Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, 2021

Για δικαίωση κάνει λόγο η Μητρόπολη Ναυπάκτου με το γκρέμισμα του νεοκλασσικού

Για δικαίωση κάνει λόγο η Μητρόπολη Ναυπάκτου με το γκρέμισμα του νεοκλασσικού

mitropoli nafpaktou
Την ικανοποίησή της εκφράζει η Μητρόπολη Ναυπάκτου με ανακοίνωσή της για την κατεδάφιση του νεοκλασσικού κτηρίου στο οικόπεδο Παπαχαραλάμπους.Η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Ναυπάκτου για το θέμα:

Ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Δημητρίου καί Βασιλικῆς Παπαχαρα­λά­μπους, ὕστερα ἀπό μερικά τοπικά δημοσιεύματα, θά ἤθελα νά ἐνημερώσω τούς ἐνδιαφερομένους γιά τίς ἐξελίξεις στό οἰκόπεδο τοῦ Ἱδρύματος στήν Ναύπακτο, ὅπου ὑπάρχει καί ἡ οἰκία τοῦ Ἱδρυτοῦ.

Ἡ κατεδάφιση τῆς παλαιᾶς οἰκίας στό οἰκόπεδο πού ἦταν ἑτοιμόρροπη, εἶναι τό τέλος προσπαθειῶν 18 ἐτῶν μέ τήν βοήθεια τῶν κατά καιρούς μελῶν τοῦ Ἱδρύματος, ἀλλά καί ἀρχή τῆς ὁριστικῆς ἐπίλυσης τοῦ θέματος.

Ἤδη ἀπό τό 1999 ξεκίνησε ἡ ἀλληλογραφία μέ τίς ἑκάστοτε Δημοτικές Ἀρχές καί ἐπειδή δέν ὑπῆρξαν οὐσιαστικά ἀποτελέσματα, τό 2005 ὑποβάλαμε ὡς Ἵδρυμα προσφυγή στό Διοικητικό Πρωτοδικεῖο Μεσολογγίου, ζητώντας τήν ἄρση τῆς ρυμοτομικῆς ἀπαλλοτρίωσης στό οἰκόπεδο τοῦ Ἱδρύματος.

Εἶχε μέν τό οἰκόπεδο δεσμευθῆ ἀπό τό 1937 ὡς πλατεία, χωρίς ὅμως νά ἀποζημιωθῆ τό Ἵδρυμα, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀνήκη μέν στό Ἵδρυμα, ἀλλά νά μήν μπορῆ νά γίνη καμμία παρέμβαση στό οἰκόπεδο ὡς δεσμευμένο.

Ἑπομένως, ἡ κατεδάφιση τῆς ἑτοιμόρροπης παλαιᾶς οἰκίας ἦταν τό τέλος ὅλων αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν, ἀλλά ἀπό δῶ καί πέρα θά πρέπει νά γίνουν ἄλλες ἐνέργειες προκειμένου νά δοθῆ ὁριστική λύση.

Συγκεκριμένα:

 1. Πρέπει νά γίνη ἀποχαρακτηρισμός καί διαμόρφωση τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου καί ἀποδέσμευση τοῦ οἰκοπέδου, δηλαδή νά ἐφαρμοσθῆ ἡ ἀπόφαση τοῦ Τριμελοῦς Διοικητικοῦ Πρωτοδικείου πού λήφθηκε τό 2010.
 2. Πρέπει νά ἐπέλθη συμφωνία μεταξύ Ἱδρύματος καί Δήμου Ναυπακτίας γιά τήν μακροχρόνια μίσθωση τοῦ οἰκοπέδου ἀπό τόν Δῆμο μέ συγκεκριμένο μίσθωμα, προκειμένου νά μπορῆ τό Ἵδρυμα νά ἱκανοποιῆ τούς κοινωφελεῖς σκοπούς του.
 3. Ἡ συμφωνία πού θά γίνη πρέπει νά ἐγκριθῆ ἀπό τήν Διεύθυνση Ἐθνικῶν Κληροδοτημάτων τῆς Περιφερείας Δυτικῆς Ἑλλάδος.

Ἐάν δέν εὐοδωθοῦν τά τρία αὐτά στάδια, τό θέμα δέν θά λυθῆ οὐσιαστικά γιά τήν ὠφέλεια τῶν κατοίκων τῆς πόλεώς μας.

