Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, 2021

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στις 19.00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων θα τεθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας.

2. Έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στη Νοτιοανατολική είσοδο της πόλης του Αγρινίου».(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 41/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 26/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Σκορδόπουλος).
• Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

3. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 34&42/2019 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι υπ’ αριθμ. 22&27/2019 αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Σκορδόπουλος).
• Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

4. Αποδοχή χρηματοδότησης πράξης και έγκριση διαδικασίας ανάθεσης για την υλοποίηση του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Κτιρίου στην Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Σκορδόπουλος).

5. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φαρμάκης).

6. Επί αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. για αύξηση της τακτικής του επιχορήγησης από το Δήμο Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.κ. Βασιλείου).

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2019 απόφασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. με θέμα: «Απολογιστικά στοιχεία ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου, έτους 2018».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.κ. Βασιλείου).

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).

9. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου» και Κωδ. ΟΠΣ 5001499 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

10. Έγκριση του σχεδίου της απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα, για τροποποίηση της με αρ. 87/2017 απόφασης Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 599/2017 απόφαση Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 882/2017 απόφαση Δημάρχου για τα Υποέργα: «Δομή Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Αγρινίου» με Α/Α 1, και «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου» με Α/Α 2 της Πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου» και Κωδ. ΟΠΣ 5001579 του «Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014 – 2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 314/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας της πράξης: «Δομή Αστέγων του Δήμου Αγρινίου»: α) Υποέργου Ανοικτού Κέντρου Ημέρας, β) Υποέργου Υπνωτήριο της Δομής Αστέγων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

12. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

13. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

14. Έγκριση ή μη καθορισμού τιμής μονάδας για αγορά ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 1261Β ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου επί της Ε.Ο. και της οδού Αντωνίου Παπαντολέοντοςμετά από την έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

15. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Κατάρτιση Προγράμματος για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Αγρινίου έτους 2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φλώρος).

16. Έγκριση συμμετοχής και κάλυψη εξόδων μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αγρινίου, στην έκθεση PHILOΧENIA που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 10 Νοεμβρίου 2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φλώρος).

17. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής – προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Παραβόλας (επέκταση)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Σκορδόπουλος).

18. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου» (2016).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Σκορδόπουλος).

19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:«Συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις – βελτιώσεις οδών Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Αγρινίου 2016».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Σκορδόπουλος).

20. Γνωμοδότηση για τροποποίηση στο Ο.Τ. Γ876 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου (περιοχή επεκτάσεων 1991). (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 40/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Σκορδόπουλος).

21. Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 35/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Σκορδόπουλος).

22. Ορισμός τακτικού εκπροσώπου του Δήμου Αγρινίου και αναπληρωτή αυτού, για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φαρμάκης).

23. Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού (2) άτομα που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών και αφορούν το έτος 2019, μετά την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-4-2019 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αρ. 33/206 ΠΥΣ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

24. Παραχώρηση χρήσης κτηριακών εγκαταστάσεων ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παναιτωλίου κ. Ανδρέας Γκορόγιας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.