Κυριακή, Ιούνιος 16, 2019

Δημόσιο: 56 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού- οι δέκα στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Ελλάδας

56 θέσεις  είναι διαθέσιμες στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για προσλήψεις προσωπικού. Οι δέκα εξ αυτών, αφορούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και η μία το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. 

Συνοπτικά:
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας:

Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, που εδρεύει στην Άμφισσα του Ν. Φωκίδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30ης -11-2018, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

(Τομεάρχες Δακοκτονίας) 2ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής ή θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων), Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, Άμφισσα Ν. Φωκίδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας της υπηρεσίας στην ταχ. διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, Γιδογιάννου 31, Τ.Κ.33100, Άμφισσα, (υπόψη κ. Ηλία Κατραμάτου ή Φωτεινής Λύτρα).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22653-50642, 50514.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από 01-08-2018 έως και 10-08-2018.

Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 4304/14-6-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
eu-LISA/18/TA/AD5/5.1 Budget Officer 15-08-2018
eu-LISA/18/CA/FGIV/7.1 System Engineer 06-08-2018

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

eulisa-RECRUITMENT@eulisa.europa.eu

 Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 4624/26-6-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
eu-LISA/18/CA/FGIV/8.1 Corporate Planning andReporting Officer 06-08-2018
eu-LISA/18/CA/FGIII/9.1 Assistant to the ManagementBoard Secretariat 07-08-2018

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

eulisa-RECRUITMENT@eulisa.europa.eu

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 22197/04-07-2018 περίληψη προκήρυξής της, (ΦΕΚ 740/τ.Γ’/29-06-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ενός (1) ατόμου, ως εξής:

Τ.Ε.Ι. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διασύνδεση Δικτύων και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν».

Αναλυτική Προκήρυξη αριθ.: 22195/04-07-2018, ΑΔΑ: Ψ6ΟΧ46914Γ-ΡΩ5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 7029

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017), αφού  προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Πληροφορίες στα τηλ.: 2610 369210 & 2610 369181, (Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας, στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας: www.teiwest.gr (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-07-2018 έως και 17-08-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ68Τ46914Γ-ΟΔΞ/document
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εφαρμογή καινοτόμων συγκοινωνιακών λύσεων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος σε πόλεις της Μεσογείου», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του προγράμματος MED OPERATIONAL PROGRAMME 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα Μελέτη Χαρίκλεια, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., διάρκειας έως τις 30-04-2019 και σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής, συνολικά δύο (2) ατόμων, ως εξής:

1 Άτομο με αντικείμενο έργου:

Συνεισφορά στην συγγραφή του σχεδίου μεταφοράς του έργου και ειδικότερα:

α) Στη σύνθεση και περιγραφή της συνολικής μεθοδολογικής προσέγγισης του έργου σχετικής με την επιλογή των λύσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και την μελέτη και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών ωφελειών τους για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος με χρήση του περιβαλλοντικού υπολογιστικού εργαλείου του έργου,

β) Στη συγγραφή πλαισίου για την χρήση των αποτελεσμάτων του έργου προς κεφαλαιοποίηση με έμφαση στην σύνταξη των όρων για την χρήση του περιβαλλοντικού υπολογιστικού εργαλείου του έργου μετά το πέρας αυτού.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του πακέτου εργασίας του έργου:

WP4: Transferring

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου

-Μεταπτυχιακός τίτλος με ειδίκευση σε θέματα Φυσικής Περιβάλλοντος ή σε συναφές αντικείμενο με τη φυσική περιβάλλοντος

– Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση σε θέματα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος ή σε συναφές αντικείμενο με το ατμοσφαιρικό περιβάλλον

– Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία τριών (3) ετών στην εφαρμογή αριθμητικών μοντέλων ποιότητας του αέρα ή / και στον υπολογισμό εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων.

– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2)

1 Άτομο με αντικείμενο έργου:

1) Συνεισφορά σε απολογιστική έκθεση για την χρήση του περιβαλλοντικού υπολογιστικού εργαλείου του έργου με σκοπό την μελέτη των ωφελειών για το ατμοσφαιρικό περιβάλλον των λύσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας με έμφαση στην σύνταξη οδηγιών προς χρήστες για τη εφαρμογή του εργαλείου για τον υπολογισμό των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και ανθρακικού αποτυπώματος από οδικές μεταφορές.

