Τρίτη, 2 Μαρτίου, 2021

Με Αχελώο στην ατζέντα συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

Με Αχελώο στην ατζέντα συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

Η «συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων που αφορούν την λεκάνη απορροής του ποταμού Αχελώου», είναι το πρώτο θέμα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου την ερχόμενη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου. Θα συζητηθούν δηλαδή οι εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της εκτροπής του Αχελώου.
Η συνεδρίαση , με ώρα έναρξης 15:00, περιλαμβάνει την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων που αφορούν την λεκάνη απορροής του ποταμού Αχελώου.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

2. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας πεζόδρομων και οδών ήπιας κυκλοφορίας Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

3. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Αγρινίου και του Δήμου Μεσολογγίου για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ, ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΥΚΟΥΡΙΣΣΗΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

4. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αγρινίου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για το έργο: «Ανάπλαση των Ο.Τ. 63-64 και Ο.Τ. 66 Σχεδίου πόλης Αγρινίου» που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», έτους 2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

5. Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 285/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής – Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής – Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

8. Καθορισμός κωδικών αριθμών εξόδων προϋπολογισμού 2020 δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

9. Έγκριση Οφειλομένων δαπανών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

10. Αποδοχή χρηματοδότησης του υποέργου 8 με τίτλο: «Ανέγερση υπόστεγου στον αύλειο χώρο του νέου κτιρίου της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου» της πράξης: «Κατασκευή νέου διωρόφου κέντρου αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας & διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπόγειου και θεραπευτικής πισίνας» με κωδικό MIS 5000951 στο ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

11. Αποδοχή χρηματοδότησης για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων για το έτος 2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

12. Πρόσληψη δύο (2) ατόμων, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2020, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

13. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2020, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

14. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2020, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

15. Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης ενός ατόμου για τις ανάγκες λειτουργίας του Υποέργου Α/Α 2 «ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», της πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Αγρινίου» και κωδ. ΟΠΣ 5002126 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

16. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με τίτλο: «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) με τίτλο: «Σύνδεση Έρευνας και Αγροτικής Παραγωγής: Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στον ΑΓΡΟτικό ΚΟΣΜΟ. Εφαρμογή στο νομό Αιτωλοακαρνανίας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

17. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2020-2022.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

18. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση της Επιτροπής Υγείας – Κοινωνικής Πρόνοιας, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και επίλυσης προβλημάτων Πολιτών ή Ομάδας Πολιτών με ειδικά προβλήματα του Δήμου Αγρινίου)
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

19. Καθορισμός δαπάνης απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και εκποίηση κινητών πραγμάτων (ΟΤΚΖ).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

20. Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου (κτηρίου) για την στέγαση των δομών αστέγων Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

21. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησιών μεταξύ των Ο.Τ. 1136-1140, Επέκτασης 1991, σχ. πόλης Αγρινίου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

22. Συγκρότηση της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης εκποιούμενων κτημάτων για το έτος 2020.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

23. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεως.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 58/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

24. Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας φύλαξης των εγκαταστάσεων Δομών Αστέγων Δήμου Αγρινίου, Υποέργο 1: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας, Υποέργο 2: Υπνωτήριο.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

25. Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας «Φύλαξη των εγκαταστάσεων Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

26. Έγκριση δικαιολογημένων απουσιών Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κατά την περίοδο από 1-1-2019 έως 31-12-2019.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

Θέματα που ενδιαφέρουν

5 Σχόλια

 1. Ανώνυμος

  Όταν εκτρεπονταν ο μεγδοβας κατά τη Θεσσαλία μοκω ,όταν εκτρεπονταν ο Εύηνος κατά την Αθήνα Λιδορίκι μοκω, γιατί δεν αντιδρούσαν σε όλα ; ποτάμια βουνά κοιλάδες κάμπους χλωρίδα πανίδα γεωργία κτηνοτροφία πολιτισμό ιστορία κτλ,μα ακόμα Και σήμερα συμβαίνει αυτό, βλέπω πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για αλους λαούς, και δεν φαίνεται πουθενά ός χώρα Αιτωλία με Αιτωλούς, ( τη με αφορούν εμένα των Αιτωλο άλλη πολιτισμοι ) αυτούς τους αφορά ο δικός μου πολιτισμός ιστορία ; αν τούς αφορούσε ός Αιτωλούς θα μιλάγαμε σήμερα για εκτροπή του Αχελώου, η για άλλες δραστηριότητες στο περιβάλλον πολιτισμό ιστορία ; αυτά αν ήταν σε αλους πολιτισμούς με το ίδιο παρόμοιο περιβάλλον πώς θα αντιδρούσαν ; η αν άποικοι λαθροεισβολης παίρναν αποφάσεις αντίθετες για τον πολιτισμό τους την ιστορία τους το περιβάλλον τούς

 2. Ανώνυμος

  Η Τουρκία γιατί έχει καθαρό νερό; και καθαρές πηγές; τα κράτη, του νέου ελληνικού κράτους γιατί δεν έχουν καθαρό νερό; η καθαρές πηγές; γιατί σήμερα η Τουρκία είναι ισχυρό κράτος, ενο το νεοελληνικό είναι παντελώς αδύναμο; γιατί στα κράτη τού νεοελληνικού κράτους δεν έχουν καθαρό νερό, η καθαρές πηγές; γιατί η Τουρκία φύλαξε τής πηγές της για καθαρό νερό; ενώ το νεοελληνικό κράτος της μόλυνε; αυτά και πολλά άλλα στο μέλλον, λυπάμαι για τη χώρα μου, το πολιτισμό μου,την ιστορία μου

 3. Ανώνυμος

  Οι εισβολείς λαθροεισβολης στο νεοελληνικό κράτος, δεν είναι εκατοντάδες, η χιλιάδες, είναι εκατομμύρια, στα νεοελληνικά έθνη κράτη δεν υπάρχουν εθνική πολιτισμοί, παρά μόνον ελάχιστη ,διότι παλαιότερα εισχωρησαν στο νεοελληνικό κράτος ός έλληνες η ελληνικός πολιτισμός εκατομμύρια εισβολείς, ( γιατί δεν εισχωρησαν και σε άλλες χώρες ός ιθαγενής λαός; η ός πρόσφυγες; κτλ,;) ( εγώ ός ΕΛΛΗΝ αιτωλος φέρω τα ίδια ειδικά χαρακτηριστικά του σώματος με άλλους λαούς πολιτισμούς;) τότε αυτή γιατί δεν φέρουν των ίδιο πολιτισμό με το δικό μου των αιτωλικο ελληνικό;) φανταστείτε εγώ ο ελλην αιτωλος να ήμουν εισβολείς σε κάποια χώρα ,και να παρουσίαζα των ομογενει με άγνωστο ξενοφερτο πολιτισμό ,και εκείνη να το υποψιάζονταν ,εδώ γιατί δεν υπάρχει αντίδραση

 4. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

  Επειδή στο ζήτημα της μερικής, το τονίζω μερικής! εκτροπής των υδάτων του Αχελώου οι κραυγές δεν βοηθούν , προτείνω να διαβάσετε την ακόλουθη μελέτη που θέτει αρκετά ζητήματα στη σωστή τους βάση:
  http://library.tee.gr/digital/m2099/m2099_kalaouzis.pdf

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.