Εἶμαι ὑποχρεωμένος χάριν τῆς ἀληθείας καί τῆς ἱστορίας νά τονίσω ὅτι τώρα ἀρχίζουν νά καρποφοροῦν οἱ κόποι τούς ὁποίους καταβάλαμε γιά 18 χρόνια, μαζί μέ τούς συνεργάτες μου. Ὅσοι ἔχουν εὐαισθησία, εἰλικρίνεια καί εἶναι τίμιοι μέ τόν ἑαυτό τους πρέπει νά ἀναγνωρίσουν αὐτές τίς μακροχρόνιες προσπάθειες.

Ἐπισυνάπτεται ἕνα σύντομο ἱστορικό τῆς ὑποθέσεως αὐτῆς, χάριν τῆς ἀληθείας.

Ὁ Μητροπολίτης καί Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος

† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

Ιστορικό περί τοῦ οἰκοπέδου τοῦ Ἱδρύματος Δημητρίου καί Βασιλικῆς Παπαχαραλάμπους

 1. Τό οἰκόπεδο ἐκτάσεως 1582,55 τ.μ., κείμενο στήν Ναύπακτο μεταξύ τῶν ὁδῶν Καρακουλάκη καί Β.Ε. Πλαστήρα, ἐντός τοῦ ὁποίου βρίσκονται οἱ δύο οἰκίες τοῦ Ἱδρυτοῦ τοῦ Ἱδρύματος Δημητρίου Παπαχαραλάμπους, δεσμεύθηκε τό ἔτος 1937 ἀπό τόν Δῆμο Ναυπάκτου γιά χρήση πρασίνου-πλατείας. Ὅμως ποτέ ὁ Δῆμος δέν ἀποζημίωσε τό Ἵδρυμα, ὅπως εἶχε νόμιμη ὑποχρέωση νά πράξη. Αὐτό εἶχε ὡς συνέπεια τό οἰκόπεδο νά μήν μπορῆ νά ἀξιοποιηθῆ οὔτε ἀπό τόν Δῆμο οὔτε ἀπό τό Ἵδρυμα.
 2. Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, μετά τήν ἐνθρόνισή του στήν Ἱερά Μητρόπολη καί τήν ἀνάληψη τῆς προεδρίας τοῦ Ἱδρύματος ἐντόπισε τό θέμα καί ὅτι ἔπρεπε νά δοθῆ μιά λύση. Ὁ Μητροπολίτης ἀπέστειλε τό ὑπ’ ἀριθμ. 35/14-6-1999 ἔγγραφο στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, Διεύθυνση Ἐθνικῶν Κληροδοτημάτων καί τό Ὑπουργεῖο μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 10633227/2794/Β0011/16-7-1999 ἔγγραφό του ἀπάντησε ὅτι ἐπειδή τό ἐν λόγῳ οἰκόπεδο ἔχει δεσμευθῆ ἀπό τόν Δῆμο γιά δημιουργία χώρου πρασίνου-πλατείας, ἀλλά δέν ἔχει καταβληθῆ στό Ἵδρυμα ἡ σχετική ἀποζημίωση, τό Ἵδρυμα ἔχει τό δικαίωμα νά ζητήση τόν ἀποχαρακτηρισμό τοῦ ἀκινήτου γιά νά προστατευθοῦν τά συμφέροντά του. Συγχρόνως ἐπεσήμανε «ὅτι σέ καμμία περίπτωση δέν εἶναι δυνατή ἡ παραχώρηση τοῦ ἀκινήτου στόν Δῆμο, παρά μόνον ἄν αὐτό ἐπιτραπῆ μέ ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, κατόπιν σχετικῆς αἰτήσεως τοῦ Ἱδρύματος».
 3. Τό Ἵδρυμα μέ πρόταση τοῦ Προέδρου του ἀπέστειλε στόν Δῆμο Ναυπάκτου τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 32/5-10-1999 ἔγγραφο, διά τοῦ ὁποίου ἀνακοίνωνε τήν ἀπόφασή του νά μή προχωρήση τό Ἵδρυμα σέ αἴτηση ἐνώπιον τοῦ Διοικητικοῦ Πρωτοδικείου Μεσολογγίου γιά ἀποχαρα­κτηρισμό οἰκοπέδου, ἀλλά «ὁ Δῆμος νά ἀναλάβη τήν ὑποχρέωση νά καταβάλη στό Ἵδρυμα κάθε ἔτος συμπεφωνημένο ποσό τῆς ἀποζη­μίωσης καί μέχρι τῆς ὁριστικῆς ἀποπληρωμῆς του, μέ τελικό σκοπό τήν δημιουργία πρασίνου καί παιδικῆς χαρᾶς».
 4. Ὁ Δῆμος Ναυπάκτου μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 188/1999 ἀπόφασή του ἀποδέχθηκε τήν πρόταση τοῦ Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος καί ἀποφάσισε ὅτι τό ποσόν πού θά καταβάλλη κάθε ἔτος στό Ἵδρυμα γιά τήν ἀποζημίωση θά εἶναι σύμφωνο μέ τίς ἀντικειμενκές ἀξίες πού ἰσχύουν γιά τό συγκεκριμένο οἰκοδομικό τετράγωνο.