2) Συνεισφορά στην περιβαλλοντική αξιολόγηση των λύσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην Θεσσαλονίκη με έμφαση στην αξιολόγηση των επαγόμενων μεταβολών στις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα και στο ανθρακικό αποτύπωμα.

3) Συνεισφορά στον συντονισμό πακέτου εργασίας του έργου με έμφαση στην συλλογή και έλεγχο των παραδοτέων των εταίρων του έργου σχετικών με τις επιμέρους δράσεις τους για την μεταφορά του ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού υπολογιστικού εργαλείου του έργου σε ενδιαφερόμενους φορείς και στην σύνταξη απολογιστικής έκθεσης.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στα πλαίσια των εξής πακέτων εργασίας του έργου:

WP3: Testing

WP4: Transferring

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου

– Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Φυσικής Περιβάλλοντος ή σε συναφές αντικείμενο

-Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση σε θέματα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος ή σε συναφές αντικείμενο

-Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον υπολογισμό εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων ή/και στην χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

-Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2).

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους (υποβολή πρότασης-δήλωσης επισυνάπτεται) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής, 2ος όροφος, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Καθηγητής Δημήτριος Μελάς, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 149, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.

Ο φάκελος των προτάσεων θα πρέπει να έχει την ένδειξη: «Κωδικός έργου: 92811».

Κατά το χρονικό διάστημα από 30/07/2018 έως 17/08/2018, κατά το οποίο θα παραμείνουν κλειστές οι διοικητικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου, δεν θα κατατίθενται προτάσεις με φυσική παρουσία.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 998124 (για το αντικείμενο του έργου), (κ. Δ. Μελάς, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής) και στο τηλ.: 2310 994082-26-09 (για τη διαδικασία υποβολής πρότασης), (ΕΛΚΕ ΑΠΘ).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων:  έως και 23-08-2018, (14.00μ.μ.)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα  της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 11456/15-03-2018, (ΦΕΚ 776/Γ’/11-07-2018) Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ),  ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 7169.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr),  και στη συνέχεια να τα καταθέσουν σε φάκελο, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ της Προκήρυξης, στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 07496-99, (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10,                                 Ιωάννινα   Ηπείρου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-09-2018
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την Προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 780/Γ’/12-07-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Καρδιολογία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7462003, 210 7462052, (Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27,                                 Γουδή, Αθήνα).

Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, που εδρεύει στα Χανιά της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις αρ. πρωτ. 4122/30-03-2018 και 4124/30-03-2018, (ΦΕΚ 796/Γ’/17-07-2018) Προκηρύξεις, ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ),  δύο (2) ατόμων, ως εξής:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

1 Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Ανίχνευση και Εντοπισμός Ορυκτών με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία – Πετρολογία»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 7254.

και

1 Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και στο γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 7255.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28210-37657 της Γραμματείας της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-09-2018.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει Πατησίων 76, Αθήνα, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1443/02-03-2018, (ΦΕΚ 632/Γ’/05-06-2018) Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη

Μικροοικονομική».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 6815.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8203303 της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, e-mail: econ@aueb.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 25-08-2018.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει Πατησίων 76, Αθήνα, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1641/09-03-2018, (ΦΕΚ 632/Γ’/05-06-2018) Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ με έμφαση στα ψηφιακά μέσα».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 6826.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8203101 της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, e-mail: ikogia@aueb.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 25-08-2018.
Eυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων & των Πληροφοριών (ENISA), σύμφωνα με το Α.Π. 5063/11-07-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ                                       ΘΕΣΕΙΣ
ENISA/TA 45/AST/2018/06                                     Budget Coordinator (AST 7)
ENISA/TA 45/AST/2018/06-IAM                            Budget Coordinator –Inter agency Mobility                                                                                         (AST 6/AST 7)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

Πληροφορίες για την ανωτέρω Προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-08-2018, (16.00μ.μ. ώρα Ελλάδας)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 4777/02-07-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
eu-LISA/18/CA/FGIV/6.1 Ιnformation Security Officer

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

eulisa-RECRUITMENT@eulisa.europa.eu

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-08-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 17 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για τις εκπαιδευτικές – διδακτικές ανάγκες των Τομέων του Τμήματος Νομικής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ), συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων, ως εξής:

