Δευτέρα, 1 Μαρτίου, 2021

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00. Προβλέπεται συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανομή σε δράσεις που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες των προτεραιοτήτων του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II”
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

2. Αποδοχή χρηματοδότησης, έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης, αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το έργο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης δικτύων άρδευσης Δήμου Θέρμου» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016015654 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

3. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο: “Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας του Δημοτικού Σχολείου Θέρμου και προμήθεια – εγκατάσταση μέσων πυροπροστασίας σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη”
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

4. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο: “Κατασκευή χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Θέρμου”
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

5. Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Θέρμου» με κωδικό ΟΠΣ 5003650 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019, ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020 για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες τμημάτων δημοτικής οδοποιίας Κοινοτήτων Διασελλακίου και Πέρκου Δήμου Θέρμου”
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

7. Βεβαίωση αναγκαιότητας εκτέλεσης τεχνικών έργων από το Δήμο Θέρμου
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

8. Έγκριση διενέργειας συμβάσεων και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

9. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: “Κατασκευή βάθρων και έδραση γέφυρας τύπου Bailey – Διαμόρφωση προσβάσεων στο χείμαρρο Γαρδικιώτη επί του δρόμου Αμβρακιά – Αργυρό Πηγάδι” (ΠΕΤ 1907129827)
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

10. Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα του Δήμου Θέρμου από 1-4-2019 έως 30-6-2019
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

11. Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα του Δήμου Θέρμου από 1-7-2019 έως 30-9-2019.
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

12. Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα του Δήμου Θέρμου από 1-10-2018 έως 31-12-2018
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

13. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή Κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Μυρτιάς Δήμου Θέρμου»
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

14. Συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του Άρθρου 117 του ν.4412/2016 για έργα, μελέτες και συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Έργων Υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Αμβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου, Κοκκινόβρυσης και Χαλικίου»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Θέρμου από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 31-1 της 1-2 και 2-2-του 2015»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Οδοποιίας Τ.Κ. Κόνισκας, Διπλατάνου και Πέρκου»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Οδοποιίας Τ.Κ. Μυρτιάς»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Οδοποιίας Τ.Κ. Αβαρίκου, Αγίας Σοφίας και Παμφίου Δήμου Θέρμου»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Οδοποιίας Τ.Κ. Πετροχωρίου, Καλουδίου και Παμφίου»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Νέων Οικοπέδων στην θέση Λαγκάδες Δ. Θέρμου (Β΄ΦΑΣΗ)»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδρευτικών δικτύων Τα Κ Θέρμου, Καλουδίου και Κόνισκας»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

23. Έγκριση της αριθμ. 25/20198 απόφασης Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. «Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ, οικονομικού έτους 2020»
[Εισηγητής: Γλαβάς Γεώργιος, Πρόεδρος Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.]

24. Έγκριση της αριθμ. 26/20198 απόφασης Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. «Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2020 Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.»
[Εισηγητής: Γλαβάς Γεώργιος, Πρόεδρος Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.]

25. Έγκριση της αριθμ. 27/20198 απόφασης Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. «Έγκριση διενέργειας Προμηθειών: Ειδών Τροφίμων σίτισης (Παντοπωλείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου, Οποροπωλείου, Αρτοπωλείου, Ζαχαροπλαστείου), ειδών Καθαριότητας, Φαρμάκων και Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού, για το οικονομικό έτος 2020»
[Εισηγητής: Γλαβάς Γεώργιος, Πρόεδρος Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.]

26. Έγκριση της αριθμ. 28/20198 απόφασης Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. «Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης για την Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανση για το οικονομικό έτος 2020»
[Εισηγητής: Γλαβάς Γεώργιος, Πρόεδρος Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.]

27. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Θέρμου (Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.)
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

28. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (σχετικά η υπ’ αριθμ. 5994/04-12-2019 αίτηση της κ. Σοφίας Μπιτχαβά και η υπ’ αριθμ. 23/2019 Απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Θέρμου).
[Εισηγητής: Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

• Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θέρμου κ. Αγγελόπουλος Φώτιος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
29. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2019
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

30. Υποστήριξη του Δήμου Θέρμου για την υλοποίηση της δράσης “Προληπτική παιδιατρική εξέταση από το “Χαμόγελο του Παιδιού””
[Εισηγητής: Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος)

31. Παρουσίαση κωμωδίας του Ν. Ζώρη “Ραντεβού στο σπίτι μου” σε σκηνοθεσία Χρήστου Μπαϊρακτάρη από τη Θεατρική Ομάδα “ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ” Πάτρας στο Σεμιναριακό Κέντρο Θέρμου
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

32. Σύσταση επιτροπής του άρθρου 70 του ν. 3852/2010 με τίτλο “Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμου Θέρμου”
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

33. Περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Θέρμου
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

34. Έκδοση ψηφίσματος για το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

35. Έκδοση ψηφίσματος για το Πανεπιστήμιο Αγρινίου
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.