Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021

Ασφαλιστικές εισφορές: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τους αγρότες

Ασφαλιστικές εισφορές: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τους αγρότες

Κατατέθηκε χτες το απόγευμα (12/11/2018) στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.

Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, διατηρώντας την ελάχιστη εισφορά στα επίπεδα που προβλέπει ο ν. 4387/16, μειώνει την ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών κατά 33,3%, στο 12% από 18% που θα ήταν την 1η Ιανουαρίου 2019. Η διαμόρφωση της ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 12,67% το 2020, σε ποσοστό 13% το 2021 και σε ποσοστό 13,33% από το 2022 και μετά.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, από την 1η Ιανουαρίου 2017 περίπου 1.250.000 μη μισθωτοί καταβάλλουν χαμηλότερες εισφορές από αυτές που κατέβαλαν πριν από τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Τι προβλέπεται για τους αγρότες

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου σχετικά με το άρθρο 3 που αντικαθιστά το άρθρο 40 του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, το οποίο αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών αναφέρονται τα εξής:

«Με την προτεινόμενη διάταξη επαναπροσδιορίζεται το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τους ασφαλισμένους που ασφαλίζονταν ως αυτοαπασχολούμενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ από 1.1.2019 και εντεύθεν. Ειδικότερα, στην παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται πως το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, όπως διαμορφώνεται τελικά από την 1.1.2022 και εντεύθεν, μειώνεται από ποσοστό 20% σε ποσοστό 13,33% επί του εισοδήματος τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Παράλληλα, και υπό το πρίσμα της ανωτέρω μείωσης, στη μεταβατική περίοδο που έχει ήδη προβλεφθεί από την 1.1.2017 και μέχρι την 1.1.2022, οπότε και διαμορφώνεται τελικά το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς στο νέο αυτό, μειωμένο, ποσοστό, το ύψος της μηνιαίας εισφοράς ανακαθορίζεται και διαμορφώνεται ως εξής:

α. από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης ορίζεται σε ποσοστό 10%, επί των υφισταμένων κατά την δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών.

β. Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, αναγόμενο σε μηνιαία βάση, όπως ορίζεται στην παρ. 1. Το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 38.

γ. Από 1.1.2017 και έως 31.12.2017 το άνω ποσοστό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών διαμορφώνεται σε 14%.

δ. Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 το ως άνω ποσοστό διαμορφώνεται σε ποσοστό 16%.

ε. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 της προτεινόμενης διάταξης, το ως άνω ποσοστό διαμορφώνεται σε 12% από 1.1.2019 έως 31.12.2019, σε ποσοστό 12,67% από 1.1.2020 έως 31.12.2020, σε ποσοστό 13% από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και σε ποσοστό 13,33%, από 1.1.2022 και εντεύθεν.

Η πάγια ρύθμιση με την οποία ορίζεται πως το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα για τους αγρότες θα είναι το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25%, εξακολουθεί και ισχύει.

Περαιτέρω, με την παρ. 3 της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι η ελάχιστη μηνιαία εισφορά από 1.1.2019 και έως 31.12.2019 δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος, από 1.1.2020 και έως 31.12.2020 δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19% επί του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος, από 1.1.2021 και έως 31.12.2021 δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,5% επί του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος και από 1.1.2022 και εντεύθεν δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος.

Οι ασφαλισμένοι διατηρούν τη δυνατότητα για προαιρετική καταβολή υψηλότερης εισφοράς από την κατά τα ανωτέρω οριζόμενη. Ειδικότερα, δύνανται με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, να μπορούν να επιλέξουν τα ως άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του μηνιαίου εισοδήματος τους, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 1».

Πηγή: neapaseges.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.