Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

Ερώτηση Σαλμά για την ακαρπία- προς το παρόν δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ, απαντά το Υπουργείο

Ερώτηση Σαλμά για την ακαρπία- προς το παρόν δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ, απαντά το Υπουργείο

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Αναπληρωτής Τομεάρχης του Τομέα Εργασίας της Ν.Δ κ. Μάριος Σαλμάς, κατέθεσε ερώτηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά με τις ζημιές από ακαρπία σε καλλιέργειες της Π.Ε Αιτ/νιας.

Σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου Υπουργού, οι ζηµιές, οι οποίες, ενδεχοµένως, παρατηρούνται στις καλλιέργειες λόγω ακαρπίας, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α.

Ο Υπουργός ωστόσο επισημαίνει πως , οι ζηµιές από µειωµένη παραγωγή λόγω ακαρπίας δύναται να ενταχθούν σε πρόγραµµα χορήγησης Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ).

Ειδικότερα, οι ζηµιές που προξενούνται στις γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινοµένων (θεοµηνίες, ακραίες δυσµενείς συνθήκες και ασθένειες), εντάσσονται σε προγράµµατα Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρµοδιότητας ΠΣΕΑ και ενισχύονται µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Η απάντηση του αρμόδιου Υπουργού έχει ως εξής:

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Σαλµάς, σας πληροφορούµε τα εξής:

Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος εκδόθηκε σε εφαρµογή του ν. 3877/2010 (Α΄160), οι ζηµιές, οι οποίες, ενδεχοµένως, παρατηρούνται στις καλλιέργειες λόγω ακαρπίας, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. Συγκεκριµένα, στους ισχύοντες Κανονισµούς του ΕΛ.Γ.Α. καλύπτονται οι άµεσες ζηµιές στην ηρτηµένη παραγωγή των καλλιεργειών που προξενούνται από φυσικούς κινδύνους (βροχόπτωση, παγετό, χαλάζι κ.λπ.).

Για την ένταξη νέων κινδύνων στους Κανονισµούς του ΕΛ.Γ.Α., θα πρέπει να τηρηθούν τα οριζόµενα, τα οποία περιγράφονται στον ν. 3877/2010, ο οποίος διέπει το θεσµικό πλαίσιο για την αγροτική ασφάλιση της χώρας.

Συγκεκριµένα, θα πρέπει: α) να προηγηθεί εκπόνηση επιστηµονικής µελέτης,  β) να διενεργηθεί αναλογιστική µελέτη, στην οποία, εκτός των άλλων, θα πρέπει να καθορίζονται το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της – αλλαγή ασφαλίστρου και  γ) να εκδοθεί κατόπιν Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπου θα καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και οι όροι κάλυψης των κινδύνων που δεν περιλαµβάνονται στους Κανονισµούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.

∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω διαδικασία απαιτεί τεχνική και οικονοµική µελέτη για τις επιπτώσεις τόσο στις ασφαλιστικές εισφορές όσο και στη βιωσιµότητα του δηµόσιου συστήµατος γεωργικών ασφαλίσεων.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α., στο πλαίσιο αλλαγής του Κανονισµού του, έχει δώσει τη δυνατότητα, µέσω της ιστοσελίδας του, να κατατεθούν προτάσεις επί του υπάρχοντος Κανονισµού από παραγωγούς, φορείς, οµάδες και συνεταιρισµούς, προκειµένου να ληφθούν υπόψη, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη νέα αναλογιστική µελέτη, µε σκοπό την ένταξη νέων κινδύνων στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., υλοποιώντας ένα µόνιµο αίτηµα του αγροτικού κόσµου.

Ωστόσο, οι ζηµιές από µειωµένη παραγωγή λόγω ακαρπίας δύναται να ενταχθούν σε πρόγραµµα χορήγησης Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Ειδικότερα, οι ζηµιές που προξενούνται στις γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινοµένων (θεοµηνίες, ακραίες δυσµενείς συνθήκες και ασθένειες), εντάσσονται σε προγράµµατα Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρµοδιότητας ΠΣΕΑ και ενισχύονται µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Πρέπει να επισηµανθεί ότι, προκειµένου να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθµιση της απώλειας παραγωγής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας, θα πρέπει εκτός των άλλων: α) η παραγωγή του έτους ζηµιάς να έχει ζηµιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νοµού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση µε τη µέση απόδοση των προηγούµενων τριών ετών, µε βάση τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) το επόµενο χρονικό διάστηµα της συγκοµιδής και δίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ),  β) να τεκµηριώνεται επιστηµονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσµα µίας δυσµενούς καιρικής συνθήκης και όχι συνδυασµού πολλών, γ) τα επίσηµα µετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισµό των καιρικών συνθηκών ως δυσµενών και  δ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθµισης των ζηµιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

∆ιευκρινίζεται ότι για τη σύνταξη του σχετικού φακέλου του προγράµµατος θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία (πόρισµα Επιστηµονικής Επιτροπής, επίσηµα µετεωρολογικά στοιχεία, πορίσµατα περιφερειακών επιτροπών, τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ΑΟΚ την επόµενη χρονιά της ζηµιάς κ.λπ.). Μετά τη σχετική επεξεργασία τους και εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις, εθνικές και ενωσιακές, υποβάλλεται ο σχετικός φάκελος στα συναρµόδια Υπουργεία και στην ΕΕ για έγκριση.

Επίσης, αναφέρεται ότι το Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α Αγρινίου, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, παρακολουθεί την εξέλιξη των διαφόρων καλλιεργειών (κυρίως εσπεριδοκαλλιέργειες, αλλά και άλλες καλλιέργειες) στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ως προς το µέγεθος της ενδεχόµενης ζηµιάς που µπορεί να προκληθεί εξαιτίας της ακαρπίας µέχρι και την περίοδο της συγκοµιδής τους.

Τέλος, επισηµαίνεται ότι η καταβολή των Κρατικών Ενισχύσεων σκοπό έχει τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας των παραγωγών στις γεωργοκτηνοτροφικές τους εκµεταλλεύσεις που υπέστησαν ζηµιές, στηρίζοντας, µε τον τρόπο αυτόν, την απώλεια του γεωργικού τους εισοδήµατος για το επόµενο χρονικό διάστηµα µετά τη ζηµιά, έτσι ώστε το γεωργικό τους κεφάλαιο (φυτικό, πάγιο κ.λπ.) να επανέλθει σε παραγωγική δραστηριότητα.»

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.