 5. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 4/9-2-2000 ἔγγραφό του πρός τόν Δῆμο παρακαλοῦσε νά τοῦ γνωρίση τήν ἀντικειμενική ἀξία τοῦ οἰκοπέδου, καθώς καί τίς συγκεκριμένες προτάσεις τοῦ Δήμου γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά γινόταν ἡ ἀποζημίωση, ὥστε νά ἀποφασίση τό Ἵδρυμα καί ἡ ἀπόφασή του νά ἀποσταλῆ στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν – Διεύθυνση Κληροδοτημάτων πρός ἔγκριση.
 6. Ὁ Δῆμος Ναυπάκτου ἀπέστειλε στό Ἵδρυμα τήν ὑπ’ ἀριθμ. 71/2001 ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, μέ τήν ὁποία ἐγκρίνει τήν ἀντικειμενική ἀξία τοῦ ἐν λόγῳ οἰκοπέδου «ἰδιοκτησίας Ἱδρύματος Βασιλικῆς καί Δημητρίου Παπαχαραλάμπους» «μέ τούς ἰσχύοντες σήμερα ὅρους δόμησης, ἡ ὁποία ἀνέρχεται στό ποσόν τῶν 49.223.635 δρχ.!!».
 7. Τό Ἵδρυμα μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 40/6-7-2001 διαβιβαστικό του πρός τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν – Διεύθυνση Κληροδοτημάτων ὑπέβαλε τήν ἀπόφαση τοῦ Ἱδρύματος, πού περιεῖχε τρεῖς συγκεκριμένες προτάσεις γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τήν παραχώρηση τοῦ οἰκοπέδου στόν Δῆμο Ναυπακτίας.
 8. Τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν – Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 1066901/7670/Β0011/7-11-2001 ἔγγραφό του κατηγορη­ματικά ἐπισημαίνει ὅτι τό ἀκίνητο αὐτό «τελεῖ ὑπό τόν ὅρο τοῦ ἀναπαλλοτρίωτου» καί ὅτι δέν μπορεῖ τό Ἵδρυμα νά τό παραχωρήση στόν Δῆμο, ἄν δέν ἐκδοθῆ ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν. Πάντως ἡ ὁποιαδήποτε παραχώρηση «πρέπει νά ἀποζημιωθεῖ μέ τήν ἀγοραία ἀξία του» καί ὄχι τήν ἀντικειμενική ἀξία.
 9. Τό Ἵδρυμα μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 24/21-3-2002 ἔγγραφό του, ἀπέστειλε στόν Δῆμο Ναυπακτίας τό ὡς ἄνω ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν – Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων καί ζητοῦσε «προκειμένου νά ἀποφασίσουμε γιά τήν κατάθεση αἰτήσεως στό Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν, ἀναμένουμε ἀπό σᾶς νά μᾶς ἀπαντήσετε ἐάν ὁ Δῆμος προτίθεται νά ἀποζημιώση τό ἀκίνητο αὐτό μέ τήν ἀγοραία ἀξία του». Αὐτό ἔγινε γιατί εἶχαν ληφθῆ προηγούμενες ἀποφάσεις γιά τήν ἀποζημίωση μέ ἀντικειμενικές ἀξίες. Σέ περίπτωση πού μᾶς δήλωναν ὅτι δέν μποροῦσαν νά τό ἀποζημιώσουν, θά ὑποβάλλαμε αἴτηση στό Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν γιά παραχώρηση τοῦ οἰκοπέδου στόν Δῆμο. Δέν λάβαμε καμμία ἀπάντηση.
