Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου, 2021

Αισχρίων, Γλαύκος, Χρέμας: Οι πολιτικοί που κάλεσαν τους Ρωμαίους να καταλάβουν την Ακαρνανία

Αισχρίων, Γλαύκος, Χρέμας: Οι  πολιτικοί που κάλεσαν τους Ρωμαίους να καταλάβουν την Ακαρνανία

Του Λίνου Υφαντή,

Η ιστορία εκτός από θετικούς πρωταγωνιστές είχε και αρνητικούς. Ένας από αυτούς ήταν ο Αισχρίων,  αρχαίος Έλληνας πολιτικός από την Ακαρνανία, φιλικά προσκείμενος στους Ρωμαίους. Από κοινού με τους συμπολίτες του Γλαύκο και Χρέμα, κατά τον Μακεδονικό Πόλεμο (170-168 π.Χ.) υπέβαλε παράκληση στον Ρωμαίο στρατηγό Γάιο να καταλάβει με το στρατό του την Ακαρνανία και να τοποθετήσει φρουρές στις πόλεις της.

Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε στην εκκλησία του Δήμου που συνήλθε στο Θύρρειο της Ακαρνανίας όπως αναφέρει ο Πολύβιος. Προέβαλλαν  ως επιχείρημα ότι οι φίλοι του βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα, σχεδίαζαν την υποταγή της Ακαρνανίας στους Μακεδόνες.

Οι Αισχρίων, Γλαύκος και Χρέμας ήθελαν να εξυπηρετήσουν προσωπικά τους συμφέροντα. Αυτό εν τέλει αποκάλυψε  ο συμπατριώτης τους ρήτορας Διογένης, αποτρέποντάς τους να αναλάβουν την επιχείρηση αυτή.

Συγκεκριμένα αναφέρει ο Πολύβιος:

” Κατά δέ τήν Ακαρνανίαν συναχθείσης τής έκκλησίας εϊς Θούριον Αϊσχρίων μέν καί Γλαύκος καί Χρέμας όντες 10 Ρωμαίων φίλοι παρεκάλουν τούς περί τόν Γάιον έμφρο ρον ποιήσαι τήν Ακαρνανίαν είναι γάρ παρ αύτοϊς τούς άποφέροντας τά πράγματα πρός Περσέα καί Μακεδόνας . Διογένης δέ τήν έναντίαν έποιήσατο τούτοις συμβουλίαν ού γάρ έφη δεΐν φρουράν εισάγειν είς ούδεμίαν πόλιν  ταύτα γάρ ύπάρχειν τοϊς πολεμίοις γεγενημένοις καί κατα πολεμηθεΐσιν ύπό Ρωμαίων ούδέν δέ πεποιηκότας Ακαρνάνας ούκ άξίους είναι φρουράν είσδέχεσθαι κατ ούδένα τρόπον τούς δέ περί Χρέμαν καί Γλαύκον ίδίαν έθέλοντας κατασκευάζεσθαι δυναστείαν διαβάλλειν τούς άντιπολιτευομένους καί θέλειν έπισπάσθαι φρουράν τήν συνεπισχύουσαν ταΐς αύτών πλεονεξίας bηθέντων δέ τούτων οϊ περί τόν Γάιον θεωρούντες τούς όχλους δυσαρεστουμένους ταΐς φρουραΐς καί βουλόμενοι στοιχεϊν τή τής συγ κλήτου προθέσει συγκαταθέμενοι τή τού Διογένους γνώ  μη καί συνεπαινέσαντες άπήραν έπί Λαρίσης πρός τόν άνθύπατον”.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.