος Ν. Αιτωλ/νίας ΔΕΗλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 4

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Αμφιλοχία Ν. Αιτωλ/νίας ΔΕΧειριστών Μηχανημάτων Τεχνιτών έργων (Χειριστών Γερανού ) 8 μήνες 1
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Ναύπακτος Ν. Αιτωλ/νίας ΔΕΧειριστών Μηχανημάτων Τεχνιτών έργων (Χειριστών Γερανού) 8 μήνες 1
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΣΣΜ -Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Ελλάδας(ΠΤΔΕ) Αγρίνιο Ν. Αιτωλ/νίας ΔΕ Οδηγοί (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 1
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΣΣΜ -Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΔΕ) Αγρίνιο Ν. Αιτωλ/νίας ΔΕΔιοικητικοοικονομικοί Επιμελητές (Διοικητικοί – Γραμματείς) 8 μήνες 1

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ), Δυρραχίου 89, Τ.Κ. 104 43 Αθήνα, αρμόδιες υπάλληλοι : Mπλάνη Αικατερίνη, τηλ.: 210 5192273 και Θεολογίτη Αλεξάνδρα, τηλ.: 210 5192598.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται για πληροφορίες, ανάλογα με τον κωδικό θέσης, ως εξής:
1.    Για τις θέσεις με κωδικό 206, 207, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219. 225, 226, 230, 234, 235, 247

•    Αγίας Άννης 70, Τ.Κ. 122 41 Αιγάλεω
•    Αρμόδιες υπάλληλοι: κ.κ. Πυργιέρη Ανθή και Μαστροκώστα Αικατερίνη
•    Τηλέφωνα: 210 3492140 και 210 3492235
2.    Για τις θέσεις με κωδικό 220, 232, 237

•    Σταθοπούλου 65,Τ.Κ. 222 20 Μεγαλόπολη
•    Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Παπαντωνίου Αναστάσιος
•    Τηλέφωνα: 27910 27061- 6947205391
3.    Για τις θέσεις με κωδικό 221, 222, 238, 239
•    Ι. Σταθά 66, Τ.Κ. 305 00Αμφιλοχία
•    Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Βόβλας Θεόδωρος
•    Τηλέφωνα: 26420 24189 – 6978991389
4.    Για τη θέση με κωδικό 223
•    Μ. Αλεξάνδρου 5, Φέρρες, Τ.Κ. 685 00 Αλεξανδρούπολη
•    Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Κυριαζής Στέλιος
•    Τηλέφωνα: 25550 24883 – 6932307074
5.    Για τη θέση με κωδικό 224
•    Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Τζαμουράνης Γεώργιος
•    Τηλέφωνο: 6970960483

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Υπηρεσία μας, στα καταστήματα της Υπηρεσίας μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην Υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• ή στο δικτυακό τόπο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (www.admie.gr)Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη. β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ).

Υποβολή αιτήσεων από την 22.03.2016 έως και 31.03.2016

Ολη η προκηρυξη εδω

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.