 10. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐγκατάστασης νέας Δημοτικῆς Ἀρχῆς τόν Ἰανουάριο τοῦ 2003, ἐνημέρωσε μέ τήν ἀπό 31-1-2003 ἐπιστολή του τόν Δήμαρχο γιά ὅλα τά ἐκκρεμῆ θέματα τῶν Ἱδρυμάτων. Γιά τήν ὑπόθεση τοῦ συγκεκριμένου οἰκοπέδου ἀφοῦ ἐνημέρωνε γιά τήν μέχρι τότε πορεία τοῦ θέματος, κατέληγε: «’Επειδή ἔχει παρέλθει χρόνος ἄνω τῆς εἰκοσαετίας ἀπό τήν ἰσχύ τοῦ Ρ.Σ. ὁ Δῆμος θά πρέπει νά ἀποζημιώση τήν ὅλη ἔκταση βάσει ἀγοραίων ἀξιῶν ἤ σέ ἀδυναμία ἀποζημιώσεως τό Ἵδρυμα θά προβῆ στόν ἀποχαρακτηρισμό τῆς ἐκτάσεως. Τό Ἵδρυμα ἐπιφυλάσσεται γιά κάθε νόμιμο δικαίωμά του».
 11. Ἐπειδή γιά ὀκτώ μῆνες δέν ὑπῆρξε ἀπάντηση καί ἐπειδή παρά τίς προφορικές συζητήσεις δέν ἐλήφθη καμμία ἀπάντηση-πρόταση, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος μέ ἐπιστολή του στόν Δήμαρχο καί τόν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ναυπάκτου, μέ ἡμερομηνία 29-9-2003, ζήτησε νά τεθῆ τό θέμα τό συντομότερο δυνατόν στό Δημοτικό Συμβούλιο, ὅπως καί τά ζητήματα τῶν ὑπολοίπων Ἱδρυμάτων, καί νά ληφθοῦν οἱ σχετικές ἀποφάσεις, ὥστε τό Ἵδρυμα νά ἀποφασίση σχετικῶς καί ἡ ἀπόφαση νά σταλῆ στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν – Διεύθυνση Ἐθνικῶν Κληροδοτημάτων γιά ἔγκριση.
 12. Ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 12554/22-10-2003 ἔγγραφό του γιά τό συγκεκριμένο θέμα δεσμεύθηκε ὅτι «σκοπεύουμε νά τό ἀποζημιώσουμε μέ τόν τρόπο πού ὁρίζει ὁ νόμος καί νά ἀνακαινίσουμε τά δύο μικρά σπίτια πού ὑπάρχουν μέσα, ἀξιοποιώντας τα, τό μέν πρῶτο γιά πολιτιστικά ἤ γιά κάποιο ἀπό τά προγράμματα πού ἔχουμε ζητήσει ἀπό τήν Περιφέρεια γιά κοινωνικούς σκοπούς, μέσῳ τῆς Ἀναπτυξιακῆς τοῦ Δήμου Ναυπάκτου, τό δέ δεύτερο ἐνδεχομένως γιά τόν ἴδιο λόγο ἤ γιά χῶρο ὅπου θά προβάλλονται καί θά γίνονται γνωστοί στό κοινό ὅλοι οἱ εὐεργέτες τοῦ Δήμου μας».
 13. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος μέ τήν ἀπό 30-10-2003 ἐπιστολή του πρός τόν Δήμαρχο Ναυπάκτου ζητοῦσε, πέρα ἀπό τίς προθέσεις του γιά ὅλα τά ἐκκρεμῆ θέματα καί γιά τό συγκεκριμένο, θά πρέπει τό συντομώτερο δυνατόν νά ἀποσταλοῦν συγκεκριμένες ἀποφάσεις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.
 14. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος, ἐπειδή ἀπό πλευρᾶς τοῦ Δήμου ὑπῆρχε ἀδράνεια ἤ ἀδυναμία ἀποζημίωσης, χωρίς αὐτό νά ἀναφέρεται εἰλικρινῶς, τόν Ἰούνιο τοῦ 2004 ζήτησε ἀπό τόν Δῆμο νά ἐνημερώση αὐτοπροσώπως τό Δημοτικό Συμβούλιο γιά ὅλα τά ἐκκρεμῆ θέματα τῶν Ἱδρυμάτων – Κληροδοτημάτων. Τό θέμα εἰσήχθη στό Δημοτικό Συμβούλιο, ὁ Πρόεδρος Μητροπολίτης παρέστη σέ αὐτό καί τό ἐνημέρωσε. Σχετικά μέ τό οἰκόπεδο ἐπισήμανε ὅτι ἐάν μέχρι τόν Σεπτέμβριο ἤ τό πολύ τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2004 δέν ἔβλεπε κάποια ἐξέλιξη στό θέμα, τότε θά ἦταν ὑποχρεωμένος νά εἰσηγηθῆ στό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος τήν ὑποβολή αἰτήσεως ἀποχαρακτηρισμοῦ τοῦ ἀκινήτου. Ἀπό τό Δημοτικό Συμβούλιο δόθηκαν οἱ ἴδιες διαβεβαιώσεις.
