Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, 2021

Απορρίφθηκε η προσφυγή του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας κατά της μονάδας βιορευστών στο Θύρρειο

Απορρίφθηκε η προσφυγή του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας κατά της μονάδας βιορευστών στο Θύρρειο

viorefsta thyrreio
Απορρίφθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σύμφωνα με δημοσίευμα του xiromeronews.blogspot.gr η προσφυγή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, κατά της μονάδας βιορευστών στη θέση Γουργουβλή στο Θύρρειο.

Στο δημοσίευμα επιρρίπτονται ευθύνες για σκανδαλώδη καθυστέρηση στο δήμο, ο οποίος παρότι είχε 30 ημέρες προθεσμία να υποβάλλει προσφυγή στο υπουργείο από την κοινοποίηση της απόφασης της Αποκεντρωμένης, την κατέθεσε εκπρόθεσμα με μία ημέρα καθυστέρηση και η προσφυγή απορρίφθηκε.

  Απορρίφθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι προσφυγές α)-του ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ και β)-28 κατοίκων Θυρρείου κατά της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για το έργο: “Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ Ο.Ε.», στη θέση «Γουργουβλή» στο ΘΥΡΡΕΙΟ”.

    Στην απόφαση, που υπογράφει ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης, κρίνονται ωςαπορριπτέες οι αιτιάσεις που προβάλλονται απο τους 28 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΘΥΡΡΕΙΟΥ στην προσφυγή ότι το έργο που θα αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικάαπέχει από τις πρώτες µόνιµες κατοικίες οικισµού 60 µέτρα καθώς επίσης ως αβάσιµος κρίνεται ο ισχυρισµός των προσφευγόντων για την ύπαρξη της φυσικήςπηγής Φουσκίδι σε απόσταση 65µ, ως και αρδευτικό κανάλι και ιδιωτική γεώτρηση, κ.α.
       Με την ίδια απόφαση, επίσης, η προσφυγή του ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ κρίνεται εκπρόθεσμη, απορρίπτεται και δεν έγινε καμμιά εξέταση των αιτιάσεων λόγω ακύρωσης, και ακριβώς γράφει:
  “Ως προς την προσφυγή του ∆ήµου Ακτίου – Βόνιτσας σύµφωνα µε τα στοιχεία της υπόθεσης κατατέθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την 25-8-2017 η δε προσβαλλόµενη απόφαση αναρτήθηκε στον ειδικό δικτυακό τόπο του άρθρου 19α ν. 4014/2011 την 24-7-2017 µε αριθµό 55652. Κατά συνέπεια σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην προαναφερόµενη διάταξη από την ανωτέρω ηµεροµηνία τεκµαίρεται η πλήρης γνώση της προσβαλλόµενης για κάθε ενδιαφερόµενο προκειµένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθηµα καθώς η ανάρτησή της αντιστοιχεί µε επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση (βλ.ΣτΕ 1112/2017 παραπ.στην 7µελή) λαµβανοµένου δε υπόψη ότι κατ’άρθρο 8 ν.3200/55, όπως ισχύει, κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρµοδίου Υπουργού για παράβαση νόµου εντός αποκλειστικής προθεσµίας 30 ηµερών από τη δηµοσίευση, κοινοποίηση ή γνώση αυτής, η παρούσα προσφυγή ασκήθηκε εκπροθέσµως και πρέπει ν’απορριφθεί, παρέλκει δε η εξέταση των προβαλλοµένων λόγων ακυρώσεως“……………