Α)ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2 Καθηγητές Ποινικού Δικαίου, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 8ο Εξάμηνα

2 Καθηγητές Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο Εξάμηνα

1 Καθηγητής Εγκληματολογίας – Ανακριτικής – Σωφρονιστικής, 2ο, 3ο Εξάμηνα

Β)ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1 Καθηγητής Αστικού Δικαίου, 1ο,2ο,3ο,5ο,6ο,7ο,8ο Εξάμηνα

1 Καθηγητής Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 5ο,6ο,7ο,8ο Εξάμηνα

1 Καθηγητής Ιστορίας του Δικαίου, 1ο,2ο,3ο,6ο Εξάμηνα

Γ)ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

4 Καθηγητές Δημοσίου Δικαίου, 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο  Εξάμηνα

Δ)ΤΟΜΕΑΣ  ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1 Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου, 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο  Εξάμηνα

1 Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, 2ο, 3ο, 4ο Εξάμηνα

Ε)ΤΟΜΕΑΣ  ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 Καθηγητής  Δικαίου Ε.Ε., 2ο, 3ο Εξάμηνα

1 Καθηγητής  Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, 2ο, 3ο Εξάμηνα

1 Καθηγητής  Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, 4ο, 7ο, Εξάμηνα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (με πλήρη στοιχεία διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail) και όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα κληθούν για συνέντευξη σε ημερομηνία η οποία θα τους κοινοποιηθεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Πληροφορίες στα τηλ.: 25310 39897 και 25310 39894.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Καλλιθέα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 74454/27-07-2018, (ΦΕΚ 814/Γ’/19-07-2018) Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ),  ενός (1) ατόμου, ως εξής:

 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

1Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση Δεδομένων».

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 7319

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 9549402 & 210 9549444 (10.00π.μ.-14.00μ.μ.), email: itsec@hua.gr

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 821/Γ’/20-07-2018 προκήρυξη του ΦΕΚ ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ), συνολικά δύο (2) ατόμων, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Α)ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρονικά ισχύος».

ΑΔΑ: 6ΦΜΙ46ΨΖΥ1-60Ι, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 7269

 Β)ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάκτηση Πληροφοριών, Βάσεις Δεδομένων».

ΑΔΑ: 7ΔΦ046ΨΖΥ1-ΕΚ4, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 7270

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr),  και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

 Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών

Υπολογιστών: στο τηλ. 25410 79018.

           (ταχ. διεύθυνση:  Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη, Ανατ. Μακεδονία-Θράκη).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 3220 (ΦΕΚ 830/Γ’/24-07-2018) Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ),  ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 Καθηγητής Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Λογιστική».

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 7275

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)

 Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο

τηλ.: 210 8203375 e-mail: ode@aueb.gr

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 3222 (ΦΕΚ 830/Γ’/24-07-2018) Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ),  ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων».

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 7276

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)

 Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο

τηλ.: 210 8203375, e-mail: ode@aueb.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που εδρεύει στον Πειραιά της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 20184843/26-07-2018 (ΦΕΚ 829/Γ’/24-07-2018) Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ),  ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αξιολόγηση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 7283, (ΑΔΑ: ΨΥΨΛ469Β7Τ-Χ7Κ).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)

 Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στο τηλ.: 210 4142300.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 10 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ),  συνολικά δέκα (10) ατόμων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

α)ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

1Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διαφορική Γεωμετρία».

 ΦΕΚ Δημοσίευσης: 802/19-7-2018 τ. Γ΄, ΑΔΑ: ΩΞΖΡ469Β7Θ-8ΓΧ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7298

 2)ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

β)ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρονική με έμφαση στο υλικό».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 802/19-7-2018 τ. Γ΄, ΑΔΑ: ΩΖΔ0469Β7Θ-Μ25                                               

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7299

 Β) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

α)ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

1Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Εμβιομηχανική και Βιοϋλικά για εφαρμογές Βιοϊατρικής Τεχνολογίας».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 802/19-7-2018 τ. Γ΄, ΑΔΑ: 69ΞΜ469Β7Θ-ΝΧΡ                                               

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7300

 1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αντοχή Υλικών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 802/19-7-2018 τ. Γ΄, ΑΔΑ: ΩΨ7Ω469Β7Θ-4Ξ6                                                               