 15. Τελικῶς, ἀφοῦ παρῆλθε ἡ προθεσμία καί ἔγινε ἀντιληπτό ὅτι δέν δινόταν κάποια λύση ἀπό τόν Δῆμο, τό Ἵδρυμα ὑπέβαλε τήν ἀπό 15-3-2005 αἴτησή του στήν Νομαρχιακή Αὐτοδιοίκηση Αἰτωλοακαρνανίας, στήν Διεύθυνση Πολεοδομίας μέ ἀριθμό Πρωτ. 848/15-3-2005 καί ζητοῦσε τήν ἄρση τῆς δέσμευσης τῆς οἰκοπεδικῆς ἐκτάσεως τοῦ Ἱδρύματος διά τοῦ ἀποχαρακτηρισμοῦ αὐτῆς ὡς κοινοχρήστου χώρου πράσινου – πλατείας.
 16. Ἡ Νομαρχιακή Αὐτοδιοίκηση Αἰτωλοακαρνανίας (Διεύθυνση Πολεοδομίας) μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. 844/24-5-2005 ἔγγραφό της ἀρνήθηκε νά προβῆ στήν ἄρση τῆς ρυμοτομικῆς αὐτῆς ἀπαλλοτρίωσης καί στόν ἀποχαρακτηρισμό τοῦ ἀκινήτου μέ τήν αἰτιολογία ὅτι σύμφωνα μέ τήν ἰσχύουσα νομοθεσία δέν ἐπιτρέπεται τροποποίηση σχεδίου πόλεως πού ἐπιφέρει μείωση τῆς ἐπιφάνειας τῶν κοινόχρηστων χώρων, ἐκτός ἐάν ἡ μείωση γίνεται σέ συμμόρφωση ἀπόφασης ἁρμοδίου δικαστηρίου γιά τήν ἄρση τῆς ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτρίωσης. Προφανῶς μᾶς παρέπεμπε στήν ὑποβολή αἰτήσεως στό Διοικητικό Πρωτοδικεῖο Μεσολογγίου.
 17. Τό Ἵδρυμα, ἐπειδή κατά τά ἀνωτέρω ἐκτεθέντα, φαινόταν ὅτι ὁ Δῆμος Ναυπάκτου δέν εἶχε διάθεση νά προχωρήση σέ ἐπίλυση τοῦ θέματος, καί ἐπειδή ἡ Νομαρχιακή Αὐτοδιοίκηση Αἰτωλοακαρνανίας (Διεύθυνση Πολεοδομίας) ἐμμέσως πλήν σαφῶς προέτρεπε τό Ἵδρυμα σέ ἐπίλυση τοῦ θέματος δικαστικῶς, μέ ἀπόφασή του ὑπέβαλε προσφυγή τήν 12-6-2005 πρός τό Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικεῖο Μεσολογγίου, κατά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 848/24-5-2005 ἐγγράφου τῆς Νομαρχιακῆς Αὐτοδιοίκησης Αἰτωλοακαρνανίας (Διεύθυνση Πολεοδομίας) καί ζητοῦσε τήν ἀκύρωση τῆς ἀρνήσεώς της «νά ἄρει ρυμοτομική ἀπαλλοτρίωση σέ οἰκοπεδική μας ἔκταση».
 18. Τό Διοικητικό Πρωτοδικεῖο Μεσολογγίου συνεδρίασε στίς 21 Σεπτεμβρίου 2010 καί ἐξέδωσε τήν ὑπ’ ἀριθμ. 267/2010 ἀπόφασή του, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε τήν 22-12-2010 καί μέ τήν ὁποία δέχεται τήν προσφυγή τοῦ Ἱδρύματος, ἀκυρώνει τήν ὡς ἄνω ἀρνητική ἀπάντηση τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Τμήματος Πολεοδομικῶν Σχεδίων τῆς Διεύθυνσης Πολεοδομίας τῆς Νομαρχιακῆς Αὐτοδιοίκησης Αἰτωλοακαρνανίας στό αἴτημα τοῦ Ἱδρύματος γιά τήν ἄρση τῆς ρυμοτομικῆς ἀπαλλοτρίωσης πού ἐπιβλήθηκε μέ τό Β.Δ. τῆς 22-8-1937 καί «ἀναπέμπει τήν ὑπόθεση στήν Διοίκηση, προκειμένου αὐτή νά ἄρει τήν ἐπίμαχη ἀπαλλοτρίωση, μέ σχετική τροποποίηση τοῦ οἰκείου ρυμοτομικοῦ σχεδίου».
 19. Ἡ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ἀπεστάλη στόν Δῆμο Ναυπακτίας καί ὁ Δήμαρχος συζήτησε μέ τόν Πρόεδρο τό θέμα. Ὑπῆρχε ἡ ἄποψη νά ἀπαλλοτριωθῆ ἐκ νέου τό ἀκίνητο μέ ἀπόφαση τοῦ Δήμου, ἀλλά μέ τήν ἄμεση κατάθεση στό Ἵδρυμα τῆς προσήκουσας ἀποζημίωσης, ὅπως προβλέπει ὁ νόμος. Ἐπεδίωκε δέ ὁ Δήμαρχος νά ἐντάξη τό θέμα αὐτό στό «Πράσινο Ταμεῖο», ἀλλά ἡ προσπάθεια αὐτή δέν τελεσφόρησε.