Να τονίσουμε ότι:
-η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας με τη απόφασή της υπ’ αριθμ. 1/2017 γνωμοδότησε αρνητικά για την έγκριση των ως άνω ζητούμενων Π.Ο.
-Αρνητικά γνωμοδότησε και η Τοπική Κοινότητα Θυρρείου με την υπ΄αριθμ. 4/2017 απόφαση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου
-Εν συνεχεία και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας με την υπ’ αριθμ. 159/2017 απόφασή του γνωμοδότησε αρνητικά ως προς τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ως άνω έργου.
-Εξάλλου και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Π.Σ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την με αριθμό 20/2017 απόφασή της γνωμοδότησε αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:………….
ΘΕΜΑ: «Απόρριψη της από 3.8.2017 προσφυγής  των κατοίκων του οικισµού Γούργουβλης ΤΚ Θυρρείου, ∆.Ε Ανακτορίου, ∆.  Ακτίου- Βόνιτσας Π.Ε Αιτωλ/νίας (28 προσφεύγοντες) και της από 16.8.2017 προσφυγής του ∆ήµου Ακτίου- Βόνιτσας».
Έχοντας υπόψη:  
1.-Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης κλπ.» (Α’ 91) και ισχύει.
2.-Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων  και  δραστηριοτήτων και ρύθµιση  αυθαιρέτων  σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου κλπ.» (Α’ 209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.-Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87).
4.-Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.4014/21.9.2011 (Α΄
209)» (Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.-Τις διατάξεις της  υπ’ αριθµ Οικ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν.4014/2011 … (Β΄ 964).
6.-Τις διατάξεις της υπ΄αρ. Οικ. 1649/45/14.1.2014 ΚΥΑ «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού ……… κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄ κλπ» (Β΄ 45).
7.-Τις διατάξεις της υπ΄αριθµ. Οικ. 48963/5.10.2012 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ κ.λ.π. (Β΄2703).
8.-Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3200/1955 «Περί ∆ιοικητικής Αποκέντρωσης» (Α΄97) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.» (Α΄ 107).
9.-Την υπ’ αριθµ. 161950/24.7.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου – ∆υτ.Ελλάδας-Ιονίου «΄Εγκριση  Περιβαλλοντικών ΄Ορων για το έργο: «µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1ΜW, ιδιοκτησίας “ΧΡ.ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΛ.ΚΑΡΒΕΛΗ Ο.Ε» στη θέση «Γούργουβλη», ∆.Ε Ανακτορίου, ∆.  Ακτίου –Βόνιτσας, Π.Ε Αιτωλ/νίας».
10.-Την  από 3.8.2017 εµπρόθεσµη προσφυγή των κατοίκων Γούργουβλης, ΤΚ Θυρρείου, ∆.Ε Ανακτορίου, ∆.Ακτίου- Βόνιτσας που κατατέθηκε στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ  την 4-8-2017 µε αριθµό πρωτοκόλλου 15073/2734  και στρέφεται κατά της στο στοιχείο 9 αποφάσεως.
11.-Την από 16.8.2017 εκπροθέσµη προσφυγή του ∆ήµου Ακτίου- Βόνιτσαςπου κατατέθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του  Υπουργείου Περιβάλλοντος  και Ενέργειας την 25-8-2017 µε αριθµό πρωτοκόλλου 180404 και στρέφεται κατά της στο στοιχείο 9 αποφάσεως
         Με την προσβαλλόµενη απόφαση εγκρίθηκαν ΠΟ για το έργο: «µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1ΜW, ιδιοκτησίας “ΧΡ.ΣΤΟΥΜΠΟΣ-ΚΛ.ΚΑΡΒΕΛΗ Ο.Ε» στη θέση «Γούργουβλη», ∆.Ε Ανακτορίου, ∆.  Ακτίου -Βόνιτσας Π.Ε Αιτωλ/νίας». Με την προσφυγή του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 όπως ισχύει ελέγχεται η προσβαλλόµενη απόφαση µόνο για παράβαση νόµου.