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7301

 β)ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Στοιχεία Μηχανών-Τριβολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 802/19-7-2018 τ. Γ΄, ΑΔΑ: Ω3ΠΑ469Β7Θ-ΙΒ6                                                                 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7302

 2)ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ Β’ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ

1Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Νέες Ενεργειακές Χημικές Τεχνολογίες».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 815/19-7-2018 τ. Γ΄, ΑΔΑ: 6Δ8Ω469Β7Θ-ΣΒ4                                 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7303

 Γ) ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαιδευτική Ψυχολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 815/19-7-2018 τ. Γ΄, ΑΔΑ: 61ΝΧ469Β7Θ-3ΡΞ                                 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7306

 2)ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 802/19-7-2018 τ. Γ΄, ΑΔΑ: 6Μ5Ν469Β7Θ-Ξ15                

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7307

 Δ)ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 802/19-7-2018 τ. Γ΄, ΑΔΑ: 63Ξ1469Β7Θ-ΡΔΡ                 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7310

 2)ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Ιστορία – Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 802/19-7-2018 τ. Γ΄, ΑΔΑ: ΩΡΟΙ469Β7Θ-3Ε8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 7311

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων:

1)Μαθηματικών:  τηλ.: 2610 996747,2610 996748,2610 996749 & 2610 996750

e-mail: secr-math@math.upatras.gr

Iστότοπος: www.math.upatras.gr 

  2)Φυσικής : τηλ.: 2610 996061, 2610 996072 & 2610 996073.

e-mail: secrphysics@upatras.gr

Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr  

 3)Μηχανολόγων και  Αεροναυπηγών Mηχανικών:  τηλ.: 2610 969400, 2610 969402 & 2610 969403

e-mail: secretar@mech.upatras.gr

Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr 

 4)Χημικών Μηχανικών,: τηλ.: 2610 969500-503

e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr,

Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr

 5) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 

τηλ.: 2610 997672 & 2610 969310

e-mail: graecedu@upatras.gr,

Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr

 6) Φιλολογίας:  τηλ.: 2610 969312, 2610 969324, 2610 969361 & 2610 969234

e-mail: philsec@upatras.gr

Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr

 7)Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο):

τηλ.: 26410 74121, 26410 74108 & 26410 74109

e-mail: askepeta@upatras.gr

Ιστότοπος: www.deapt.upatras.gr

 8)Οικονομικών Επιστημών: τηλ.: 2610 996270, 2610 969962 & 2610 969983.

e-mail: econ-secr@upatras.gr

Ιστότοπος: www.econ.upatras.gr  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, που εδρεύει στα Τρίκαλα της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Εφορείας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΥΕ Καθαριότητας, Αρχαιολογικοί Χώροι, Μνημεία Τρικάλων και Γραφεία της Εφορείας, Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Δ. Καλαμάτα 3, Τ.Κ. 421 31, Τρίκαλα Θεσσαλίας, (υπόψη κ.κ. Μαρίας Θεοφάνους και Φωτεινής Μαντζάνα).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24310 76647.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από 30-07-2018 έως και  08-08-2018

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 18663/3.4.2018 Προκήρυξη, ΦΕΚ 814/Γ’/19-07-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ),  ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»

1Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εγκαταστάσεις Ισχυρών  Ρευμάτων και Υψηλών Τάσεων».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)

 Πληροφορίες στη Γραμματεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο τηλ.: 210 7723997.

Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, που εδρεύει στα Κουνουπιδιανά της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 6098/23-07-2018 Προκήρυξη (Α.Π. 4122/30-03-2018 & 4124/30-03-2018), ΦΕΚ 796/Γ’/17-07-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ),  συνολικά δύο  (2) ατόμων, ως εξής:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

1Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία – Πετρολογία»

ΑΡΡ 7254

 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων»

ΑΡΡ 7255

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»:

https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Πρόσληψη Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ), (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ)

Ο Eκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA), σύμφωνα με το Α.Π. 5000/09-07-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε θέματα έρευνας του ανωτέρω Οργανισμού για την  προκήρυξη με στοιχεία: ΕRCEA/SNE/167/2018.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, τα απαιτούμενα έγγραφα και την ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.: admin@rp-grece.be το αργότερο μέχρι τις 02-08-2018, δεδομένου ότι, οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της ΜΕΑ στην ΕΕ.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://erc.europa.eu/about-erc/careers

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-08-2018 (νέα προθεσμία)

aftodioikisi.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.