Κυριακή, Ιανουάριος 20, 2019

Δύο προσλήψεις στο Ειδικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Αγρινίου «Μαρία Δημάδη»

epi-eidiko-dimotiko-dimadi
Όπως γνωστοποίησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνέχεια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΔΑ: 6Τ594653ΠΣ-95Ζ), η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας στις 03-01-2018 και αφορά στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου Δ.Ε ειδικότητας Οδηγών σχολικών λεωφορείων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και ενός (1) ατόμου Δ.Ε. ειδικότητας Συνοδών, πλήρους απασχόλησης, και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2018, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ειδικού Δημ. και Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (δ. Αγρινίου) του νομού Αιτωλοακαρνανίας, ενημερώνουμε ως εξής:

Α) Προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Παρασκευή 05-01-2018 και λήγει τη Δευτέρα 15-01-2018, δηλαδή από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο (εφημερίδες Συμπολιτεία και Συνείδηση νομού Αιτωλοακαρνανίας και Γνώμη νομού Αχαΐας /ημερ/νία δημοσίευσης, 04-01-2018) και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Τόσο η ημέρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και η καταληκτική, πρέπει να είναι εργάσιμες.

Agriniowebradio.gr: Ενημέρωση και μουσική όπως θα ήθελες ν΄ακούς

Β) Συμπλήρωση – αναζήτηση εντύπου αίτησης και τρόποι υποβολής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α και Σκαγιοπουλείου 1, Τ.Κ.: 262 22 – Πάτρα, υπόψη κας Τόλια Κυριακής (τηλ. επικοινωνίας: 2610 362417). Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης: α) στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα στη διαδρομή http://pdede.sch.gr/new/index.php/anak-pde/item/11336-a, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.