             Ως προς την  προσφυγή των κατοίκων Γούργουβλης  οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι η προσβαλλόµενη απόφαση πάσχει διότι το έργο που θα αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά απέχει από τις πρώτες µόνιµες κατοικίες οικισµού 60 µέτρα. Ο ισχυρισµός αυτός κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιµος διότι σύµφωνα µε την υπ’ αρ.15030/28.11.2016 βεβαίωση της ∆.Τ.Υ και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Αµφιλοχίας για τις χρήσεις γής, στην υπόψη περιοχή δεν έχει γίνει καθορισµός χρήσεων γής και αυτή ευρίσκεται εκτός ορίων οικισµού «∆ΡΥΜΟΥ» ∆ήµου  Ακτίου – Βόνιτσας, σύµφωνα δε µε την ισχύουσα  νοµοθεσία (π.δ/γµα 24-4-1985 και ΚΥΑ 3137/191/Φ/15/21-32012,ΦΕΚ1048,Β) απαγορεύεται η ανέγερση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών  εγκαταστάσεων µέσης και υψηλής όχλησης εντός των  εγκεκριµέvων ορίων οικισµού και εντός ζώνης που εκτείνεται  περιµετρικά του  οικισµού  και σε απόσταση 500µ. από τα όρια του οικισµού όπως ισχύουν, η δε συγκεκριµένη  χρήση ανήκει στη χαµηλή όχληση (σχετ.67 του προοιµίου της  προσβαλλόµενης απόφασης).
         Απορριπτέος επίσης ως αβάσιµος κρίνεται ο ισχυρισµός των ιδίων προσφευγόντων για την ύπαρξη της φυσικής πηγής Φουσκίδι σε απόσταση 65µ, ως και αρδευτικό κανάλι και ιδιωτική γεώτρηση καθότι προβάλλεται αορίστως και δεν γίνεται επίκληση παραβίασης συγκεκριµένης διάταξης της ισχύουσας νοµοθεσίας η οποία έπρεπε να ληφθεί υπόψη για την έκδοση της προσβαλλόµενης απόφασης.
        Επιπλέον για την χωροθέτηση της µονάδας ελήφθη υπόψη η θετική γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού (σχετ.68 του προοιµίου της προσβαλλόµενης απόφασης).
            Απορριπτέος επίσης ως αβάσιµος κρίνεται ο ισχυρισµός των ιδίων προσφευγόντων ότι η συγκεκριµένη χωροθέτηση πάσχει διότι ευρίσκεται σε γή υψηλής παραγωγικότητας και τούτο διότι για το θέµα  γνωµοδότησε θετικά η αρµόδια ΠΕΧΩΠ  Αιτ/νίας µε το υπ’αρ.4/2016 πρακτικό (σχετ.63 του προοιµίου της  προσβαλλόµενης απόφασης). Επίσης δεν ασκεί επιρροή στη νοµιµότητα της προσβαλλόµενης απόφασης η επίκληση από τους ίδιους προσφεύγοντες των αρνητικών γνωµοδοτήσεων ειδικότερα της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Π.Σ της Π.∆.Ε οι οποίες ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση της προσβαλλόµενης απόφασης (σχετ.62 του προοιµίου της προσβαλλόµενης απόφασης) και ζητήθηκε η γνώµη του ΠΕΣΠΑ το οποίο γνωµοδότησε θετικά (σχετ.70 του προοιµίου της προσβαλλόµενης απόφασης). Συνεπώς ο ανωτέρω ισχυρισµός δεν ευρίσκει νόµιµο έρεισµα στην ισχύουσα νοµοθεσία.
             Ως προς την προσφυγή του ∆ήµου Ακτίου – Βόνιτσας σύµφωνα µε τα στοιχεία της υπόθεσης κατατέθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την 25-8-2017 η δε προσβαλλόµενη απόφαση αναρτήθηκε στον ειδικό δικτυακό τόπο του άρθρου 19α ν. 4014/2011 την 24-7-2017 µε αριθµό 55652. Κατά συνέπεια σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην προαναφερόµενη διάταξη από την ανωτέρω ηµεροµηνία τεκµαίρεται η πλήρης γνώση της  προσβαλλόµενης για κάθε ενδιαφερόµενο προκειµένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθηµα καθώς η ανάρτησή της αντιστοιχεί µε επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση (βλ.ΣτΕ 1112/2017 παραπ.στην 7µελή) λαµβανοµένου δε υπόψη ότι κατ’άρθρο 8 ν.3200/55, όπως ισχύει, κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρµοδίου Υπουργού για παράβαση νόµου εντός αποκλειστικής προθεσµίας 30 ηµερών από τη δηµοσίευση, κοινοποίηση ή γνώση αυτής, η παρούσα προσφυγή ασκήθηκε εκπροθέσµως και πρέπει ν’απορριφθεί, παρέλκει δε η εξέταση των προβαλλοµένων λόγων ακυρώσεως. 
Γι’ αυτό,
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
Απορρίπτονται: 
1)-Η από 3.8.2017 προσφυγή των κατοίκων του οικισµού Γούργουβλης ΤΚ Θυρρείου, ∆.Ε Ανακτορίου, ∆.Ακτίου- Βόνιτσας ,Π.Ε  Αιτωλ/νίας (28 προσφεύγοντες) κατά το σκεπτικό και 
2)-η από 16.8.2017 προσφυγή του ∆ήµου Ακτίου- Βόνιτσας κατά το σκεπτικό. 
Πηγή: xiromeronews.blogspot.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.