 20. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος, μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 16/25-7-2014 ἔγγραφό του πρός τόν Δήμαρχο Ναυπάκτου ζήτησε τήν συμμόρφωση τοῦ Δήμου στό διατακτικό τῆς δικαστικῆς ἀπόφασης καί τήν ἄρση τῆς ἐπιβληθείσης ρυμοτομικῆς ἀπαλλοτρίωσης ἐπί τοῦ ἀκινήτου τοῦ Ἱδρύματος, ἀποδεσμεύοντας αὐτό μέ σχετική τροποποίηση τοῦ ἐγκεκριμένου ρυμοτομικοῦ σχεδίου.
 21. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος, μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 45/9-12-2014 πρός τόν Δήμαρχο Ναυπακτίας διαβίβασε τό ἀπόσπασμα τοῦ Πρακτικοῦ τοῦ Ἱδρύματος στίς 27-11-2014 μέ τό ὁποῖο τόν ἐνημερώνει ὅτι ἐλήφθη ἀπόφαση «ὁ Δῆμος Ναυπακτίας νά ἄρει τήν ἀπαλλοτρίωση ἐπί τοῦ ἀκινήτου καί νά τροποποιήσει τό οἰκεῖο ρυμοτομικό σχέδιο, καθώς ἐπίσης νά γίνει σύναψη χρησιδανείου (μακροχρόνια μίσθωση) γιά τήν ἀξιοποίηση καί χρήση τοῦ οἰκοπέδου ἀπό τόν Δῆμο, μόνο ὡς χῶρο πρασίνου, ἀποζημιώνοντας τό Ἵδρυμα εἴτε μέ μίσθωμα, εἴτε μέ ἄλλον τρόπο, ὥστε νά συντελέσει ἡ χρήση τοῦ οἰκοπέδου στήν τελική ὠφέλεια τῶν πολιτῶν τῆς Ναυπάκτου».
 22. Πέραν τῶν κατά καιρούς ἐγγράφων πού ἀναφέρθησαν πιό πάνω, ὑπῆρξαν πολλές προφορικές παρεμβάσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Προέδρου στούς ἑκάστοτε Δημάρχους γιά τήν ἐπίλυση τοῦ θέματος καί δίνονταν ὑποσχέσεις, πού δέν ὑλοποιοῦνταν.
 23. Ἐστάλη ἀπό τό Ἵδρυμα, ὕστερα ἀπό ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. (2/2017) τό ἀπό 21-7-2017 ἔγγραφό της πρός τήν Πολεοδομία (Τμῆμα ΥΔΟΜ) Ναυπάκτου μέ τό ὁποῖο ζητοῦσε τήν αὐτοψία καί τόν χαρακτηρισμό τῶν κτισμάτων, ἐκτός τῆς οἰκίας Παπαχαραλάμπους, πού βρίσκονταν στό οἰκόπεδο.
 24. Ἡ Πολεοδομία (Τμῆμα ΥΔΟΜ) Ναυπάκτου μέ τήν ἀπό 31-7-2017 «Ἔκθεση ἐπικινδύνου κτίσματος» ἔκρινε ὡς ἐπικίνδυνο τό κτίσμα γιά τήν ἀσφάλεια τῶν περιοίκων καί ἔδιδε προθεσμία 10 ἡμερῶν στό Ἵδρυμα «νά προβεῖτε σέ ἐργασίες κατεδάφισης τῆς ἀνωτέρω κατασκευῆς πρός ἄρση κινδύνου αὐτοῦ τοῦ ὁποίου εἶστε φερόμενος ἰδιοκτήτης».
 25. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. 26/8-8-2017 ἔγγραφό του πρός τόν Δῆμο Ναυπακτίας ἀπέστειλε τήν ἀπόφαση Πολεοδομίας Ναυπάκτου μέ παράκληση «γιά τήν ἀνάληψη ἀπό τόν Δῆμο Ναυπακτίας τῆς κατεδάφισης καί τῆς ἀποκομιδῆς τῶν μπαζῶν», γιά τήν λήψη τῶν ἀπαραιτήτων μέτρων ἀσφαλείας, γιά τήν ἐνημέρωση πρός τό Ἵδρυμα, τήν μηχανικό, «καί τούς ἐμπλεκομένους φορεῖς, ἄν εἶναι ἀπαραίτητο».
 26. Τό πρωΐ τῆς 10ης Αὐγούστου ἡ τεχνική Ὑπηρεσία τοῦ Δήμου μέ τά μηχανήματά της προέβησαν στήν κατεδάφιση τοῦ ἑτοιμόρροπου κτίσματος στό οἰκόπεδο τοῦ Ἱδρύματος.
 27. Οἱ ἑπόμενες κινήσεις θά πρέπει νά εἶναι:

