Τετάρτη, 14 Απριλίου, 2021

Αντιδημάρχοι- αντιπεριφερειάρχες: τι αλλάζει με το νομοσχέδιο

Αντιδημάρχοι- αντιπεριφερειάρχες: τι αλλάζει με το νομοσχέδιο

Με διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που ψηφίζεται αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή, η Κυβέρνηση επιφέρει τροποποιήσεις σε θέματα σχετικά με τους Αντιδημάρχους της αυτοδιοικητικής περιόδου που ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου.

 

Ι]  ΘΗΤΕΙΑ

Τη θητεία των Αντιδημάρχων αφορά η περ.γ’ της παρ.2 του αρ.5.

Με αυτήν αντικαθίσταται η παρ.4 του αρ.59 του ν.3852/2010, που πριν ένα χρόνο είχε αλλάξει από του αρ.68 του Κλεισθένη.

Πλέον ορίζεται ότι:

·         Η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους.

·         Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα προβλεπόταν πως:

·         Η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών.

·         Η ανάκληση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

 

Η υποχρεωτική παραμονή του Αντιδημάρχου για έξι μήνες ό,τι κι αν γίνει, συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ως διάταξη που πρακτικά μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα δυσλειτουργίας στη διακυβέρνηση των Δήμων.

Να σημειωθεί ότι στην ίδια διάταξη παραμένει η ισχύουσα πρόβλεψη ότι “κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι  Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. “

ΙΙ]  ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Η περ.δ’ της παρ.2 του αρ.5 του Ν/Σ, αφορά προσθήκη στη διαδικασία ορισμού των Αντιδημάρχων.

Βάσει του Κλεισθένη, αυτή τη στιγμή ισχύει ότι “Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί Σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική δημοτική Παράταξη από αυτή του Δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των Συμβούλων της Παράταξης στην οποία ανήκει ο Σύμβουλος αυτός.”

Στο σημείο αυτό, η Κυβέρνηση έρχεται τώρα και κάνει δύο προσθήκες, ορίζοντας ότι:

·         Η ανωτέρω έγκριση (η έγκριση δηλαδή της Παράταξής του) δεν ανακαλείται.

·         Αντιδήμαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την Παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα του Αντιδημάρχου.

ΙΙΙ] ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τέλος, σημειώνεται πως με την περ.ε’ της παρ.2 του αρ.5 δημιουργείται μία επιπλέον θέση Αντιδημάρχου.  Αφορά τους Δήμους που αναλαμβάνουν τη φιλοξενία του θεσμού “Πολιτιστική Πρωτεύουσα Της Ευρώπης”.  Εκεί θα μπορεί να ορίζεται ένας Αντιδήμαρχος, επιπλέον των οριζόμενων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικά για θέματα πολιτισμού και της εν γένει προετοιμασίας της διοργάνωσης και έως το τέλος του έτους της διοργάνωσης του θεσμού.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκαλείται “ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών των Δήμων που αναλαμβάνουν τη φιλοξενία του θεσμού, η οποία εκτιμάται στο ποσό των 27.500 ευρώ περίπου ετησίως κατ’ ανώτατο όριο.

 

Σημαντικές αλλαγές και για τους Αντιπεριφερειάρχες επέρχονται με το πολυνομοσχέδιο “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα”.

Ι] ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ

Οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι Σύμβουλοι της Παράταξης του Περιφερειάρχη.

Δείτε τι ορίζει ο Κλεισθένης (αρ.94) και πως το μεταβάλλει τώρα η Κυβέρνηση (παρ.1αρ.5):

·         ΠΡΙΝ (Κλεισθένης)

“Οι θέσεις των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται υποχρεωτικά, με ορισμό από τον Περιφερειάρχη, μεταξύ των Περιφερειακών Συμβούλων που εκλέγονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, με την απόφαση της παρ.1.”

·         ΜΕΤΑ (Νομοσχέδιο)

“Οι θέσεις των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται υποχρεωτικά με ορισμό από τον Περιφερειάρχη μεταξύ των Περιφερειακών Συμβούλων της Παράταξής του με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ.1.”

 

ΙΙ]ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Βάσει του Κλεισθένη, αυτή τη στιγμή ισχύει ότι “Αντιπεριφερειάρχης δεν μπορεί να οριστεί Σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική περιφερειακή Παράταξη από αυτή του Περιφερειάρχη, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των Συμβούλων της Παράταξης στην οποία ανήκει ο Σύμβουλος αυτός.”

Στο σημείο αυτό, η Κυβέρνηση έρχεται τώρα και κάνει την εξής προσθήκη (παρ.11αρ.5):

·         Η ανωτέρω έγκριση (η έγκριση δηλαδή της Παράταξής του) δεν ανακαλείται.

 

ΙΙΙ] ΘΗΤΕΙΑ

Τη θητεία των Αντιπεριφερειαρχών αφορά η περ.α’ της παρ.2 του αρ.5. Με αυτήν αντικαθίσταται ηπαρ.6 του αρ.160 του ν.3852/2010, που πριν ένα χρόνο είχε αλλάξει από του αρ.93 του Κλεισθένη.

Πλέον ορίζεται ότι:

·         Η θητεία των Αντιπεριφερειαρχών δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.

·         Η ανάκληση του Αντιπεριφερειάρχη είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειάρχη

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα προβλεπόταν πως:

·         Η θητεία των Αντιπεριφερειαρχών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ετών.

·         Η ανάκληση του Αντιπεριφερειάρχη πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση του Περιφερειάρχη.

 

Να σημειωθεί ότι στην ίδια διάταξη παραμένει η ισχύουσα πρόβλεψη ότι “κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι Αντιπεριφερειάρχες δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου.“

 

IV] ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

Βάσει της παρ.12του αρ.5 του Ν/Σ, με την οποία προστίθεται παρ.9 στο αρ.160 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το αρ.93 του Κλεισθένη, στο εξής θα ισχύει ότι:

“Αντιπεριφερειάρχης ή Έπαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την Παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.”

 

V] ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥ

Με την περ.β’ της παρ.2 του αρ.5 του Ν/Σ τροποποιείται ο ορισμός Επάρχου.  Υπενθυμίζεται ότι Έπαρχος ορίζεται στις Περιφερειακές Ενότητες που είναι πρώην νησιωτικά επαρχεία.

ΠΡΙΝ (Κλεισθένης)

“Με Απόφαση του Περιφερειάρχη, Έπαρχος ορίζεται Περιφερειακός Σύμβουλος που εκλέγεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.1. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, Έπαρχος ορίζεται μεταξύ όλων των Περιφερειακών Συμβούλων, από τον Περιφερειάρχη, με την απόφαση της παρ.1.”

ΜΕΤΑ (Νομοσχέδιο)

“Με απόφαση του Περιφερειάρχη, ο Έπαρχος ορίζεται μεταξύ όλων των Περιφερειακών Συμβούλων, με την απόφαση της παρ.1.”

 www.airetos.gr 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.