α) Νά γίνη ἀποχαρακτηρισμός καί τροποποίηση τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου. β) Νά ἐπέλθη συμφωνία μεταξύ Ἱδρύματος καί Δήμου Ναυπακτίας γιά τήν μακροχρόνια μίσθωση τοῦ οἰκοπέδου ἀπό τόν Δῆμο μέ συγκεκριμένη ἀποζημίωση. γ) Ἡ συμφωνία πού θά ἐπέλθη νά ἐγκριθῆ ἀπό τήν Διεύθυνση Ἐθνικῶν Κληροδοτημάτων τῆς Περιφερείας Δυτικῆς Ἑλλάδος. Καί δ) Ὁ Δῆμος Ναυπακτίας θά πρέπει νά προβῆ στήν διαμόρφωση τοῦ χώρου γιά τήν ὠφέλεια τῶν κατοίκων.

Ἔτσι θά ὁλοκληρωθῆ ἕνας πολυετής ἀγώνας, ἀπό τό 1999, γιά τήν ἐπικράτηση τῆς νομιμότητος καί τήν ὠφέλεια τῶν κατοίκων, καί κυρίως τόν σεβασμό τῆς ἐπιθυμίας τοῦ μεγάλου Ἐθνικοῦ Εὐεργέτου Δημητρίου Παπαχαραλάμπους.

Ἀπό τό Ἵδρυμα

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.